نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 گروه علوم ارتباطات

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با بهداشت جسمی و روانی شهروندان شهر اردبیل است. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می‌باشد و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق مورد نظر پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل که تعداد آنها برابر 115000 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و تعداد نمونه آماری برابر 384  نفر بدست آمد که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظورگردآوری داده های موردنیاز، از پرسشنامه های محقق ساخته شبکه های اجتماعی و سلامت جسمی و روانی استفاده شده است. داده های آماری با نرم افزار SPSS  پردازش و تجزیه و تحلیل شده است برای تحلیل فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با بهداشت جسمی و روانی رابطه منفی معنی داری وجود دارد و ضریب همبستگی دو متغیر برابر 62/0- است. همچنین بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با مهارتهای زندگی و ورزش رابطه منفی و بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با اوقات فراغت رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. نتیجه اینکه استفاده از شبکه های اجتماعی بر سلامت روان شهروندان اردبیلی موثر است.  همنچنین نتیجه نهایی تحلیل فرضیات نشان می دهد که بیشترین همبستگی از میان متغیرعای مورد مطالعه، مربوط به رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با ورزش است.

کلیدواژه‌ها

-        بشیر، حسن و افراسیابی، محمد صادق. (1391). شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان: مطالعه موردی بزرگ‌ترین جامعه مجازی ایرانیان، نشریه تحقیقات فرهنگی، شماره 1 (17)، صص 61-31.
-        پهلوانی، هاجر؛ ملکوتی، کاظم. (1390). بررسی عوامل استرس زا، راهبردهای مقابله و رابطه آن با سلامت روانی در افراد نابارور، مجله پژوهش پرستاری، دوره 8، شماره، 29، صص 29-34.
-        جعفری، علی و خورشیدی سدهی، شادی. (1395). رابطه بین تماشای برنامه‌های تلویزیونی و ارتقای سلامت روان در میان شهروندان شهر رشت، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.
-        جعفری، علی و دهقان پور، حسام الدین. (1395). رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی با ابعاد هویتی شهروندان شهر اردبیل، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.
-        جعفری، علی. (1395). آسیب‌های ناشی از عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان شهر اردبیل، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال بیست و سوم، شماره 87، صص 159-180
-        حقیقتیان، منصور. (1394). تأثیر روابط خانوادگی بر بهداشت روانی فرزندان در شهر اصفهان، مجله تحقیقات نظام سلامت،سال هفتم، شماره سوم.
-        خسروی، سیف اله. (1394). تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روحی و روانی افراد جامعه در ایران، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
-        خواجه شکوهی، علیرضا. (1392). تحلیل نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت زندگی روستاییان مطالعه موردی: روستاهای قرن آباد و اصفهان کلاته، شهر گرگان، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه گلستان، شماره 7، صص 120-103.
-        شیرازی، محمود. (1392). بررسی شیوه‌های مقابله با استرس و ارتباط آن با سلامت روانی در دانش آموزان تیزهوش و عادی شهرستان شیراز، مجله علوم انسانی دانشگاه شیراز، ویژه نامه علوم تربیتی و روانشناسی، سال هشتم شماره 13.
-        طیبی، جواد. (1393). بررسی وضعیت بهداشت جسمی و روانی دانشجویان تربیت معلم سبزوار، مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار،. دوره 12/ شماره 4/ صص 41-34.
-        عمران نسب، عمران. (1389). بررسی ارتباط بین اعتقات دینی وسلامت روان در دانشجویان سال آخرکارشناسی علوم پزشکی وخدمات درمانی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
-        فرح بخش، سعید. (1393). بررسی بهداشت روانی دانشجویان در رابطه با عوامل تحصیلی، فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال هشتم.
-         Bullen, P, Harré, N. (2013). The internet: Its effects on fatuity and behavior implications for adolescents, Department of Psychology, University of Auckland.
-         Chih-Hung, K. (2005). Gender differences and related factors affecting online gaming addiction among Taiwanese adolescents. Journal of Nervous and Mental Disease, 193 (4): 273-277.
-         Lloyd, Alfie. (2014). Social media, Help or hinderance: what role does social media play in young people mental health? Psychiatria Danubina, Vol. 26, No. 1, pp. 340-346.
-         Mazalin, D. Moore, S. (2014). Internet use, identity development & social anxiety among young adults. Journal of Computer in Human Behavior. 21. 2, 55-68.
-         Millings ME. (2004). Student mental health: the case studies.Counselling Psychology; 17: 395-412.
-         Pempek TA, Yermolayeva YA, Calvert SL. (2009). College students' social networking experiences on Facebook. Journal of Applied Developmental Psychology; 30(3): 227-38.
-         Strickland, Amelia. (2014). explore the relationship between social media use and mental health in the young adult population, A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Honors in the Major Program in Advertising and Public Relations in the College of Sciences and in the Burnett Honors College at the University of Central Florida Orlando, Florida, pp. 1-59.
-         Tao C, Yongi B, Zongfan M, Rappe P, Edwards GD, Shinfuku N. (2010). Identifying factors influencing mental health develoment of college students. Social Behavior & Personality; 30(6): 547-560.
-         Walther JB, Parks MR. (2012). Cues filtered out, cues filtered in: Computer-mediated communication and relationships. Handbook of interpersonal communication; 3: 529-63.