نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 استاد، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

4 استاد، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مقاله، بررسی روابط علی عوامل تاثیرگذار بر فرهنگ تفکر استراتژیک در سازمان تامین اجتماعی است. روش تحقیق در این پژوهش برحسب هدف، کاربردی، برحسب نوع داده، آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی؛ برحسب زمان گردآوری داده، مقطعی و برحسب روش گردآوری داده ها و یا ماهیت و روش پژوهش، پیمایشی می باشد. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان و افراد آگاه در زمینه تفکر استراتژیک (اساتید دانشگاه و مدیران سطوح عالی و میانی تأمین اجتماعی) و جامعه آماری بخش کمی شامل تمام مدیران و کارکنان ستاد مرکزی تأمین اجتماعی تهران بود. مرحله کمّی پژوهش شامل پرسشنامه ای متشکل از دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه محقق ساخته تفکر استراتژیک مدیران است. پرسشنامه شامل 72 گویه با طیف 5گزینه ای لیکرت می باشد که با مرور مبانی نظری و نیز نتایج مصاحبه‌های اکتشافی (کدگذاری باز و محوری متون مصاحبه اکتشافی)، تدوین شده است. در بخش استنباطی برای پاسخ به سؤالات پژوهش از آزمونهایی نظیر همبستگی پیرسون، آزمون تی تک نمونه ای، مدل‌سازی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی) و تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS-v21، Smart Pls-v3 و Lisrel-v8.8 نیز بهره گرفته شد. با توجه به نتایج، از میان عوامل اثرگذار بر فرهنگ تفکر استراتژیک (نگرش فلسفی، تفکر سیستمی و مفهومی، دوراندیشی و آینده نگری، ویژگیهای رفتاری، عوامل انگیزشی، عوامل ساختاری، محیط پیرامونی، محیط سازمان، تعارض سازمانی، تصمیم گیری هوشمندانه، اصلاح ساختارهای سازمانی و استعدادیابی و شایسته پروری)، نگرش فلسفی و محیط سازمان در وضعیت متوسط و سایر مولفه ها در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

پیرس و رابینسون، (1377)، برنامه­ریزی و مدیریت استراتژیک، ترجمه سهراب خلیلی شورینی، ناشر: یادواره کتاب، چاپ اول.
رسولی، رضا؛ صالحی، علی، 1391، مدیریت استراتژیک پیشرفته، ناشر: دانشگاه پیام نور، ص 317.
سعادت, محمدصادق، مرادی, محمدرضا، امیدی، علیرضا. (1399). تأثیر تفکر استراتژیک مدیران بر کیفیت خدمات در باشگاه‌های ورزشی شهر کرج. پژوهش‌های حامی‌گری، مدیریت و بازاریابی ورزشی، 1 (1)، صص 64-85.
سلیمانی، سامان؛ عدلی، تهمینه؛ مهران، علی. (1397). بررسی مؤلفه‌های تفکر استراتژیک در مدیران شرکت گاز استان خوزستان به‌وسیله مدل جین لیدکا. دوماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، سال سوم، شماره دو (پیاپی ده)، صص 77-96.
غلامی، بهمن. (1396). بررسی نقش ابزارهای مدیریت استراتژیک در برنامهریزی منابع انسانی راهبردی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، ۹( ۲)، ۱۴۱-۱۱۹.
قاسمی، حمیدرضا؛ فیضی، معصومه. (1394). نقش تفکر استراتژیک بر پیچیدگی ساختاری سازمان (موردمطالعه: شرکت هپکو). پژوهش‌های مدیریت راهبردی، سال بیست و یکم، شماره 59، زمستان 1394، صص 141-170.
 
Abraham S. (2005). Stretching strategic thinking. Strategy and Leadership, 33:5-12
Abraham, Stan. (2005). “Stretching Strategic Thinking”. Strategy and Leadership. Vol 33. No 5. pp 5-12.
Abraheem, M. K., & Mustafa, A. A. (2020). The Role of Strategic Thinking in Improving Productivity Efficiency from the Administrative leaders perceptive in Misan Oil Company. Kut University College Journal for Humanitarian Science, 1(2).
Adelekan, S. A. (2020). Effect of Strategic Leadership and Strategic Thinking on Firms’ Competitive Advantage: Evidence from Fast Moving Consumer Goods Sub-Sector. European Journal of Applied Business and Management, 6(3).
Aliewi, A., El-Sayed, E., Akbar, A., Hadi, Kh, & Al-Rashed, M. (2017). Evaluation of desalination and other strategic management options using multi-criteria decision analysis in Kuwait. Desalination, 413, 40-51.
Bani-Hani, J. (2021). The moderating influence of manager’s strategic thinking on the effect of talent management on organization core competency. Management Science Letters, 11(1), 213-222.
Benito-Ostolaza, J. M., & Sanchis-Liopis, J. A. (2014). Training strategic thinking: Experimental evidence. Journal of Business Research, 67(5), 785-789.
Bonn Ingrid, (2005), improving strategic thinking: a multilevel approach, Leadership & Organization Development Journal, Emerald, Vol. 26 No. 5
Casey, A. J., & Goldman, E. F. (2010). Enhancing the ability to think strategically: A learning model. Management Learning, 41(2), 167-185.
Loon, M., Evans, J., & Kerridge, C. (2015). Learning with a strategic management simulation game: A case study. The International Journal of Management Education, 13(3), 227-236.
Oboh, C. S., & Ajibolade, S. O. (2017). Strategic management accounting and decision making: A survey of the Nigerian Banks. Future Business Journal, 3(2), 119-137.
Pantelis, P. C., & Kennedy, D. P. (2017). Autism does not limit strategic thinking in the “beauty contest” game. Cognition, 160, 91-97.
Shirzad, M., Abooyee Ardakan, M., Nazari, M. A., & Gholipour, A. (2019). Cognitive Neurological Investigation of Organizational Leaders’ Brain in the Strategic Thinking Activity: How to Design Cognitive Tasks for a Quantitative Electroencephalography (QEEG) Based Approach?. Journal of Business Management, 11(1), 63-86.
Simuth, J. (2015). E-learning tool for improving managerial strategic thinking skills. Social and Behavioral Sciences, 197, 703-706.
Zorlu, K. (2018). Strategic Thinking and Dimensions of Effective Leadership. In Strategic Design and Innovative Thinking in Business Operations (pp. 173-188). Springer, Cham.