نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش باهدف شناخت و مقایسه ساختار، محتوا و نحوه جهت‌گیری اخبار زلزله کرمانشاه در کانال‌های تلگرام دو خبرگزاری فارس و ایرنا، صورت گرفت. جمعیت آماری این پژوهش را کلیه اخبار مربوط به زلزله در این دو خبرگزاری در فاصله زمانی از «لحظه وقوع رویداد» به مدت «دو هفته» تشکیل می‌داد. یافته‌ها نشان داد که در اکثر متغیرهای مورد بررسی، در ساختار و محتوای مطالب دو خبرگزاری تفاوت‌ معنی‌دار وجود دارد؛ بدین معنی که کانال‌های تلگرامی دو خبرگزاری مورد بررسی، در انتشار اخبار زلزله کرمانشاه، نسبت به هم، متفاوت عمل کرده‌اند؛ ازنظر محتوا، کانال تلگرامی خبرگزاری فارس بیشتر به ‌نقد «دولت به‌صورت کلی» پرداخته؛ درحالی‌که خبرگزاری ایرنا به‌ صورت تخصصی «عملکرد وزرا» را موردانتقاد قرار داده است. باوجود تفاوت‌های معنی‌دار بین متغیرهای تحقیق، نمی‌توان این تفاوت‌ها را به جهت‌گیری‌های سیاسی نسبت داد؛ زیرا، هر یک از کانال‌های خبری مورد بررسی، علی‌رغم دارا بودن سیاست‌ها و خط‌مشی‌های متفاوت سیاسی، جنبه‌های خاصی از رویداد را بهتر و کامل‌تر پوشش داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

اولمر, ر. آ., سلنو, ت. ا., & سیگر, م. (۱۳۹۱). ارتباطات بحران، تبدیل بحران به فرصت. تهران : انتشارات دانشگاه امام صادق.
خانیکی, ه. (۱۳۸۷). ارتباطات مخاطره، ارتباطات بحران: زمینه ها، مفاهیم و نظریه ها. فصلنامه رسانه, ۸۱-۱۰۴.
سورین, و., & تانکارد, ج. (۱۳۹۲). نظریه های ارتباطات. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
سیدامامی, ک., & غفاری, م. (۱۳۹۴). نقش فضای مجازی در چارچوبسازی برای رای دهندگان:مطالعه انتخابات مجلس دهم در تهران و مشهد. دانشگاه امام صادق.
فرقانی, م. (۱۳۸۷). روزنامه نگاری بحران؛ دو تصویر ملی. فصلنامه رسانه, ۴۹-۵۸.
فرقانی, م. (۱۳۹۴). گزارش نویسی، چشم عقاب روزنامه نگاری. تهران: انتشارات اطلاعات.
مهدی زاده, س. م. (۱۳۹۳). نظریه های رسانه اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی. تهران: انتشارات همشهری.
نصراللهی, ا. (1391). مدیریت چینش اخبار رادیویی و تلویزیونی. فصلنامه رسانه, 169-180.
وردی نژاد, ف., & بهرامی رشتیانی, ش. (۱۳۸۹). مدیریت بحران و رسانه. تهران: انتشارات سمت.