نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه علوم ارتباطات ، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه روزنامه نگاری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 گروه، علوم ارتباطات ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه، هدف بررسی رابطه مولفه‌های فضای مجازی در ترویج فرهنگ زیست محیطی ایران بود. مطالعه حاضر، به روش ترکیبی و از نوع طرح‌های تحقیق آمیخته اکتشافی می‌باشد که در دو مرحله پیاپی کیفی–کمی انجام گرفت. تحقیق حاضر در مرحله اول (فازکیفی) به مطالعه کیفی پرداخته و در این فاز با بررسی و ارزیابی مطالعات انجام شده در زمینه موضوع مطرح شده در پژوهش حاضر و همچنین مصاحبه عمیق با خبرگان حوزه‌ی فضای مجازی و فرهنگ زیست محیطی، اطلاعات لازم جمع‌آوری کرده و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، به کدگذاری و مقوله‌بندی و ارائه مدل مفهومی پرداخته است. مرحله دوم (فازکمی) مطالعه به صورت کمی و به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری بود، بدین منظور داده‌های جمع‌آوری‌شده از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر مدل پیشنهادی (برآمده از فاز کیفی مطالعه) با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحلیل محتوای کیفی نشان داد که مدل بررسی رابطه مولفه‌های فضای مجازی در ترویج فرهنگ زیست محیطی ایران شامل 38 کد باز، 6 کد محوری و 1 کد انتخابی می‌باشد. در ادامه در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 42 گویه در اختیار 212 نفر از فعالان محیط زیست در قالب NGO‌ها و فعالان فضای مجازی در ایران، قرار داده شد. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که بین متغیر‌های اصلی کارکرد اطلاع‌رسانی، کارکرد آموزشی و فرهنگی، کارکرد همبستگی، کارکرد تبلیغاتی، کارکرد اقناعی، کارکرد نظارتی با ترویج فرهنگ زیست محیطی ایران رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

 • ادهمی، عبدالرضا؛ اکبرزاده، الهام. 1390. «بررسی عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست شهر تهران (مطالعه‌ی موردی مناطق 5 و 18 تهران)». مجله مطالعات جامعه شناختی جوانان، سال دوم، ش 1.37-62.
 • ربیعی، علی رضا. 1396. «بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی موثر بر رفتار شهروندان در حفظ محیط‌زیست (مطالعه موردی: شهر بروجن) پژوهش‌های محیط زیست، 8 (15)، 51-64.
 • ربیعی، علیرضا؛ انصاری، ابراهیم. 1392. «نقش عوامل فرهنگی در حفظ محیط زیست (مطالعه موردی: شهر بروجن)»، اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، گروه ترویجی دوستداران محیط زیست.
 • عبدی، زینب. 1393. «نقش و کارکرد رسانه‌های جمعی در طرح مسائل زیست محیطی». رفاه اجتماعی. ۱۴ (۵۵): ۳۱۵-۳۵۰.
 • پناهنده، محمد؛ عابدین‌زاده، نیلوفر. 1389. «ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه کمپوست یزد». فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 12(2): 87-100
 • غریب‌زاده، زینب؛ خانیکی، هادی؛ ببران، صدیقه. 1390. نقش تلویزیون در ارتقای فرهنگ زیست محیطی مردم (بررسی دیدگاه‌های متخصصان ارتباطات و محیط زیست)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی
 • فروتن کیا، شهروز؛ پورترکارونی، محمد؛ حسین‌زاده، علی حسین؛ حیدری، ارش. 1390. «بررسی نقش رسانه و خانواده در افزایش آگاهی زیست محیطی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر اهواز)». پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست. انجمن مهندسی محیط زیست ایران، تهران.
 • تقوی ،محسن،سیمای من در 8 استان کشور ،وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی
 • قهرمانی فرد، سیمین؛ ناصحی، فاطمه؛ خالق خواه، علی. 1393. «نقش رسانه‌ها در حفظ محیط زیست»، اولین کنفرانس ملی آلودگی‌های محیط زیست با محوریت زمین پاک، اردبیل، انجمن مردم نهاد حیات پاک
 • کاستلز،مانوئل(1997) ،عصر اطلاعات : اقتصاد ،جامعه و فرهنگ :ظهور جامعه شبکه ای، ترجمه احد عقیلیان،افشین خاک باز ، تهران ،انتشارات طرح نو ،1389
 • کاستلز،مانوئل(1997) ،عصر اطلاعات : اقتصاد ،جامعه و فرهنگو هویت و قدرت : جامعه نهضت محیط زیست،بخش 3، ترجمه احد عقیلیان،افشین خاک باز ، تهران ،انتشارات طرح نو ،1389
 • کاستلز،مانوئل.عصر اطلاعات.ترجمه حسن چاوشیان،تهران:طرح نو،1385.
 • کیانی سلمی، صدیقه؛ شاطریان، محسن. 1397. «شناسایی عوامل اجتماعی - فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست (مطالعه موردی: شهروندان کاشان)»، مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، سال ششم، شماره 2.
 • گلزار، ابراهیم؛ پورشهریاری، نواز؛ جومردیانی، بهزاد. 1392. «تاثیر انواع رسانه‌ها درفرهنگ‌سازی محیط زیستی درشهر لیکک»، دومین همایش ملی حفاظت و برنامه‌ریزی محیط زیست، همدان، شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا.
 • طباطبایی، نفیسه و همکاران. 1390. «رابطه سبکهای هویت و مسئولیتپذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 سال شهر تهران». فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، 12(44).
 • عبدی، زینب ،1392،فصلنامه علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهاردهم، شماره55

 

 • Abdi, Zeynab. 2014. "Role and function of mass media in environmental issues". Social Welfare. 14 (55): 315-350.
 • Abdi, Zeinab, 2013, Social welfare scientific-research quarterly, 14th year, No. 55.

 

 • Bono, J. E. and Judge, T. A. 2016. “Core self-evaluations: a review of the trait and its role in job satisfaction and job performance”. European Journal of Personality, 17, 5–18.
 • Bruns, A. and Bahnisch, M. 2017. “Social media: tools for user-generated content social drivers behind growing consumer participation in user-led content generation”. Volume 1 – State of the Art. Smart Services CRC Pty Ltd. Australian Technology Park, Locomotive Workshop, March 2009.

 

 • Gharibzadeh, Zeynab; Khaniki, Hadi; Babran, Sedigheh. 2011. The role of television in promoting the public environmental culture (examining the views of communication and environmental experts), master's thesis, Allameh Tabatabai University, Faculty of Social Sciences.
 • Froutankia, Shahrouz; Porterkaroni, Mohammad; Hosseinzadeh, Ali-Hossein; Heidari, Arash. 2011. "A study on the roles of media and family in increasing environmental awareness (case study: pre-university students in Ahvaz)". The fifth national conference and specialized exhibition of environmental engineering. The Iranian Environmental Engineering Association, Tehran.
 • Taghavi, Mohsen, Simaye Man program in 8 provinces of Iran, Ministry of Health and Medical Education.
 • Ghahremanifard, Simin; Nasehi, Fatemeh; Khaleghkhah, Ali. 2014. "The roles of media in environmental conservation", The first national conference on environmental pollution with a focus on clean earth, Ardabil, Hayate Pak NGO.
 • Castells, Manuel (1997), The Information Age: Economy, Society, and Culture: The Rise of the Network Society, translated by Ahad Aghilian, Afshin Khakbaz, Tehran, Tarhe no Publications, 2010.
 • Castells, Manuel (1997), The Information Age: Economy, Society, and Culture: Environmental Movement Society, Section 3, translated by Ahad Aghilian, Afshin Khakbaz, Tehran, Tarhe no Publications, 2010.
 • Castells, Manuel. The Information Age. Translated by Hassan Chavoshian, Tehran: Tarhe no Publications, 2016.
 • Erez, A. and Judge, T. A. 2018. “Relationship of core self-evaluations to goal setting, motivation, and performance”. Journal of Applied Psychology,86, 1270-
 • Kiani Salmi, Sedigheh; Shaterian, Mohsen. 2018. "Identification of socio-cultural determinants of environmental conservation (case study: citizens of Kashan)", Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 6th year, No. 2.
 • Golzar, Ebrahim; Pourshahriari, Navaz; Jomardiani, Behzad. 2013. "The effects of various types of media in creating an environmental culture in Likak city", The second national conference on environmental conservation and planning, Hamedan, Hamandishan Mohiteziste Farda Company.
 • Isaac-Márquez, R., Salavarría García, O., Eastmond Spencer, A., Ayala Arcipreste, M., Arteaga Aguilar, M., Isaac-Márquez, A., Sandoval Valladares, J. and Manzanero Acevedo, 2015. “Environmental culture in high-school students. Case study of environmental education at the high-school level in campeche”. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 13 (2), 1-17
 • Jöreskog, K. G. and Sörbom, D. 2017. “Structural equation modeling with the SIMPLIS command language”. NJ: Hove and London.
 • Judge, T. A., Erez, A., Bono, J. E. and Thoresen, C. J. 2015. “The core self-evaluation scale: development of a measure”. Personnel Psychology, 56, 303–331.
 • Judge, T. A. and Bono, J. E. 2016. “Are measures of self-esteem, neuroticism, locus of control, and generalized self-efficacy indicators of a common core construct? ” Journal of Personality and Social Psychology, 83(3), 693–71
 • Kapoor, N. 2011. “Role of mass media in promotion of environmental awareness along with skill development among the rural people of Shringverpur”, Allahabad district, India, International Conference on Chemical, Biological and Environment Sciences (ICCEBS'2011) Bangkok Dec, 2011
 • Kushwaha, V. S. 2015. “Mass media in disseminating environmental awareness”, Social Issues and Environmental Problems, Vol. 3, 2394-3629.
 • Hsu, M. H., Ju, T. L., Yen, C. H. and Chang, C. M. 2017. “Knowledge sharing behavior in virtual communities: the relationship between trust, self-efficacy, and outcome expectations”. International Journal of Human-Computer Studies, 65(2), 153-169.

 

 

 

 

 •  
 • Tabatabaei, Nafiseh et al. 2011. "The relationships of identity styles and responsibility with academic achievement of adolescents aged 15 to 18 in Tehran". Social Welfare Scientific-Research Quarterly, 12(44).

Rabiei,Alireza; Ansari, Ebrahim. 2013. "The roles of cultural factors in environmental conservation (case study: Borujen city)". The first national conference on environment, Energy, and biodefense, Tehran, Mehr Arvand Higher Education Institution, Extension Group of Environmentalists (EGE).

 • Panahandeh, Mohammad; Abedinzadeh, Niloufar. 2019. "Evaluation of environmental effects of Yazd compost factory". Environmental Science and Technology Quarterly, 12(2): 87-100.
 •  
 • Prosser, H. and Walley, T. 2005. “A qualitative study of GPs’ and PCO stakeholders’ views on the importance and influence of cost on prescribing drugs”, Social Science & Medicine, 60, 1335–1346.
 •