نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد گروه ارتباطات، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی

چکیده

«اینفودمی کووید19» عنوان پدیده‌ای مربوط به حوزه ارتباطات سلامت است که همزمان با شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان، از سوی رئیس کل سازمان جهانی بهداشت به‌عنوان خطری موازی ویروس کووید19 معرفی و برای مقابله با آن هشدار داده شد. آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده است، نخست تعریف اینفودمی کووید19 و شناسایی عوامل دوگانه مؤثر بر تولید و اشاعه آن در چارچوب رشته ارتباطات سلامت است. رویکرد مورد استفاده در این مقاله از نوع کیفی و روش تحقیق، نظریه مبنایی می‌باشد؛ لذا به جای استفاده از نظریه‌های موجود به‌عنوان چهارچوب نظری، پژوهشگران در پی تولید نظریه خودبنیاد و بومی از دل داده‌های بدست آمده بوده‌اند. بدین منظور با استفاده از شیوه نمونه‌گیری نظری و مصاحبه با متخصصان و صاحب‌نظران، داده‌های لازم از منابع مختلف جمع‌آوری گردید و پس از کدگذاری، طبقه بندی و دسته‌بندی گزاره ها، سه دوگانه «تقابل رویکرد مراقبت ـ درمان»، « تقابل رویکرد کمی ـ کیفی» و «تقابل طب سنتی ـ طب مدرن» به عنوان دوگانه های ارتباطی ـ پزشکی مؤثر و زمینه‌ساز در تولید و اشاعه اینفودمی کووید19 در رسانه های اجتماعی ایران شناسایی گردید. ویژگی مشترک این دوگانه‌ها، تأثیرات مثبت و منفی هریک از سویه‌های آنها در مقابله یا انتشار اینفودمی است.

کلیدواژه‌ها