نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف پژوهش حاضر، آگاهی از هیجان‌ها، اندیشه‌ها، گفتمان و دنیای نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی مجازی است. جامعه هدف این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر در مقطع دبیرستان در منطقه 2 شهرستان یزد است که از بین آن‌ها، 15 دانش‌آموز با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. روش جمع‌آوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل مصاحبه و نمونه‌ای از عکس‌های گرفته شده از گفتگوهای نوجوانان نمونه‌ی پژوهش است. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا کیفی استفاده شد و نتایج نشان داد که اندیشه، گفتمان و دنیای نوجوانان را می‌توان از طریق ده مقوله که شامل گفتگو، سپری‌کردن اوقات فراغت، آگاهی از هنجارهای به روز دنیا، تأثیر همسالان، افزایش ناهنجاری‌های فردی، کاربرد شبکه اجتماعی مجازی در زندگی رومزه، افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی، رشد شخصی و چگونگی ادبیات دانش‌آموزان در این شبکه‌ها مورد بررسی قرار داد. در مجموع می‌توان گفت دانش‌آموزان بنا به دلایل متفاوتی جذب این شبکه‌های اجتماعی مجازی شده‌اند و این شبکه‌ها علاوه بر تسهیل برقراری ارتباط و دسترسی به اطلاعات، جامعه‌ی امروزی را دستخوش چالش‌ها و نگرانی‌هایی از جمله چگونگی شکل‌گیری هویت نوجوانان، اندیشه‌ها و موضوع‌های گفتگوی آنان و نوآوری‌های زبانی در بین نوجوانان که موجب دوری از ملی‌گرایی آنان شده است، نموده است. بدین‌ترتیب، نهادهای سیاسی - اجتماعی جامعه با حفظ الگو و درونی کردن ارزش‌ها از طریق سیاستگذاری‌های درست و عملکرد منطقی نهادهای خانواده، همسالان، آموزش و پرورش و رسانه می‌توانند از بروز رفتارهای نابهنجار ، بیگانه‌گرایی و کجروی‌های اجتماعی – روان‌شناختی جلوگیری کنند و تمام توان خود را در جهت رسیدن به این اهداف به کار گیرند.

کلیدواژه‌ها

Brignall, T.W., III, & Valey, T. V. (2005). The impact of Internet communication on social
 interaction. Sociological Spectrum, 25,335-348.
Colas,P.,Gonzalez,T. & Sevilla, J. (2013). Young people and social networks: motivations
 and preferred uses. Scientific Journal of Media Education,40,15-23.
Desmal, A. (2017).The impact of using social media and internet on academic performance: case
 study Bahrain universities. Scalable Information Systems,4(13).
Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (2005). Introduction: The discipline and practice of qualitative
 research. In N.K. Denzin & Y.S. Lincoln (Eds.), The sage handbook of qualitative research (2nd
 ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Kumar, N. (2012). User Perception and Use of Social Networking Sites by Sikkim University
 Students. 8th Convention PLANNER-2012.Sikkim University, Gangtok, March 01-03, 2012.
 INFLIBNET Centre, Ahmedabad.
Kline,R.B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. Guilford
 press, New York.
Lenhart, A. (2009).The democratization of online social networks: a look at the change in
 demographics of social network users over time. Paper presented at the Association of
 Internet Researchers,10. Milwaukee, WI.
Merchant, G. (2001). Teenagers in cyberspace: an investigation of language use and language change
 in internet chat rooms. Journal of Research in Reading, 24(3), 293-306.
Morris, Meredith Ringel; Teevan, Jaime; Panovich, Katrina. (2010) What do people ask their social
 networks, and why? A survey study of status message Q & A behaviour. CHI 2010, April 10–
 15, 2010, Atlanta,Georgia, USA.
Payne, J. W. (2006, July 4). Invitation to harm. The Washington Post, F-1.
Pradeep,P., Sriram, S. (2016). The virtual world of social networking sites: Adolescent’s use and
 experiences. Psychology and Developing Societies, 28(1) 139–159.
Pankoke-Babatz, U., & Jeffrey, P. (2002). Documented norms and conventions on the
 internet. International Journal of Human-Computer Interaction, 14(2), 219-235.
Wakefield,M &Cynthia,J. (2008). The Impact of Cyber-Communication on Today’s Youth.
 American Counseling Assossiation.