نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی و دبیر دبیرستان در پارس آباد

چکیده

امروزه نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در زندگی مردم بسیار پررنگ و اثرگذار شده است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی شبکه‌های اجتماعی مجازی با اعتماد معلمان انجام شده است. روش پژوهش پیمایشی و جامعه آماری معلمان دوره دوم متوسطه شهرستان پارس آباد، به تعداد 290 نفر در سال تحصیلی 1400 -1399 است که با استفاده از جدول مورگان تعداد 165 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود و روش نمونه‌گیری پژوهش به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن، از طریق فضای مجازی و سایت مربوط به معلمان به روش سهمیه‌ای پر شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد تا رابطه بین متغیر مستقل (شبکه‌های اجتماعی مجازی) و متغیرهای وابسته اعتماد (اعتماد بین شخصی، اعتماد تعمیم یافته، اعتماد نهادی و اعتماد مدنی) معلمان مورد سنجش قرار گیرد. نتایج نشان داد که بین شبکه‌های اجتماعی مجازی با اعتماد همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد. شبکه اجتماعی مجازی بر روی اعتماد بین شخصی و نهادی تاثیر مثبت و مستقیم دارد اما بر روی اعتماد مدنی تاثیر منفی و معکوس دارد. بین استفاده از شبکه‌های مجازی و اعتماد تعمیم یافته رابطه وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها

 •  

  • اسلامی، پرستو؛ حسنی، سمیه. 1397. بررسی مصرف رسانه­ای (رادیو و تلویزیون) با اعتماد در مناطقی از شهر کرمانشاه، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره چهارم، شماره 3، صص 29- 38.
  • اوجاقلو، سجاد؛ زاهدی، محمدجواد. 1384. بررسی رابطه اعتماد و عوامل مؤثر بر آن. مجله جامعه­شناسی ایران، دوره 6، شماره 4، صص 92-125.
  • بختیاری، مهدی. 1389. بررسی اعتماد و برخی عوامل مؤثر بر آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان.
  • جوادی بورا، علی؛ هاشم نژاد ابرسی، فاطمه. 1396. بررسی تأثیر میزان استفاده از شبکه اجتماعی مجازی بر میزان اعتماد دانشجویان دانشگاه آزاد قائم‌شهر. فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی. دانشگاه هرمزگان. جلد ۳ شماره ۵، صص 111-126.
  • حسین پور، جعفر؛ معتمدنژاد، کاظم. 1390. بررسی رابطه میزان مصرف رسانه‌ها و میزان سرمایه اجتماعی شهروندان تهرانی، برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی. دوره 2، شماره 6، صص 129-174.
  • دهقان، حسین؛ مروت، برزو. 1397. بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه­های اجتماعی مجازی با روابط اجتماعی دانش آموزان. مجله علوم خبری سال هفتم. شماره 25، صص 103-130.
  • رضاییان قیه باشی، احد. 1391. شبکه‌های اجتماعی، پدیده فراگیر عصر ارتباطات. پایان­نامه کارشناسی ارشد روابط بین­الملل دانشگاه تربیت مدرس.
  • زتومکا، پیوتر. 1386. نظریه جامعه‌شناختی اعتماد، غلامرضا غفاری، تهران: شیرازه.
  • عدلی‌پور، صمد. 1398. تحلیل جامعه‌شناختی پیامدهای شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی کاربران جوان شهر اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه اصفهان.
  • علی‌پور، پروین. 1392. اعتماد و مشارکت، بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت در شهر تهران. مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره دوازدهم، شماره 8، صص 100-121.
  • فرقانی، محمدمهدی؛ مهاجری، ربابه. 1396. وضعیت اعتماد جوانان به شبکه­های اجتماعی در شهر تهران. مطالعات فرهنگ ارتباطات. سال نوزدهم. شماره 41، صص 31-53.
  • گیدنز، آنتونی. 1383. تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی، چاپ دوم.
  • نورمحمدی، مرتضی. 1390. نقش شبکه­های مجـازی در انقـلاب تـونس. نشـریه علمی ـ ترویجی وسایل ارتباط‌جمعی رسانه، سال 22، شماره 85، صص 93-121.
  • وثوقی، منصور. 1393. بررسی میزان و تأثیر استفاده از تلویزیون و اینترنت بر سرمایه اجتماعی افراد، فصلنامه مطالعات فرهنگ و ارتباطات، شماره بیست و ششم، دوره پانزدهم، صص 209-233.

   

  • Boyd, D. & Ellison, N. 2007. Social Network Sites: Definition, History and Scholarship, Journal of Computer-Mediated Communication, Vol. 13: 210- 230.
  • Fukuyama, F. 1995.Trust: the social virtues and the creation prosperity. New York: Free Press.
  • Handerson, S and Gilding, M. 2004. I have never clicked this much with anyone in my life: trust and haperpersonal communication in online friendships, In New Media & Society, Vol. 6, 4, pp: 487-506.
  • Mensa, Zaliki, 2018. Social trust and its impact on Hungarian social networks among teachers in the Helwan district of Cairo, Egyptian Journal of Social Affairs, Fourth Year, Issue 14, pp: 26-16.
  • Mirwat, Sarota, 2018. The Impact of Virtual Social Networks on the Social Trust of Female Teachers in Makasar, Indonesia, M.Sc. Thesis in Padad Jaran University.
  • Palski, Gregor, 2016. The Implications of Virtual Social Networks on the Trust of Real Individuals (Case Study: Teachers in Warsaw, Poland), Jaglonian University Social Capital Quarterly, Volume 19, Number 3, pp: 40-28.

  Reina, José, 2016. Social Networks and the Issue of Social Trust among Education Employees in Morelia, Mexico, M.Sc. Thesis, University of Veracruz