نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دکترای سیاست گذاری علم و فناوری، عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد دانش بنیان پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، تهران، ایران،

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، تهران، ایران

چکیده

کودکان و نوجوانان، به‌عنوان شکل‌دهندگان آینده جوامع، بزرگ‌ترین نقش را در آینده کشورها ایفاء می‌کنند و به همین جهت چگونگی تربیت آن‌ها از کلیدی‌ترین مسائل یک جامعه است. اسباب‌بازی اولین وسیله پرورشی است که کودک از ابتدای شکل‌گیری شخصیتش با آن مواجه می‌شود. بااین‌وجود، کنکاش پیرامون پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که ابعاد فرهنگی و اقتصادی این صنعت در ایران به‌درستی درک نشده و در مسیر صحیح قرار نگرفته است. به‌نحوی‌که مجموع تولیدات داخلی اسباب‌بازی در بهترین وضعیت، کمتر از ده درصد حجم بازار داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. لذا هدف مقاله حاضر شناخت دقیق چالش‌های صنعت اسباب‌بازی ایران در قالب ارایه الگویی مفهومی است. برای نیل به این هدف، از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون استفاده‌شده است. جامعه پژوهش شامل مدیران، سیاست‌گذاران، متخصصان و فعالان اقتصادی صنعت اسباب‌بازی ایران بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 21 نفر به‌عنوان مشارکت‌کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. یافته‌ها نشان داد که چالش‌ها و کاستی‌های صنعت اسباب‌بازی ایران را می‌توان در چهار مقوله تعریف کرد که عبارت‌اند از: ضعف در زیرساخت‌های فرهنگی، قانونی، تولیدی و تجاری.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 

آقاجانی، طهمورث؛ جبارف، رشید؛ مشفق، مصطفی یوف (1393)؛ «تأثیر بازی بر مهارت­های اجتماعی کودکان؛ موردمطالعه: کودکان مقطع مهدکودک استان تهران»، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال ششم، شماره سوم، 97-104.
ادیب حاج باقری، محمد؛ پرویزی، سرور و صلصالی، مهوش (1390)؛ «روش­های تحقیق کیفی»، چاپ سوم، تهران: بشری.
امامی، علیرضا؛ گرجی ازندریانی، علی‌اکبر (1395)؛ «قواعد حقوقی حاکم بر آزادی فعالیت نظام‌های صنفی در ایران»، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، دوره 2، شماره 1/4، 124-140.
ایزدی، رها (1396)؛ «حفظ ارزش­های فرهنگی با اسباب‌بازی­های بومی»، روزنامه ایران، سال بیست و سوم، شماره 6645.
بهزادی، سیده لیلا (1393)؛ «بررسی فرصت‌های موجود در صنعت اسباب‌بازی در جهت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران، رشته علوم انسانی.
پوریوسف، اعظم، ثقفی، مهدی (1394)، بررسی و رتبه‌بندی راهکارهای توسعه زنجیره ارزش در تعاونی‌ها (موردمطالعه تعاونی‌های شهرستان بیرجند)، فصلنامه مهندسی تصمیم، سال دوم، شماره پنجم.
خواجه‌ئیان، داتیس (1387)؛ «شناسایی فرصت­های کارآفرینانه در صنعت اسباب‌بازی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
رضایی، عبدالعلی (1390). «پیوست فرهنگی، چرا و چگونه»، دوماهنامه سوره مهر، شماره 54 و 55، صفحه 76.
رفیق مرند (1375)؛ «بررسی وضعیت تولید اسباب‌بازی در ایران و برخی از کشورهای جهان»، معاونت پژوهشی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان.
زاهدی، مهدی؛ محمدی، عمید (1394)؛ «نقش حقوق مالکیت فکری در حمایت از صنعت گردشگری»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال چهارم، شماره سیزدهم، 87-118.
زراءنژاد، منصور؛ ابراهیمی، صلاح؛ کیانی، پویان (1392)؛ «برآورد حجم قاچاق کالا در ایران به روش MIMIC»، مجله علمی-پژوهشی سیاست‌گذاری اقتصادی، سال پنجم، شماره نهم، 81-109.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1395)؛ «سند ملی نوآوری صنایع و محصولات فرهنگی و فناوری‌های نرم»، تهران، دبیرخانۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی (در حال تصویب). چاپ‌نشده.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1392)؛ «نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور»، تهران، دبیرخانۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی.
عسکری زاده، قاسم (1385)؛ «راهنمای انتخاب اسباب‌بازی»، تهران، نشر آبی.
عیوضلو، حسین؛ ارباب، جواد (1389)؛ «اصلاح سازوکار نظام صنفی عرضه و تقاضای کالاها و خدمات در پرتو آموزه­های اسلام»، دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال سوم، شماره اول، 69-78.
«فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، جلد الف و ب» (1371)؛ شرکت سهامی عام تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان.
کارگروه ارزیابی آسیب­ها و فرصت­های کارآفرینی صنعت اسباب‌بازی؛ رؤیا احمدیان، مهتاب شرفیه، آرمان صفایی، فائزه علی‌نقی زاده، اسماعیل محمدیان بیشه (1395)؛ «صنعت اسباب‌بازی ایران: فرصت­ها و چالش­ها، مطالعه و بررسی فرصت­ها و آسیب­های حوزۀ کارآفرینی در صنعت اسباب‌بازی»، تهران: نشر نوبان، دانشگاه صنعتی شریف، مرکز کارآفرینی.
محبی، سیده فاطمه (1393)؛ «اسباب‌بازی؛ نمادی فرهنگی»، یادداشت ارائه‌شده به سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی، بازیابی شده در 15 مهر 1396.
 
Aghajani, Tahmurt; Jabarof, Rashid; Mushfeq, Mustafa Youf (2013); "The effect of play on children's social skills; case Study: Kindergarten children of Tehran province", Iranian Journal of Social Development Studies, 6, 3, 104-97.
Adib Haj Bagheri, Mohammad; Parvizi, Soror and Salsali, Mahvash (2010); "Qualitative research methods", third edition, Tehran: Boshri.
Askarizadeh, Qasim (2015); "Toy Selection Guide", Tehran, Abi Publishing House.
Attride-Stirling, J. (2001), “Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research”, Qualitative Research, Vol. 1, No. 3, Pp. 385-405.
 
Behzadi, Seyedeh Leila (2013); "Examination of the opportunities available in the toy industry for the national production and support of Iranian labor and capital", Master's thesis, Payam Noor University, Tehran Province, Humanities.
Creswell, J. W. (2012). "Education research: planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research". (Fourth edition). Boston: Pearson.
David, F. R. (2011). Strategic Management: Concepts and Cases. Singapore: Pearson
De lulio, Simon; Jarrin, Zouha. "Toy Commercials across Europe", Young Consumers, Quarter3, 2004.
Dictionary of Children and Adolescents, Volumes A and B" (1992); A joint-stock company for preparing and publishing a dictionary for children and teenagers.
Eyvazlou, Hossein; Arbab, Javad (2009); "Improving the mechanism of Guild system supply and demand of goods and services in the light of Islamic teachings", biquarterly journals of Islamic economic studies, 3, 1, 69-78.
Emami, Alireza; Gurji Azandriani, Ali Akbar (2015); "Legal rules governing the freedom of activity of trade union systems in Iran", studies of political science, law and jurisprudence, 2, 1/4, 124-140.
Hongyi Sun, Wong Chung Wing. "Critical Success factors for new product development in the Hong Kong toy industry". Tec novation (2005) 293-303.
Hongyi Sun, Wong Chung Wing. "Critical Success factors for new product development in the Hong Kong toy industry". Tec novation (2005) 293-303.
 
Izadi, Raha (2016); "Protecting cultural values with native toys", Iran newspaper, 23, number 6645.
Idris, Kamil, (2003): «Intellectual Property- a Power Tool for Economic Growth», WIPO.
Idris, Kamil, (2003): «Intellectual Property- a Power Tool for Economic Growth», WIPO.
Khajehian, Datis (2007); "Identifying entrepreneurial opportunities in the toy industry", Master's thesis, University of Tehran, Faculty of Management.
Mohebi, Seyyedah Fatemeh (2013); "toy; A cultural symbol", a note submitted to the website of the Supreme Council of Cultural Revolution, retrieved on October 15, 2016.
Rezaei, Abdul Ali (1390). "Cultural attachment, why and how", Surah Mehr bimonthly, 54 & 55, page 76.
Rafiq Marand (1375); "Investigation of the state of toy production in Iran and some countries of the world", Research Vice-Chancellor of the Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adult
 
Supreme Council of Cultural Revolution (2015); "National Document for Innovation of Industries and Cultural Products and Soft Technologies", Tehran, Secretariat of the Supreme Council of Cultural Revolution
Supreme Council of Cultural Revolution (2012); "Cultural attachment system of major and major projects of the country", Tehran, Secretariat of the Supreme Council of Cultural Revolution.
Pulaj, E., & Kume, V. (2013). How The Albanian External Environment Affect the Construction Industry. Annales Universitatis Apulensis-Series Oeconomica, 15(1), 295-309.
 
Peng, G. C. A., & Nunes, M. B. (2007, July). Using PEST analysis as a tool for refining and focusing contexts for information systems research. In 6th European conference on research methodology for business and management studies, Lisbon, Portugal (pp. 229-236).
Poriosov, Azam, Thaghafi, Mehdi (2014), review and ranking of value chain development strategies in cooperatives (case study of Birjand province cooperatives), Decision Engineering Quarterly, 2, 5.
Working group to assess the damages and entrepreneurial opportunities of the toy industry; Rouya Ahmadian, Mehtab Sharafieh, Arman Safaei, Faeze Alinaghizadeh, Ismail Mohammadian Bisheh (2015); "Iranian toy industry: opportunities and challenges, study and investigation of opportunities and harms of entrepreneurship in the toy industry", Tehran: Nuban Publishing, Sharif University of Technology, Entrepreneurship Center.
 
WIPO, (2012): «Intellectual Property and Traditional Cultural Expression /Folklore», Booklet nº1.
Ward, D., & Rivani, E. (2005). An Overview of Strategy Development Models and the Ward-Rivani Model.Wong, Chee Yew, Arlbjorn, Jan Stentoft, Johansen, John. "Supply Chain management practices in toy supply chains", Supply chain management international journal, 2005, pp 367-378.
Zahedi, Mehdi; Mohammadi, Umid (2014); "The role of intellectual property rights in supporting the tourism industry", Private Law Research Quarterly, 4, 13, 118-87.
Zaranejad, Mansour; Ebrahimi, Salah; Kiani, Pouyan (2012); "Estimating the amount of smuggling in Iran using the MIMIC method", journal of economic policy, 5, 9, 81-1