آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 540
تعداد پذیرش 185
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 147
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 33

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 23 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 89 روز
متوسط زمان داوری 45 روز
متوسط زمان پذیرش 165 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 5 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 104 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 44 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1481 روز
درصد پذیرش 34 %