نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادو عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 عضو هیئت علمی گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

4 استادیار و عضو هیئت علمی تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ایران

چکیده

فناوری های نوین نظیر شبکه های اجتماعی مجازی باعث تغییر ساختارهای موجود جامعه و ایجاد ساختار جدید است. این مساله در ایران با ایجاد تغییرات درروابط و مناسبات گروه های اجتماعی در زندگی آنها نفوذ کرده و روابط آنان را از وضعیت سنتی خاج و وارد دنیای تکنولوژی کرده است. یکی از این عناصر که دست خوش دگرگونی قرارگرفت، سرمایه اجتماعی کاربران در این عرصه است که با توجه به کارکردهای شبکه های اجتماعی در سرمایه اجتماعی کاربران، هدف مطالعه پژوهش حاضر است. این پژوهش از نوع کمی و پیمایشی است. کاربران تلگرام د تهران به عنوان جامعه آماری این تحقیق به حساب می آیند، با توجه به اینکه تعداد کاربران تلگرام در تهران نامشخص است لذا جامعه پژوهش، جامعه نامحدود است و نمونه برابر با ۳۸۴ نفر می باشد. نتایج فرضیه های تحقیق با توجه به آزمون تحلیل مسیر نشان داد ؛ کارکرد اقتصادی شبکه های اجتماعی بر سرمایه اجتماعی کاربران تلگرام اثر معناداری دارد؛ کارکرد سیاسی شبکه های اجتماعی بر سرمایه اجتماعی کاربران تلگرام اثر منفی معناداری دارد؛ کارکرد ارتباط شبکه ای شبکه های اجتماعی بر سرمایه اجتماعی کاربران تلگرام اثر معناداری دارد و کارکرد خود اظهاری شبکه های اجتماعی بر سرمایه اجتماعی کاربران تلگرام اثر معناداری دارد

کلیدواژه‌ها

 • آذری، غلامرضا؛ امیدوار، تابان. (1391). «بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی». فصلنامه فرهنگ ارتباطات. دوره 2، شماره 6، صص 209-181.
 • آریانی قیزقاپان، ابراهیم؛ زاهد بابلان، عادل؛ محمدی، پروانه؛ معینی کیا، مهدی. (1396)، «تبیین نقش میانجی سرمایه اجتماعی در ارتباط بین کاربست شبکه اجتماعی مجازی و رفتارهای اشتراک دانش در فضای مجازی». فصلنامه تعامل انسان و اطلاعات. دوره 4، شماره 3، صص 86-72.
 • اکبری تبار، علی‌اکبر؛ هزارجریبی، جعفر. (1395). «مطالعه‌ تطبیقی سرمایه اجتماعی مجازی در میان کاربران فارسی، انگلیسی و فرانسوی‌زبان شبکه‌های اجتماعی مجازی فیس‌بوک و گوگل پلاس». مجله علمی- پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی. دوره 5، شماره 1، صص 204-175.
 • بهادری خسروشاهی، جعفر؛ هاشمی نصرت‌آباد، تورج؛ باباپورخیرالدین، جلیل. (1391). «رابطه سرمایه روان‌شناختی با سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز». مجله پژوهش و سلامت. دوره 2، شماره 1، صص 63-71.
 • پاک‌سرشت، سلیمان. (1393). «ملاحظات و راهبردهای ارتقای سرمایه اجتماعی». فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ. سال 7، شماره 25، صص 71-104.
 • فرقانی، محمدمهدی؛ مهاجری، ربابه. (1397). «رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و تغییر در سبک زندگی جوانان». فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین. دوره 4، شماره 13، صص 259-292.
 • دوله، معصومه؛ اسماعیلی، رضا؛ امیرمظاهری، امیرمسعود. (1395). «بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در کیفیت زندگی (موردمطالعه: کاربران 20 تا 49 ساله شبکه‌های اجتماعی مجازی در شهر تهران)». فصلنامه علوم اجتماعی. دوره 10(4)، شماره 35، صص 97-120.
 • رفیعی، حسن؛ موسوی، میرطاهر؛ قاسم‌زاده، داود. (1395). «ساخت و روا سازی پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی درون‌گروهی و برون‌گروهی». فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. دوره 16، شماره 61، صص 141-157.
 • شاوردی، تهمینه. (1396). «سرمایه اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی واقعی و مجازی (موردمطالعه: دختران دانشجوی دانشگاه‌های شهر تهران)». فصلنامه علمی پژوهشی توسعه اجتماعی. دوره 11، شماره 3، صص 67-96.
 • عباسی، حسن؛ شریعت، جهانگیر. (1397). «کارکرد سیاسی شبکه‌های اجتماعی مجازی». فصلنامه علمی پژوهشی امنیت ملی. دوره 8، شماره 30، صص 127-150.
 • عبداللهیان، حمید؛ کرمانی، حسین. (1392). «سنجش سرمایه اجتماعی کاربران ایرانی شبکه اجتماعی فیس‌بوک». فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات فرهنگی. دوره 6، شماره 3، صص 1-26.
 • فولادگر، مهدی. (۱۳۹۲). «بررسی ارتباط شبکه‌های اجتماعی و سرمایه اجتماعی در فضای مجازی». همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه‌های اجتماعی، تهران، جهاد دانشگاهی، پژوهشکده فناوری اطلاعات.
 • کرمانی، حسین. (1391). «سنجش سرمایه اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه سرمایه اجتماعی دانشجویان ایرانی در شبکه اجتماعی فیس‌بوک و سنجش ارتباط با آن با مشارکت سیاسی و مشارکت مدنی آنها در دنیای واقعی)». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه تهران.
 • محمد پور، سارا؛ تاجیک، فاطمه. (1393). «بررسی مقایسه‌ای کارکردهای ارتباطی و اقتصادی شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و کلوپ». فصلنامه مطالعات رسانه‌ای. دوره 9، شماره 25، صص 51-62.
 • هابرماس، یورگن. (1392). «دگرگونی ساختاری حوزه عمومی». ترجمه جلال محمدی، چاپ چهارم، تهران: افکار.
 • خدابخشی هفشجانی، جاسم؛ خدابخشی، سودابه؛ نایبی، طیبه. (1394). «حریم خصوصی و امنیت اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی». اولین کنفرانس بین‌المللی وب پژوهشی. تهران، دانشگاه علم، فرهنگ.
 • خانیکی، هادی؛ بابائی، محمود. (1390). «فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی، مفهوم و کارکردها». فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی. دوره 1، شماره 1، صص 71-96.
 • خجیر، یوسف؛ خانیکی، هادی. (1398). «ظرفیت‌ها و چالش نای شبکه‌های اجتماعی مجازی برای جامعه مدنی ایران». فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین. دوره 5، شماره 17، صص 35-69.
 • کریمی راهجردی، اشرف؛ قوام، عبدالعلی؛ خرازی آذر، رها؛ گران‌مایه پور، علی. (1398). جایگاه شبکه‌های اجتماعی مجازی و پیام‌رسان موبایلی در شکل‌گیری خرد جمعی. فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین. دوره 5، شماره 17، صص 1-34.

 

 • Azari, Gholamreza; Hopeful, radiant. (2011). "Investigating the role of virtual social networks on social capital". Communication Culture Quarterly. Volume 2, Number 6, pp. 209-181.(In Persian)
 • Doleh, Masoumeh; Ismaili, Reza; Amir Mozaheri, Amir Massoud. (2015). "Investigation of the role of virtual social networks in the quality of life (case study: 20-49-year-old users of virtual social networks in Tehran)". Social Science Quarterly. Journal 10(4), No. 35, pp. 120-97. .(In Persian)
 • Kermani, Hossein. (2011). "Measuring social capital in virtual social networks (studying the social capital of Iranian students in the Facebook social network and measuring its relationship with their political participation and civic participation in the real world)". Master's Thesis, Department of Social Communication Sciences, University of Tehran.(In Persian)
 • Khodabakhshi Hefeshjani, Jasem; God Bakhshi, Sudabah; Deputy, Tayyaba. (2014). "Privacy and information security in social networks". The first international research web conference. Tehran, University of Science and Culture.(In Persian)
 • Abbasi, Hassan; Shariat, Jahangir. (2017). "Political function of virtual social networks". National security scientific research quarterly. Volume 8, No. 30, pp. 127-150. (In Persian)

Abdullahian, Hamid; Kermani, Hossein. (2012). "Measuring social capital of Iranian Facebook users". Cultural Research Quarterly. Volume 6, Number 3, pp. 1-26 .(In Persian)

 


 • Akbari Tabar, Ali Akbar; Hazarjaribi, Jafar. (2015). "Comparative study of virtual social capital among Persian, English and French-speaking users of Facebook and Google+ virtual social networks". Scientific-research journal of socio-cultural development studies. Volume 5, Number 1, pp. 204-175. .(In Persian)
 • Ariani Qizqapan, Ibrahim; Zahid Bablan, Adel; Mohammadi, Parvaneh; Moinikia, Mehdi. (2016), "Explaining the mediating role of social capital in the relationship between the use of virtual social network and knowledge sharing behaviors in virtual space". Human and Information Interaction Quarterly. Volume 4, Number 3, pp. 86-72. .(In Persian)

 

 • Bahadri Khosrowshahi, Jafar; Hashemi Nusratabad, Toraj; Babapourkhairuddin, Jalil. (2011). "The relationship between psychological capital and social capital of Tabriz University students". Research and health magazine. Volume 2, Number 1, pp. .(In Persian)
 • Brown, G., Michinov, N. (2017), Cultural Differences in Garnering Social Capital on Facebook: French People Prefer Close Ties and Americans Prefer Distant Ties, Journal of Intercultural communication research. Vol 46(6), PP: 579-593.

 

 • Fouladgar, Mehdi. (2019). "Investigating the relationship between social networks and social capital in cyberspace". A specialized conference on the dimensions of social networks, Tehran, Jihad University, Information Technology Research Institute.(In Persian)
 • Furqani, Mohammad Mahdi; Mohajeri, Robabe. (2017). "The relationship between the amount of use of virtual social networks and the change in the lifestyle of young people". New Media Studies Quarterly. Volume 4, Number 13, pp. 259-292. .(In Persian)
 • Habermas, Jürgen. (2012). "The structural transformation of the public sphere". Translated by Jalal Mohammadi, 4th edition, Tehran: Afkar.(In Persian)
 • Karimi Rahjardi, Ashraf; Ghavam, Abdul Ali; Kharazi Azar, Raha; Granmayepour, Ali. (2018). The role of virtual social networks and mobile messaging in the formation of collective wisdom. New Media Studies Quarterly. Volume 5, Number 17, pp. 1-34.(In Persian)
 • Khajir, Yusuf; Khaniki, conductor. (2018). "Capacities and Challenges of Virtual Social Networks for Iran's Civil Society". New Media Studies Quarterly. Volume 5, Number 17, pp. 35-69.(In Persian)
 • Khaniki, Hadi; Babaei, Mahmoud. (1390). "Cyber ​​space and social networks, concept and functions". Quarterly Journal of the Iranian Association for Information Society Studies. Volume 1, Number 1, pp. 71-96 .(In Persian)

 • Mohammadpour, Sara; Tajik, Fatima. (2013). "Comparative study of communication and economic functions of Facebook and Club social networks". Media Studies Quarterly. Volume 9, No. 25, pp. 51-62.(In Persian)

 • Paksarasht, Suleiman. (2013). "Considerations and strategies for promoting social capital". Culture strategy scientific research quarterly. Year 7, Number 25, pp. 71-104. .(In Persian)
 • Rafiei, Hassan; Mousavi, Mirtaher; Qasimzadeh, Daud. (2015). "Construction and validation of the questionnaire for measuring ingroup and outgroup social capital". Quarterly scientific research journal of social welfare. Volume 16, Number 61, pp. 141-157. .(In Persian)
 • Shawardi, Tehmina. (2016). "Social capital in real and virtual social networks (case study: female university students in Tehran)". Social development scientific research quarterly. Volume 11, Number 3, pp. 67-96. (In Persian)
 • Grottke, M., Hacker, J., Durst, C. (2018), Which Factors Determine Our Online Social Capital? An Analysis Based on Structural Equation Modeling, Australasian Journal of Information Systems, Vol 22, PP: 1-36.
 • Lee, E., Kim, Y.J., Ahn, J. (2014), How do people use Facebook features to manage social capital, Journal of Computers in Human Behavior, Vol 36, PP:440-445.
 • Shen, K.N., Khalifa, M. (2010). A Research Framework on Social Networking Sites Usage, Journal of Critical Review and Theoretical Extension, Vol 341, PP: 173–181.
 • Vitak, J., Ellison, N.B., Steinfield, C. (2011), The Ties That Bond: Re-Examining the Relationship between Facebook Use and Bonding Social Capital, Proceedings of the 44th Hawaii International Conference on System Sciences, the US.
 • Wang, J., Jackson, L., Wang, H., Gaskin, J. (2015). Predicting Social Networking Site use: Personality, Attitudes, Motivation and Internet Self- Efficacy. Journal of Personality and Individual Differences. Vol 80, PP:119-124.