نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه نگرش و استفاده زنان شاغل و خانه دار اردبیل نسبت به اینستگرام بود که به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه زنان شاغل و خانه دار شهرستان اردبیل به تعداد 135000 نفر خانه دار و 27000 هزار نفر شاغل بودند که از بین آنها 384 نفر برای هر گروه به صورت جداگانه به عنوان نمونه از طریق جدول مورگان و گرجسی انتخاب شد. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار spss د مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که 30 درصد از زنان شاغل و 49 درصد از زنان خانه دار عضو اینستاگرام هستند. زنان خانه دار مدت زمان بیشتری را نسب به زنان شاغل در اینستاگرام سپری می کنند و هر دو گروه بیشتر جهت سرگرمی و تفریح از آن استفاده می کنند. بین نگرش کلی زنان خانه دار و شاغل به اینستاگرام تفاوت معنی داری وجود دارد به گونه ای که نگرش کلی زنان خانه دار به اینستاگرام مثبت و نگرش زنان شاغل منفی است. بین نگرش زنان خانه دار و شاغل نسبت به کارکردها، مسائل اخلاقی و جنسیتی اینستاگرام تفاوت معنی داری وجود دارد

کلیدواژه‌ها

 •  

  • اسکندری، حسین و کاظم کاظمی. (1393). بررسی جهت‌گیری‌های ارزشی جوانان و عوامل مؤثر بر آن، فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، سال بیست و دوم، دوره جدید، شماره 22، صص 89-81.
  • پاتریشیا، ولیس. (1382). روانشناسی اینترنت، ترجمه فضل‌الله قنادی، تهران: انتشارات دانشگاه کمبریج، موسسه انتشاراتی ایران نو.
  • حاتمی، محمدرضا و مذهبی، سارویه. (1391). رسانه و نگرش زنان به هویت جنسیتی خود، مجله تحقیقات فرهنگی ایران، دوره چهارم، شماره 2، صص 209-185.
  • دهقان، علیرضا و مولایی، محمدمهدی. (1395). تقابل‌های اخلاقی در تعاملات کاربران ایرانی رسانه‌های اجتماعی: مطالعه موردی تعاملات پیرامون شش رویداد در یوتیوپ، فیس‌بوک و اینستاگرام، مجله مطالعات فرهنگ- ارتباطات، سال هفدهم، شماره 34، صص 232-207.
  • رفیع پور، فرامرز. (1375). وسایل ارتباط‌جمعی و تغییر ارزش‌های اجتماعی: پژوهشی در مورد چند فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی، ویدئو، روزنامه و تبلیغات، تهران: معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  • ساروخانی، باقر. (1385). جامعه‌شناسی ارتباطات، تهران: اطلاعات، چاپ هفدهم.
  • سورین، ورنر و جیمز تانکارد. (1395). نظریه‌های ارتباطات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  • فرهمند، مریم. (1387). دختران و کاربرد اینترنت، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، 11 (41)، صص 135-170.
  • کاستلز، مانوئل. (1380). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمه حسن چاووشیان، جلد 2، تهران: طرح نو.
  • کاستلز، مانوئل. (1385). عصر اطلاعات (اقتصاد – جامعه- فرهنگ)، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: انتشارات طرح نو.
  • کنعانی، محمدامین؛ حمیدی‌فر، مهدی و قربانی، ابوذر. (1396). بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر هویت جنسیتی مادران و دختران مطالعه‌ای در شهر رشت، فصلنامه توسعه اجتماعی، دوره یازدهم، شماره 3، صص 128-97.
  • مظاهری، علی. (1392). عوامل مؤثر بر تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 52، صص 13-1.
  • مک کوایل، دنیس. (1385). درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
  • منتظرقائم، مهدی و شاقاسمی، احسان. (1387). اینترنت و تغییر اجتماعی در ایران: نگاهی فرا تحلیلی با تأکید بر جوانان، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره نهم، شماره 3 و 4، صص 120-142.
  • منتظرقائم، مهدی. (1392). امنیت در فضای مجازی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ادبیات.
  • میرمحمد صادقی، میلاد. (1391). تحلیل شبکه‌های اجتماعی با Nodexl، تهران: انتشارات کیان.
  • نعامی، عبدالله؛ مشبکی، اصغر و آتیه کار، غلامرضا. (1395). عوامل مؤثر در خریدهای لذت باور از راه اینستاگرام، مجله تحقیقات بازاریابی نوین، سال ششم، دوره دوم، شماره 21، صص 18-1.
  • هابرماس، یورگن. (1384). نظریه کنش ارتباطی، ترجمه کمال پولادی، جلد اول، تهران، انتشارات روزنامه ایران.

   

   

  • Boyd, D. & Ellison, N. (2008). Social Network Sites: Definition, History and Scholarship, Journal of Computer-Mediated Communication, Vol. 133: P.p. 210- 230
  • Brier, Søren (2010) Cybersemiotics and the question of knowledge. In:Information and Computation. Gordana Dodig-Crnkovic & Mark Burgin(eds). World Scientific Publishing Co
  • Castells, Manuel (2009) Communication Power. Oxford University Press.
  • Hendrickse, J,  Laura M.Arpan, DaRussell B.Clayton, DaJessica L.Ridgway. (2017). Instagram and college women's body image: Investigating the roles of appearance-related comparisons and intrasexual competition, Journal of Computers in Human Behavior, Vol. 74: pp. 92-100

   

  - Castells, Manuel. (2000). Information Age: Economy, Society and Culture, translated by Hassan Chavoshian, Volume 2, Tehran: New Design.- Castells, Manuel. (2005). Information Age (Economy-Society-Culture), translated by Hassan Chavoshian, Tehran: New Design Publications.- Dehghan, Alireza and Moulai, Mohammad Mahdi. (2015). Ethical confrontations in interactions of Iranian social media users: a case study of interactions around six events on YouTube, Facebook and Instagram, Journal of Culture-Communication Studies, 17th year, No. 34, pp. 207-232.

  - Eskandari, Hossein and Kazem Kazemi. (2013). Investigating the value orientations of young people and the factors affecting it, the quarterly research in Islamic education issues, 22nd year, new period, number 22, pp. 89-81.

  - Habermas, Jürgen. (2004). The theory of communicative action, translated by Kamal Poladi, Volume 1, Tehran, Iran Newspaper Publications.- Hatami, Mohammadreza and mazhabi, Saroye. (2011). Media and women's attitude towards their gender identity, Iranian Journal of Cultural Research, Volume 4, Number 2, pp. 185-209.- Kanani, Mohammad Amin; Hamidifar, Mahdi and Ghorbani, Abuzar. (2016). Investigating the effect of social media on the gender identity of mothers and daughters in a study in Rasht city, Social Development Quarterly, 11th Volume, No. 3, pp. 97-128.

  •  
  • Larsen, M. (2010). Girls are more preoccupied with photo comments than boys. Rtrived from http://malenel.wordpress.com/category/youth
  • Massari, L., (2010). Analysis of MySpace user profiles. Information Systems Frontiers, 1-7.

   - Mazaheri, Ali. (2012). Factors affecting content production in social networks, Social Sciences Quarterly, No. 52, pp. 1-13.- McQuail, Dennis. (2006). An introduction to the theory of mass communication, translated by Parviz Ajjali, Tehran: Office of Media Studies and Development.- Mir Mohammad Sadeghi, born (2011). Analysis of social networks with Nodexl, Tehran: Kian Publications.- Muntarqaem, Mehdi and Shakasemi, Ehsan. (2008). Internet and social change in Iran: a meta-analytic view with an emphasis on the youth, Iranian Journal of Sociology, Volume 9, No. 3 and 4, pp. 120-142.- Muntarqaem, Mehdi. (2012). Security in cyberspace, Tehran: Research Institute of Culture, Art and Literature.- Noami, Abdullah; Meshbaki, Asghar and Atiyekar, Gholamreza. (2015). Effective factors in the purchase of the pleasure of belief through Instagram, New Marketing Research Journal, 6th year, 2nd volume, number 21, pp. 1-18.- Patricia, Willis. (2002). Psychology of the Internet, translated by Fazlollah Qanadi, Tehran: Cambridge University Press, New Iran Publishing Institute.- Rafipour, Farmarez. (1996). Means of mass communication and change of social values: a research on several movies and TV series, video, newspaper and advertisements, Tehran: Research Vice-Chancellor of the Ministry of Culture and Islamic Guidance.- Sarukhani, Bagher. (2006). Sociology of communication, Tehran: Information, 17th edition.- Severin, Werner and James Tankard. (2015). Communication theories, Tehran: Tehran University Press.Farhamand, Maryam. (2008). Girls and the use of the Internet, Women's Strategic Studies Quarterly, 11 (41), pp. 135-170.