نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهیدباهنرکرمان،کرمان،ایران

3 بخش علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

خودرو برای بسیاری از مالکان آن، علاوه بر این که وسیله نقلیه و امرارمعاش است، ابزاری برای بیان بسیاری مفاهیم ازجمله عاشقانه، اجتماعی، مذهبی و سیاسی نیز هست. خودرونوشته ها بازتاب فرهنگ مالکان خودرو و رانندگان هستند و این نوشته ها را می توان آیینه ای از فرهنگ ملی و محلی، فردی و عامیانه پنداشت. در این مقاله سعی شده در دو استان اصفهان و سیستان و بلوچستان خودرو نوشته های ماشین های باربری جمع آوری شود تا بتوان تا حدودی به نوع تفکر و رفتار رانندگان این مناطق پرداخت و محتوای مقولات مندرج بر خودرونوشته ها را در این دو استان مورد مقایسه قرار داد. طبق دادهای جمع آوری شده در این دو استان 887 خودرونوشته به صورت نمونه گیری هدفمند و زمان بندی شده جمع آوری و در 3 مقوله اصلی (نماد زبانی، نماد تصویری و نماد ریاضی) با زیر مقولات خود دسته بندی شدند. جهت تحلیل دادها نرم افزار spss، آمار توصیفی و آزمون کی دو مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه بررسی های موجود نشان داد که در هر دو استان بالاترین درصد بدست آمده به مقوله مذهبی تعلق داشت. اگرچه در نماد تصویری بین دو استان رابطه معنی داری وجود داشت ولی در نماد ریاضی وجه اشتراک و رابطه معنا داری بین دو استان مربوطه مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

 •  

  • احمد، رباب. 2011. «عبارات السیارات افصاح عن ذوات اصحابها. موقع عربیات الدولیه»، arabiyat.com، (20/09/2011).
  • احمدی دیزج، اباصلت؛ احمدی دیزج، ایرج. (۱۳۹۳). «تحلیل اثر بخشی ماشین نوشته‌ها در تصادف و سوانح رانندگی»،سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده‌ای، سوانح ریلی و هوایی، زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.
  • آنی زاده، علی. (1385). «تأملی در ادبیات جاده‌ای». مجله شعر، سال چهاردهم، شماره 48، صص 101-98.
  • حسین پوردهنوی، عباس. (1396). «بررسی زبان شناختی ماشین نوشته‌ها از تحلیل کلام تا تحلیل بلاغی»، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، سال سوم، شماره 22، صص 10-1.
  • حسینی، سیده‌معصومه. 1396. کتاب شناسی توصیفی - تحلیلی ادبیات عامیانه و فولکلور گیلان (دو دهه اخیر)، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته زبان و ادبیات فارسی، گروه ادبیات، دانشگاه پیام نور استان گیلان، مرکز پیام نور رشت.
  • حمیدی، سیدجعفر (1381). ماشین نوشته‌ها شعرهای بلاگردان در باور رهنوردان بیدار، تهران: دنیای سبز.
  • خطیبی، اعظم. (1391). «فرهنگ عامه با تأکید بر پشت نوشته ماشین‌ها». نشریه جامعه، فرهنگ و رسانه، سال اول، شماره 4، صص 84- 65.
  • دیو سالار، فرهاد. (1396). «تأملی در ویژگی‌های ادبی و زبانی ماشین نوشته‌ها». دوفصلنامه مطالعات نقد ادبی، سال سیزدهم، شماره 48، صص 32-9.
  • رحمانی، جبار. (1392). «فرهنگ‌شناسی: میان‌رشتگی و علم انسان‌شناسی». فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، سال پنجم، شماره 3، صص 19-1.
  • زندی، بهمن؛ سمایی، سیدمهدی؛ شهبازی، مسعود. (1389). «بررسی زبان شناختی خودرونوشته های تهران و اردبیل». فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال چهارم، شماره 4، صص 206-185،
  • شهبازی، مسعود (1389). بررسی خودرو نوشته‌های شهرهای تهران و اردبیل از دیدگاه زبان شناختی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته زبان شناسی همگانی، گروه زبان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران.
  • عرب یوسف آبادی، فائزه؛ عبدالباسط (1398). «بررسی تطبیقی ادبیات ماشین نوشته‌های عربی و فارسی بر اساس الگوی هلیدی». کاوش نامه ادبیات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی- فارسی)، سال نهم، شماره 2، صص 38-2.
  • فارسیان، محمدرضا؛ فسنقری، آزاده. (1395). «بررسی متغیرهای فرهنگی در ارتباط میان ایرانیان و فرانسویان بر اساس الگوهای زبانی». جسارت‌های زبانی، سال هفتم، شماره 7، صص 173-195.
  • قاسم، درزی؛ پاکتچی، احمد. (1393). «نقش ترجمه فرهنگی در مطالعات میان رشته‌ا‌ی با تأکید بر الگوهای نشانه‌شناسی فرهنگی». فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، سال ششم، شماره 4، صص 49-33.
  • قجری، حسینعلی؛ جواد، نظری. (1392). کاربرد تحلیل گفتمان در تحقیقات اجتماعی. چاپ اول، تهران: جامعه شناسان.
  • قربان پور آرانی، حسین؛ زارعی، عباس؛ الهام، عرب شاهی. (1396). «بررسی کارکرد اجتماعی-فرهنگی ماشین نگاره‌ها بر اساس مدل قوم نگاری زبانی هایمز». مجله مطالعات فرهنگ- ارتباطات، سال هجدهم، شماره 38، صص 177-200.
  • لطف الهی، زهره. (1396). تحلیل جامعه شناختی قصه‌های عامیانه منطقه بشاگرد، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه ادبیات و زبان فارسی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان.
  • هادیان طباطبایی زواره، سیدجمال. (1388). اتول نامه فرهنگ ماشین نوشته‌ها در ایران، چاپ دوم، تهران: نشر یک.
  • یارمحمدی، لطف الله. (1385). ارتباط از منظر گفتمان شناسی، تهران: نشر نی.

   

  • Chiluwa, I. (2008). Religious vehicle stickers in Nigeria: A discourse of identity, faith and social vision. Discourse & Communication, 2(4), 371-387.
  • Dashti, A. A. (2017). Kuwaitis' Attitudes towards Vehicles' Stickers in Kuwait: A Sociolinguistic Investigation. International Education Studies, 10(10), 78-89.
  • El-Nashar, M., & Nayef, H. (2016). Discourse on the Go: Thematic Analysis of Vehicle Graffiti on the Roads of Egypt. Advances in Language and Literary Studies, 7(5). Australian International Center,
  • Polski, m. (2005), ethnograghy for market research author: sage publications. London. New Delhi
  • Trudgill, P. (2001). Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. E4, Penguin Books.
  • Vedantam, Shankar (2008). sign of road rage may be on bumper. Chicago Tribune. Retrieved 2008-06-17
  • Immerry, T., & Dahlan, F. (2020). Man and Nature in three Folklores. Jurnal Kata: Penelitian tentang Ilmu Bahasa dan Sastra, 1, 10-27.