آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 425
تعداد پذیرش 142
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 111
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 26

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 77 روز
متوسط زمان داوری 45 روز
متوسط زمان پذیرش 142 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 5 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 105 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 46 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 134 روز
درصد پذیرش 33 %