نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 استان کردستان/ شهر سقز

چکیده

توسعه[1] ، مفهومی پیچیده است و عوامل بسیاری در آن دخیل اند. یکی از این عوامل مطبوعات اند. مطبوعات با توجه به ویژگی هایی که دارند می توانند نقش سازنده ای در توسعه کشور  ایفا کنند. از این رو، هدف از این پژوهش بررسی "روزنامه نگاری توسعه"4 در مطبوعات محلی استان کردستان است و پرسش اصلی این است که وضعیت روزنامه نگاری توسعه در مطبوعات سراسری و محلی چگونه است. در چارچوب نظری این پژوهش از آرای "دکتر مجید تهرانیان" در خصوص توسعه و ارتباطات و "نظریه برجسته سازی"5 استفاده شده است. نتایج این پژوهش که با استفاده از تحلیل محتوای کمی مطالب توسعه دو نشریه محلی استان کردستان شامل هفته نامه سیروان و هفته نامه دیدگاه و ضمیمه روزانه ویژه استان کردستان روزنامه های جام جم و ایران  -715 واحد تحلیل(مطلب توسعه) از 96 شماره نشریه-  به دست آمده اند حاکی از آن است توجه به بعد کمی توسعه، بی توجهی به پوشش اخبار توسعه به دلیل عدم شناخت روزنامه‌نگاری توسعه، توجه به مطالب رویدادمدار تا فرایند مدار، توجه بیشتر به سبک خبر، استفاده زیاد از لحن توجیهی، کم توجهی به نقش مردم و دخالت دادن آنان در فرایند توسعه ، توجه زیاد نشریات به ارزش خبری شهرت و عنصر خبری " که"، از نتایج این پژوهش است که نشان دهنده کم توجهی این رسانه ها به  روزنامه نگاری توسعه است.[1] develpment

کلیدواژه‌ها

 
-    بدیعی، نعیم و قندی، حسین (1378). روزنامه‌نگاری نوین، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول .
-    بشیر، حسن (1388). گفتارهایی درباره فرهنگ، ارتباطات و توسعه، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول.
-    تودارو، مایکل (1366). توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، جلد اول و دوم، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
-        خانیکی، هادی (1381). قدرت، جامعه مدنی و مطبوعات، تهران: طرح نو، چاپ اول.
-    ------- (1384). «ارتباطات توسعه؛ کاوشی در تعاریف ...»، فصلنامه رسانه، سال 16، ش 64، صص158-143.
-    ------- (1384). «بنیان‌های مطالعات ارتباطات و توسعه ملی در ایران»، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 29 و 28.
-    رئوفی منش، فاطمه (بهار1379). «مطبوعات محلی، ضرورت کشورهای در حال توسعه»، فصلنامه فرهنگ اصفهان، ش 15.
-    زارعیان، داود (1374). «بررسی اخبار توسعه در مطبوعات ایران: تجزیه و تحلیل روزنامه‌های اطلاعات، جمهوری اسلامی، رسالت و کیهان در سال‌های 1366 و 1372»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی .
-        سایت مدیا نیوز، 17مرداد 1388.
-    صبوحی، جواد (11مرداد1386). «گفت‌ وگو با دکتر علی گرانمایه‌پور؛  روزنامه‌نگاری توسعه در ایران مهجور است»، روزنامه قدس.
-    علیزاده، عبدالرحمان (1384). «ارتباطات توسعه و توسعه پایدار»، فصلنامه رسانه، سال 16، ش 64.
-    فرقانی، محمدمهدی (1380). «ارتباطات و توسعه و چهار دهه نظریه‌پردازی»، فصلنامه رسانه، سال دوازدهم، شماره دوم.
-    فرقانی، محمدمهدی و خجیر، یوسف(1387). «مطبوعات محلی و انتخابات ریاست جمهوری»، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 37.
-        گل محمدی، احمد (1383). جهانی شدن فرهنگ، هویت، تهران: نشر نی، چاپ دوم.
-        لهسایی زاده، عبدالعلی (1388). جامعه‌شناسی توسعه، تهران: دانشگاه پیام نور، چاپ هفتم.
-    معتمدنژاد، کاظم(1369). «سیری در تحول مطالعات ارتباطی»، مقدمه کتاب ارتباط شناسی مهدی محسنیان راد، تهران: سروش.
-    ------- (زمستان 1384). «سیر تحول مطالعات و پژوهشات توسعه درایران»، فصلنامه رسانه، سال 16، ش 64.
-    مهدی‌زاده، سیدمحمد (1380). «نظریه‌های ارتباطات جمعی» (جزوه درسی مقطع کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی)، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی، نیمسال اول.
-    سورین، ورنر وتانکارد، جیمز(1381).نظریه های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان،تهران:دانشگاه تهران.
-    مک کوییل، دنیس (1382). درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.
-    مهدی زاده، سید محمد، (1389). نظریه های رسانه: اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی، تهران: نشر روزنامه همشهری.
 
 
-         Band Fackon(2006) /An Appraisal of the Applicahility of Development  journalism in the context of Public Service  Broadcasting(PSB) /Rhodes University).
 
-    تاج الدین، محمد باقر و رحمتی والا، لیلی (پاییز 1393). رسانه ملی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار منطقه 18 تهران). مطالعات راهبردی زنان،دوره 17، شماره 65, 119-161.
 
-    نادرپور، محمد رضا (زمستان 1392). بازنمایی تصویر پلیس در عرصه عمومی جامعه با کمک رسانه (با تأکید بر ایجاد احساس امنیت در محل زندگی). دانش انتظامی پلیس پایتخت،شماره 19 ، دوره ششم، 105-127.
-    نقیب السادات، سید رضا و هاشمی، عبدالرسول (پاییز 95). بررسی میزان استفاده و رضایت مندی از مطبوعات محلی؛ مورد مطالعه: مطبوعات محلی استان بوشهری. فصلنامه علوم خبری ، شماره 19, 153-181.
-    افقه، سید مرتضی و شفیعی، ندا (1392). نقش رسانه ها در فرایند توسعه: با تمرکز بر روی رسانه ها و انتشارات. توسعه اجتماعی ، دوره 8, شماره 2, 139-152.
-    خانیکی، هادی (1393, 10 22). بنیان‌های مطالعات ارتباطات و توسعه ملی در ایران. بازیابی از سایت دکتر هادی خانیکی: http://www.khaniki.com/?p=147
-    خانیکی، هادی (بهار 1394). بازخوانی ارتباطات در ایران؛ از مفهوم "وسایل ارتباط جمعی" و"رسانه‌ها" تا "مطالعات رسانه‌های نوین". مطالعات رسانه های نوین،دوره 1، شماره 1, 3-27.
-    رفیعی، فاطمه و شیری، طهمورث (بهار 1396). تحلیل جامعه شناختی شاخص های توسعه اقتصادی- اجتماعی در دوره پساتحریم. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال نهم ، شماره دوم, 23-39.
-    فضل الهی، سیف الله و  ملکی توانا، منصوره (بهار و تابستان 1389). روش شناسی تحلیل محتوا با تأکید بر تکنیک  های خوانایی سنجی و تعین ضریب درگیری متون. پژوهش،سال دوم، شماره اول، 71-94.
-    قائدی، محمدرضا و گلشنی، علیرضا (بهار 1395). روش تحلیل محتوا ، از کمی گرایی تا کیفی گرایی. روش ها و مدل های روان شناختی،سال هفتم،شماره بیست و سه، 57-82.
-    مسعودی، امید علی (1391‏). ‏روزنامه نگاری توسعه در اندیشه و نگاه امام خمینی (س)‏‏. مجموعه مقالات همایش اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی(س) (ص. 151-166). تهران: چاپ و نشر عروج.
-    مصطفوی کهنگی، فرحناز (مهر 1392). نقش فضای اجتماعی در توسعه مطبوعات محلی، مطالعه موردی؛ مطبوعات محلی شهر کاشان. فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی، دوره دوم، شماره 2, 199-218.
-    ملکیان، نازنین  و  صیاد علیجانی، معصومه ( تابستان 1396 ). نقش مطبوعات اقتصادی در توسعة صادرات غیرنفتی. رسانه، دوره 28، شماره 2 - شماره پیاپی 107 , 5-24.
-    مومنی راد، اکبر، علی آبادی، خدیجه، فردانش، هاشم و مزینی، ناصر(زمستان 92). تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج. فصلنامه اندازه گیری تربیتی شمارە 14 ، سال چهارم, 187-222.
 
Investigating the Place of Development Journalism in the Local Press
"Content analysis of two weekly and two provincial papers in the national newspapers of Kurdistan province"