نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

چکیده

پاندمی کرونا در کوتاه ترین زمان تاثیرات گسترده و درازمدتی را بر زیست میلیاردها نفر در جهان گذاشته است. صنعت گردشگری یکی از مهمترین و بزرگترین کسب و کار آسیب دیده و زخمی در این فرایند بود و با توجه به سطح بسیار بالای کنش های انسانی جزو اولین صنایعی بود که تعطیلی را تجربه و آخرین صنعتی بود که به تدریج بازگشایی شد این پژوهش با رویکردی انسان شناختی و با نگاهی حساس به جنسیت به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که دلالتهای پاندمی کرونا در اکوتوریسم (به طور خاص اقامتگاه های بومگردی) چه بوده و مسئولیت اجتماعی سازمان دردوران رکود ناشی از شیوع ویروس با چه مکانیسم هایی بازنمایی و عملیاتی شده استبه منظوربه دست آوردن دادههای این پژوهش معنامحور و کیفی از تکنیک اتنوگرافی مجازی استفاده شده است. در این راستا مصاحبه نیمه ساختار یافته با مدیران 15 اقامتگاه صورت گرفت و به منظور تدقیق یافته ها با مسئولین نهادهای ذیربط مصاحبه متخصص شده است.مدیران اقامتگاه های بومگردی مورد پژوهش در کنار دغدغه معاش، با اولویت قرار دادن شناساندن و ترویج شاخصه های فرهنگ و هنر بومی به بازنمایی فولکلور گیلان کمک شایانی مینمایند و فرایند یادگیری فرهنگی را در دوران تعطیلی ناشی از پاندمی کرونا به صورتی فربه تر در عرصه مجازی ادامه داده اند. به نظر می رسد مراکز بومگردی که بر مبنای مسئولیت اجتماعی سازمان عمل نمودند به صورت مستمر در سه بعد تصویرسازی ذهنی، درگیری عمیق ذهنی و تقویت وفاداری مشتریان به تولید محتوا در رسانه های مجازی اهتمام ورزیدند

کلیدواژه‌ها

 
اپلروود، مگان (1393)، اکوتوریسم، اصول، تجربیات و سیاستها، مترجم: نگار قدیمی، تهران: نشر افکار.
ادیب عباسی، منصور (1389)، شهر من لاهیجان: نگرشی تاریخی، سیاسی، اجتماعی از سیمای لاهیجان، تهران: شادمان.
اسماعیل نیا، محمدرضا و جلال الدین رفیع فر (1397)، پژوهشی در ویژگی­های نمادین نقاره در دیلمان (استان گیلان)، نامه هنرهای نمایشی و موسیقی دو فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه هنر، شماره 16، بهار و تابستان.
اکبریان رونیزی، سعیدرضا و سید عباس رجایی (1397)، عوامل مؤثر بر وفاداری در گردشگری (مطالعه موردی: شهر قشم)، گردشگری شهری، دوره 5، شماره 2، تابستان.
بابایی همتی، روشن و نصراله مولائی هشجین (1392)، راهکارهای توسعه گردشگری روستایی بخش کوهپایه‌ای گیلان، چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی، سال هشتم، شماره 23، تابستان.
بشرا، محمد (1399)، اَدَرا واکون باد بایهِ شعرهای عامیانه و کودکانه گیلکی، رشت: فرهنگ ایلیا.
پاینده لنگرودی، محمود ()، آیین­ها و باورداشت­های گیل و دیلم، تهران: فرهنگ ایلیا.
پوررضا، فریدون (1397)، موسیقی فولکلوریک گیلان، ویراستار: حامد پورشعبان، رشت: فرهنگ ایلیا.
پورشعبان، حامد (1395)، موسیقی گیلان، رشت: فرهنگ ایلیا.
تسلیمی، علی (1390)، افسانه­های مردم گیلان، رشت: فرهنگ ایلیا.
تولایی، سیمین (1385)، بوم گردی با تأکید بر جاذبه­های گردشگری استان گلستان، فصلنامه پژوهش­های جغرافیایی، دوره 38، شماره 58.
جمالی گشتی، اعظم (1397)، بازی­ها، سرگرمی­ها و آیین­های تالشی، رشت: فرهنگ ایلیا.
جهانیان، منوچهر و یعقوب نادعلی پور (1386)، مدیریت گردشگری (تعاریف، ماهیت و اجزا)، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
خانی، فضیله (1390)، تحلیل جنسیتی از درک آثار گردشگری روستایی (مورد مطالعه: روستاهای کن-سولقان در شمال غرب تهران)، توسعه محلی روستایی-شهری، دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان.
خواجه شاهکویی، علیرضا و غلامرضا خوش فر و لیلا کریمی (1391)، نقش گردشگری در توانمندسازی زنان روستایی (مطالعه موردی: روستای زیارت شهرستان گرگان)، فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دوره 1، شماره 3، زمستان.
داس ویل، راجر (1387)، مدیریت جهانگردی مبانی راهبردها و آثار، ترجمه: محمد اعرابی و داود ایزدی، تهران: پژوهش­های فرهنگی.
رابینو، یانسنت (1393)، کشت برنج در گیلان و دیگر ولایات جنوب دریای کاسپین، رشت: فرهنگ ایلیا.
رضوانی، محمدرضا و حسنعلی فرجی سبکبار، سوسن باستانی و مهدی حسام (1393)، بررسی روابط بین مراکز اقامتی گردشگری روستایی با رویکرد تحلیل شبکه مطالعه موردی: لاریجان، شهرستان آمل)، مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، سال سوم، شماره 11، زمستان.
رکن الدین افتخاری، عبدالرضا و یاسر رمضان نژاد و مهدی پورطاهری (1396)، سنجش رضایت گردشگران از مقاصد گردشگری ساحلی مناطق روستایی استان گیلان، پژوهش­های جغرافیای انسانی، دوره 49، شماره 3، پاییز.
سرایی، محمد حسین و نرگس قاسمی (1393)، بررسی وضعیت گردشگری و بوم گردشگری شهر ورزنه، همایش بین­المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران چالش­ها و چشم اندازها، جهاد دانشگاهی.
سبزعلیپور، جهاندوست و سیده باقره باقری (1396)، شعر کار شالیزار و تحلیل محتوایی آن، دو ماهنامه فرهنگ و ادبیات عامه، سال 5، شماره 14، خرداد و تیر.
صفری پاسکه، رؤیا (1395)، فرهنگ برنج در زبان گیلکی، رشت: فرهنگ ایلیا.
عباسی لاهیجی، بیژن (1393)، فرهنگ عامه روستاهای کوهپایه­ای شرق گیلان، رشت: انتشارات گیلکان.
میرزاده کوهشاهی، مهدی و امین دهقانی (1395)، بررسی پتانسیل­های بوم گردی بندرعباس در جذب گردشگران، پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان، دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان.
موسوی دیزکوهی، سید هاشم و هوشنگ عباسی و محمد علی محمدی ملاسرایی و اصغرنژاد بخش (1385)، پژوهش مردم شناختی درباره ورزاجنگ در فرهنگ گیلان، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره اول، شماره 2، تابستان.
وحدتی، ناصر (1394)، آوازها و ترانه­های فولکلور گیلان، رشت: فرهنگ ایلیا.
وحدتی، ناصر (1396)، دوبیتی­های فولکلور سیاهکل و دیلمان، رشت: فرهنگ ایلیا.
همایونی، صادق (1386)، کارنواها، فرهنگ مردم، شماره 10.
یاوری، حسین و مریم مسیحا (1388)، فرهنگ عامه، تهران: سیمای دانش.
 
 
Baker, S 2013, Conceptualizing the use of Facebook in ethnographic research: as tool, as data and as context, Ethnography and Education, vol. 8, no. 2, pp. 131-145.
Boellstorff, T 2010, Coming of age in second life: an anthropologist explores the virtually human, Princeton University Press.
Bogicevic, V & Seo, S & Kandampully, JA & Liu, SQ, Rudd, NA 2019, Virtual reality presence as a preamble of tourism experience: the role of mental imagery, Tourism Management, vol. 74.
Braun, V & Clarke, V 2006, Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology, vol. 3.
Campón-Cerro, AM & Hernández-Mogollón, JM & Alves, H 2017, Sustainable improvement of competitiveness in rural tourism destinations: the quest for tourist loyalty in Spain, Journal of Destination Marketing & Management, vol.6, no.3, pp. 252-266.
Chi, Ch & Qu, H 2008, Examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction and destination loyalty: an integrated approach, Tourism Management, vol. 29, no. 4, pp.624-636.
Dwyer, L & Ning, C & Lee, J 2019, The role of place attachment in tourism research, Journal of Travel & Tourism Marketing, vol. 36, no. 5.
Fromming, UU (ed) 2013, Virtual environments and cultures: a collection of social anthropological research in virtual cultures and landscapes, Peter Lang International Academic Publishers.
Geertz, C 1973, Thick description: toward an interpretive theory of culture, In Lincoln, YS & Denzin, NK Turning points in qualitative research, ALTAMIRA Press.
Hallet, B & Barber, K 2014, Ethnographic research in a cyber era, Journal of Contemporary Ethnography, vol. 43, no. 3, pp. 306 –330.
Hjalager, AM 2003, What do tourists eat and why? towards a sociology of gastronomy and tourism, In J, Collen, G. Richards, Schilde, Gastronomy and tourism, Academie Voor de Streekgebonden Gastronomie.
James, G & Hosier, A & Woo, G 2002, Using cluster-based economic strategy to minimize tourism leakages, Research Report Submitted to Global Economic Development Practice (GEDP), San Francisco, California.
Kim, MJ & Lee, CK & Jung, T 2019, Exploring consumer behavior in virtual reality tourism using an extended stimulus-organism-response model, Journal of Travel Research, vol. 59, no. 1.
Bogner A., Littig B., Menz W. (2009) Introduction: Expert Interviews — An Introduction to a New Methodological Debate. In: Bogner A., Littig B., Menz W. (eds) Interviewing experts. Research Methods Series. Palgrave Macmillan, London. 
Prayag, G & Ryan, C 2012, Antecedents of tourists’ loyalty to mauritius: The role and influence of destination image, place attachment, personal involvement, and satisfaction, Journal of Travel Research, vol. 51, no. 3.
Qiu, HL 2014, Impacts of tourist destination image on place attachment and tourist loyalty, Computer Modeling & New Technologies, vol. 18, no. 11.
Steuer, J 1992, Defining virtual reality: dimensions determining telepresence, Journal of Communication, vol. 42, no. 4.
Wei, W & Qi, R & Zhang, L 2019, Effects of virtual reality on theme park visitors' experience and behaviors: A presence perspective, Tourism Management, vol. 71.
Yuksel, A & Yuksel, F & Bilim, Y 2010, Destination attachment: effects on customer satisfaction and cognitive, affective and conative loyalty, Tourism Management, vol. 31, no. 2.