نویسنده

دانشجوی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه تهران. پژوهشگر سازمان صداوسیما

چکیده

 با ظهور فناوری های نوین ارتباطی و فعالیت انواع رسانه‌های نوین در فضای مجازی، شاهد گسترش فعالیت شبکه های اجتماعی مجازی در عرصه اطلاع رسانی و انتشار اخبار در جامعه هستیم؛ تاجایی که این شبکه های مجازی در حال تبدیل شدن به یکی از منابع مهم خبری در جامعه هستند. هدف اصلی این پژوهش، شناخت مهمترین ویژگی‌های اخبار انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی مجازی و ارائه پیشنهاداتی در نحوه ارائه اخبار تلویزیونی صداوسیما در قبال آن است. در این پژوهش کیفی که با تکنیک تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است، جامعه آماری، صفحه‌های خبری فارسی زبان اینستاگرام است که با روش نمونه‌گیری هدفمند، 9صفحه از تاریخ 12/01/97 تا تاریخ 19/01/97 انتخاب و مهمترین تم‌ها و ویژگی‌های اخبار انتشار یافته در این صفحه‌های خبری مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج پژوهش، شاخص‌ترین ویژگی‌های اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مجازی چندرسانه‌ای بودن، امکانات تعاملی، خوانش سریع و راحت اخبار، فرامتنی، تصویر محور بودن، به روز شدن لحظه‌ای، دریافت خبر از دوستان و حضور فعال خبرنگاران شهروندی است و مناسب‌ترین اقداماتی که صداوسیما در ارائه خبر تلویزوینی خود، جهت حفظ جایگاه خود در مقام اصلی‌ترین منبع اطلاع رسانی در جامعه می‌بایست مدنظر قرار دهد، سرعت در تولید و انتشار اخبار، استفاده از شیوه‌های جدید ارائه اخبار تلویزیونی، نگارش اخبار با سبک‌های جدید خبرنویسی، بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در تولید خبر، پوشش جامع رویداد‌های خبری متناسب با انواع سلایق مخاطبان و تلاش در جهت هر چه تعاملی کردن برنامه‌های خبری خویش است.

کلیدواژه‌ها

- اجاق، سیده زهرا و میرزایی موسوی، سیدرسول (1395) «تحلیل کنش­های ارتباطی و مدیریت تأثیر در گروه­های اینستاگرام»، فصلنامهمطالعاترسانههاینوین، سال دوم، شماره 5، صص 75-100.
- افخمی، حسین و علیرضا، عبدالله (1388) «مطالعه تطبیقی ساختار و نحوه پوشش اخبار ایران در تارنمای ملی و بین المللی»، مجله جهانی رسانه، دوره چهارم، شماره 2.
- اکسفورد، بری و هاگینز، ریچارد (1387) رسانه های جدید و سیاست، ترجمه بابک دربیکی، چاپ اول، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- الوندی، پدرام (1388) روزنامه نگاری شهروندی، تهران: انتشارات همشهری.
- ایمان، محمد تقی و نوشادی، محمدرضا (1390) «تحلیل محتوای کیفی»، فصلنامهپژوهش، سال سوم، شماره 2، صص 44-15.
- بدیعی، نعیم و قندی، حسین (1387) روزنامهنگارینوین، چاپ ششم، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
- ری، وین ( 1388) راهنمای اخبار تلویزیون، ترجمه سید رضا حسینی، چاپ اول، تهران، انتشارات سروش.
- عباسی، حجت الله (1388) خبر تلویزیونی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشکده صداو سیما.
- قوانلو قاجار، مصطفی (1393) روزنامه نگاری شهروندی، چاپ اول، تهران، انتشارات ثانیه.
- کاستلز، مانوئل (1393) قدرت ارتباطات، ترجمه محمدآذری نجف آبادی، تهران: دفترمطالعات و برنامه­ریزی رسانه­ها.
- محسنیان راد، مهدی (1378)  ارتباط شناسی، چاپ سوم، تهران، انتشارات سروش.
- مهدوی، سمیه السادات و احمدنژاد اتو، فاطمه (1393)، «بررسی تطبیقی میزان اعتماد شهروندان  کرمانی به اخبار شبکۀ یک تلویزیون و بی بی سی فارسی». فصلنامهمطالعاترسانه­ای، سال نهم، شماره 25، صص 78-63.
- نعمتی انارکی، داود. (1388)، «تأثیر فناوری­های نوین رسانه­ای بر قطب خبری شدن تلویزیون در جامعه»، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال شانزدهم. شماره 4. صص 199-177.
- نقیب السادات، سید رضا (1390). «رسانه های فراگیر خبری و ایجاد جریان بیداری اسلامی، فصلنامهشرقموعود، سال پنجم»، شماره 18. صص72- 49.
- یاوری وثاق، مهدیه (1391) نقش رسانه در آگاهی­بخشی سیاسی و اجتماعی، چاپ اول، قم، مرکز پژوهش­های اسلامی صداوسیما.
- یورک، ایور (1381) اخبار تلویزیون، ترجمه محمدرضا حسن زاده، چاپ اول، تهران، انتشارات پیام مؤلف.
- Boyd, D & Ellison, N. (2007). Social Network Site: Definition, History and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication. Vol. 133, pp. 210-230.
- Castells, Manuel (2000). The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume 1. Malden: Blackwell. Second Edition. p. 21, 500.
- Elo, Satu & Kyngas, Helvi (2007). The Qualitative Content Analysis Process. Journal of Advanced Nursing. 2008. Wiley online liberary.
- Groom, N. (2012, September 7). "Obama sets Twitter record with strring DNC speech". Hujffington Post. Retrieved from http:// www.huffingtonpost.com.
- Guilenberg, Jan Van & Slaa .Paul. (1993). "From Media Policy towards a National Communication Policy:  Broadening the Scope". European Journal ofCommunication, 8 (2).
- Holloway, Immy. & Wheeler, Stephanie. (1996). Qualitative research in Nursing. London: Blackwell.
- Kohlbacher, Florian. (2006). the Use of Qualitative Content Analysis in Case Study Research. In Qualitative Social Research. Volume 7. No 1.
- Lee, D. (2012, November 7). Obama Posts record-breaking tweet. BBC. Retrieved fromhttp://www.bbc.co.uk.
- Sassen, S. (2000). Digital Networks and the State: Some Governance Questions. Theory Culture & Society. 17 (4), 19-33. Retrieved from http;//tcs.sagepub.com.
- Van Dijk, J. (2005). The Deepening Divide: Inequality in the Information Society. London: sage
- Wilkinson, David & Birmingham, Poter. (2003). Using Research Instruments: A Guide for Researchers. London: Routledge.