نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی ، واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران

2 دانشجوی دکتری،مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان،سنندج،ایران

چکیده

شبکه‌های اجتماعی در شرایط کنونی دنیای امروز را می‌توان به عنوان یک انفجار ارتباطی تشبیه کرد که باعث شده ارتباط وسیعی را میان افراد ایجاد کند. پژوهش حاضر قدرت با هدف بررسی تأثیر شبکه‏های اجتماعی در گسترش و توسعه فرهنگ ورزشکاری و علاقه‌مندی به ورزش همگانی و قهرمانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه استان کرمانشاه بود. حجم نمونه تحقیق بر اساس فرمول کوکران 155 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه‌‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها را به لحاظ صوری و محتوایی، استادان مدیریت ورزشی تأیید و پایایی آنها نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده‌ها از از نرم افزار Smart pls 2 استفاده شد. نتایج نشان داد تنوع و گستردگی شبکه های ارتباطی مجازی، دسترسی آسان به شبکه‌های ارتباطی مجازی و اعتماد به فضای مجازی، امنیت شبکه های ارتباطی مجازی، به صرفه بودن شبکه‌های ارتباطی مجازی بر علاقه‌مندی دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه به ورزش تاثیر معنی‌دار دارد. برنامه‌ریزی عملیاتی مناسب در جهت تعامل با شبکه‌های مختلف اجتماعی مجازی و استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها برای توسعه ورزش به‌ویژه در بین نوجوانان، ایجاد علاقه‌مندی بیشتر به ورزش از طریق رسانه‌هایی همچون رادیو، تلوزیون، روزنامه-ها و سایت‌های اینترنتی با تنوع بخشی به برنامه‌های مجازی می‌تواند مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

حیدریان میرزایی، احمد، آتشبار، شوکت، ازم، فاطمه ، نادریان جهرمی، مسعود ، سلطان حسینی، محمد. تحلیل محتوای برنامه­های ورزشی صدا و سیما با تاکید بر مولفه­های ورزشی مطالعه موردی:( استانهای لرستان، مرکزی، اصفهان). مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی. سال دوم، شماره پیاپی 6، زمستان 1393،صص 30-40.
اربطانی, طاهر روشندل. تبیین جایگاه رسانه های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور. حرکت,1386; 33(33): -.
افتاده،جواد، تفاوت بین رسانه های اجتماعی و رسانه های جمعی، مجله علوم اجتماعی،شماره 52 ،ص62 -72.، (1391).
ایرج پور, علیرضا, مجرد, ناهید, دباغ رضاییه, فرامرز. بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه فرهنگی ورزش همگانی و حرفه ای کشور. مدیریت و توسعه ورزش. 1395؛5(2). 36-52.
آرامون؛زهرا،شاه محمدی؛نیره، شبکه های اجتماعی مجازی در خدمت آموزش،ماهنامه آموزشی رشد تکنولوژی آموزشی آموزش و پرورش،شماره4، ص19-16،(1393).
آل احمد، ابولفضل. بدیع، رضا. رهگذر، مسعود. مشیری، بهزاد. مجموعه داده بلاگ ها جهت تحقیق در شبکه های اجتماعی وبلاگ های ایرانی. همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی، سلسله همایش های فضای سایبر، پژوهشکده فناوری اطاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، مهر 1392.
خلیلی، محمد، تأثیر شبکه های اجتماعی بر جوانان، مقالات ارسالی به آفتاب، (1392).
رضوی محمدحسین، دوستی مرتضی، قاسمی سیانی مجتبی. نقش رسانه­های گروهی در گرایش مردم به ورزش همگانی با تاکید بر آمادگی جسمانی (مطالعه ی موردی: شهر بابلسر). پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی. 1394.;4(1 (پیاپی 13)):71-80.
زردشتیان، شیرین و حسینی، مریم و کریمی، جواد،1395،بررسی نقش رسانه­های جمعی در گرایش بانوان استان کرمانشاه به ورزش همگانی.
سیدعامری، میرحسین، میرمحمد کاشف،سید حسن، محسنیان فر، اینترنت و نقش آن در مدیریت ورزش، مجله رشدآموزش تربیت بدنی، دوره یازدهم، شماره3 ،ص12-7،(1390).
صادقیان زهرا، حسینی سیدعماد، فرزان فرزام. بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 1393;10(20):35-44.
صمیمی فر، آسیه (1391). "  شناسایی و اولویت بندی موانع حضور در همایش های پیاده روی خانوادگی از دیدگاه مدرسان تربیت بدنی دانشگاه های شهر کرمان"، پایان نامه.
عقیلی، سید وحید. جعفری، علی. بررسی اهداف آشکار و پنهان شبکه های اجتماعی.همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی، سلسله همایش های فضای سایبر، پژوهشکده فناوری اطاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، مهر 1392.
غفوری فرزاد، رحمان سرشت حسین، کوزه چیان هاشم، احسانی محمد. مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه های جمعی (رادیو, تلویزیون و نشریات) در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی. حرکت. 1382;-(پیاپی 16):57-78.
 فاطمه و کاتبی جهرمی، فاطمه،1396،بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش دانشجویان دختر دانشگاه گیلان به ورزش همگانی،سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران،تهران.
قیامی راد، امیر، محرم زاده، مهرداد. بررسی راهکارهای بازاریابی برای ترویج و توسعه رشته های ورزشی در ایران. حرکت. 1388;-(پیاپی 39):175-192.
محمد خالدیان، فردین مصطفایی ، صمدی مهران ، فرخ کیا، نقش رسانههای جمعی در توسعه ورزش. مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی. سال اول، شماره 2 ،زمستان 1392. ص ص 52 – 45.
محمد علی قره  ، نگار قلی­پور، زینب آنت  ، بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی. مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی. سال اول، شماره 2 ،پاییز 1392 ص ص 44 – 39.
نادری نژاد پریچهر، بررسی نقش رسانه­های جمعی در اشاعه فرهنگی ورزشی همگانی، مجله نور، سال دهم، شماره یازده هم، ص 72-55 (1389).
هنری حبیب، احمدی سیدعبدالحمید، مرادی مهدی. بررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی. مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی). 1391145-158;4(15). .
یوسفی،سعید؛ زرکی، پرستو؛ شریفیان، اسماعیل و قهرمان تبریزی، کوروش (1393)." تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات سراسری پرشمارگان و پرمخاطب آنلاین کشور با تأکید بر پوشش مؤلفه­ها و رشته­های ورزشی بانوان". پژوهش­های معاصر در مدیریت ورزشی، 4(7)،45-54.
 
Abeza G, O'Reilly N, Seguin B, Nzindukiyimana O. Social Media Scholarship in Sport Management Research: A Critical Review. Journal of Sport Management. 2015 Nov 1؛29(4):18.
Abioye, A. Hajifathalian, K. & Danaei, G. (2013). Do mass media campaigns improve physical activity? A systematic review and meta-analysis. Archives of Public Health.1-10.
Agili, Seyed Vahid. Jafari, Ali. Examining the overt and hidden goals of social networks. Specialized conference on the dimensions of social networks, series of cyberspace conferences, Jihad University Information and Communication Technology Research Institute, Mehr 2012. (In Persian)
Al Ahmad, Abolfazl. Badi, Reza. Passerby, Massoud. Moshiri, Behzad. Data collection of blogs for research in social networks of Iranian blogs. Specialized conference on social network dimensions, series of cyber space conferences, University Jihad Information and Communication Technology Research Institute, Mehr 2012. (In Persian)
Aramon, Zahra, Shah Mohammadi, Nireh, virtual social networks in the service of education, educational monthly magazine of the development of educational technology in education, number 4, pp. 16-19, (2013). (In Persian)
Arbatani, Tahir Roshandel. Explaining the position of public media in institutionalizing public sports in the country. Movement, 1386; 33(33). (In Persian(
Bullough S, Davies LE, Barrett D. The impact of a community free swimming programme for young people (under 09) in England. Sport Management Review. 2015 Feb 28؛  18(1):32-44.
Fatemeh and Katbi Jahormi, Fatemeh, 2016, investigation of the role of mass media in the tendency of female students of Gilan University towards public sports, the third national conference of sports sciences and physical education of Iran, Tehran. (In Persian)
Ghafouri Farzad, Rahman Sarasht Hossein, Koze Chian Hashem, Ehsani Mohammad. Studying and investigating the attitude of physical education specialists towards the role of mass media (radio, television and publications) in people's tendency towards championship and public sports. Move. 1382;-(consecutive 16):57-78. (In Persian)
Hambrick, M.E. & Kang, S.J.(2015). Pin it: Exploring how Professional Sport Organizations use Pinterest as a Communications and Relationship- Marketing tool. Communication & Sport,3(4),434-457.
Heidarian Mirzaei, Ahmed, Ateshbar, Shawkat, Azam, Fatemeh, Naderian Jahormi, Massoud, Sultan Hosseini, Mohammad. Analysis of the content of radio and television sports programs with an emphasis on the sports components of a case study: (Lorestan, Central, Isfahan provinces). Communication management in sports media. Second year, serial number 6, winter 2013, pp. 30-40. (In Persian)
Henry Habib, Ahmadi Seyyed Abdulhamid, Moradi Mahdi. Investigating the fourfold role of sports media in the development of championship sports culture. Sports management studies (research in sports sciences). 1391145-158; 4(15). (In Persian)
Irajpour, Alireza, Meghdar, Nahid, Dabagh Rezaieh, Faramarz. Investigating the role of mass media in the cultural development of popular and professional sports in the country. Sports management and development. 2015; 5(2). 36-52. (Persian)
Jackson J. (1991). Mass participation in physical recreation, Journal of recreation, Vol .49, No. 3, p :33
Kaplan, A. & Haenlein, M. (2010). Users of the World, unite! The Challenges and Opportunities of  Social Media Business Horizons, 53, 59-68.
Khalili, Mohammad, The influence of social networks on youth, articles sent to Aftab, (2012). (In Persian)
Kyami Rad, Amir, Moharramzadeh, Mehrdad. Investigating marketing strategies to promote and develop sports fields in Iran. Move. 1388;-(Continued 39):175-192. (In Persian)
Mohammad Ali Qara, Negar Qalipour, Zeinab Annet, investigation of the role of mass media in the tendency of Alzahra University students towards public sports. Communication management in sports media. First year, number 2, fall 2013, pp. 44-39. (In Persian)
Mohammad Khaledian, Fardin Mostafaei, Samadi Mehran, Farrokh Kia, The role of mass media in the development of sports. Communication management in sports media. First year, number 2, winter 2013. pp. pp. 45-52. (In Persian)
Naderi Nejad Prichher, Investigating the role of mass media in spreading cultural and sports to the general public, Noor magazine, 10th year, 11th issue, pp. 55-72 (2009). (In Persian)
Naraine, M.L. & Parent, M.M.(2016). Illuminating Centralized Users Journal of Sport Management, 30(6). 689-701.
Paedeh, Javad, the difference between social media and mass media, Journal of Social Sciences, No. 52, pp. 72-62., (2011).( In Persian(
Razavi Mohammad Hossein, Dosti Morteza, Ghasemi Sayani Mojtabi. The role of mass media in people's tendency towards public sports with emphasis on physical fitness (case study: Babolsar city). Applied research in sports management. 2014.;4(1 (consecutive 13):71-80. (In Persian)
Sadeghian Zahra, Hosseini Seydeamad, Farzan Farzam. Investigating the role of mass media in Hamedan city people's tendency towards public sports. Sports management and movement behavior research paper. 2013;10(20):35-44. (Persian)
Samimifar, Asia (2011). "Identifying and prioritizing barriers to attending family walking conferences from the point of view of physical education instructors of Kerman universities"( In Persian)
Serban Liliana. (2004). Influence of mass media on Ohioans knowledge, attitudes and behaviors regarding physical activities and health, A thesis presented to the faculty of the College of Communication of Ohio University.
Seyed Aamiri, Mir Hossein, Mir Mohammad Kashif, Seyed Hassan, Mohsenian Far, Internet and its role in sports management, Physical Education Development Journal, 11th volume, number 3, pp. 7-12, (2013). (Persian)
Shilbury, D.; Westerbeek,. H,; Quick, S; Funk, D. & Karg ,A.(2014). Strategic sport marketing (4 th ed.). Sydney: Allen & Unwin.
Williams, J.  & Chinn, S.J. (2010). Meeting relationship-Marketing goals through Social Media: A Conceptual model for Sport Marketers. International Journal of Sport Communication,3,422-437.
Winand, M.; Belot, M.; Merten, S. & Kolyperas, D. (2019). International Sport Federations, Social Media Communication: A  Content Analysis of FIFA,s Twitter Account. International Journal of Sport Communication, 12(2). 209-303.
Yousefi, Saeed; Zeraki, swallow; Sharifian, Esmail and Kahraman Tabrizi, Korosh (2013) "Analysis of the content of the sports section of the country's most popular and well-known online press with an emphasis on the coverage of women's sports disciplines and components". Contemporary researches in sports management, 4(7), 45-54. (In Persian)
Zardashtian, Shirin and Hosseini, Maryam and Karimi, Javad, 2015, investigating the role of mass media in the trend of women in Kermanshah province towards public sports. (In Persian)