نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی

چکیده

این مقاله ضمن برشمردن کارکرد ارتباطات ‌فرهنگی و نیز انگاره‌سازی فرهنگی تلویزیون، در دو بعد به مطالعه زیارت امام رضا(ع) به‌مثابه ظرفیت‌ساز و مجرای برقراری ارتباطات میان فرهنگی می‌پردازد. در بعد داخلی، به زیارت امام رضا(ع) و ارتباطات میان خرده‌فرهنگ‌های ایرانی توجه شده­است و در آن، سفر اقوام گوناگون ایرانی، پیروان مذاهب گوناگون و نیز روستاییان به مشهد، به‌مثابه مظاهری از ارتباطات میان‌فرهنگی ایرانیان مورد تأمل قرارگرفته است. در بعد ارتباطات میان فرهنگی بین‌الملل، سفر شیعیان کشورهای گوناگون به مشهد، مظهر این نوع ارتباط میان فرهنگی دانسته شده است. به­علاوه، جاذبه‌های تاریخی و هنری حرم امام رضا(ع) و نیز ویژگی‌های منحصربه‌فرد موزه‌های مختلف حرم برای جذب گردشگر و توسعه ارتباطات میان فرهنگی بین‌الملل مطمح نظر قرارگرفته است. با نظرداشت نقش سیمای جمهوری اسلامی ایران پیشنهادهایی به منظور خط مشی‌گذاری رسانه‌ای در جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارتباطات میان فرهنگی حرم امام رضا(ع) ارائه شده است

کلیدواژه‌ها

باربارو، زنو و همکاران (1349) سفرنامه ونیزیان در ایران، ترجمه منوچهر امیری، تهران: انتشارات خوارزمی.
باهنر، ناصر (1382) «ارتباطات در جامعه اسلامی متکثر فرهنگی»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، سال 5، شماره 20 صص102-71.
جلالی، غلامرضا (1387) «همایش بین المللی امام رضا (ع) در مرو»، تهران: مجله مشکوة. سال 25، شماره 100 صص100-95.
دادگران، محمد (1384) مبانی ارتباطات جمعی، تهران: انتشارات فیروزه.
راغب اصفهانی، حسین‌ بن‌ محمد (1381) المفردات فی غریب القرآن، ترجمه محمد سیدکیلانی، تهران: کتابخانه مرتضوی.
صالحی امیری، سیدرضا (1389) انسجام ملی و تنوع فرهنگی. تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
طهماسبی، ساسان (1390) «جهانگردان اروپایی و اماکن مقدس اسلامی در ایران»، سخن تاریخ، سال 4، شماره 14. صص110-89.
نهاوندی، مریم؛ نعمتی، سیده فاطمه (1389) «تهدیدها و فرصت‌های گردشگری زیارت در ایران»، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال 6،  شماره 20 صص 175-142.
بی.گادیکانست، ویلیام و همکاران (1385) «نظریه‌پردازی درباره ارتباطات میان فرهنگی»، ترجمه پیروز ایزدی، فصلنامه رسانه.سال 17، شماره 67.  صص 98-49.
یوسفی، علی و ورشوئی، سمیه (1389) «سفر زائرین خارجی به مشهد و تأثیر آن بر ارتباطات میان فرهنگی اجتماعات شیعی». تهران: مطالعات فرهنگی و ارتباطات. سال 6، شماره 18. 138-117.
-Turow, Joseph (2009) "Media Today: An Introduction to Mass Communication". United States of America: Routledge
پایگاه اینترنتی:
 http://www.aqm.ir/content/detail_1394.shtml  معرفی موزه‌های آستان قدس رضوی، در پایگاه:
(بازیابی در 15/5/93)