نویسندگان

دانشگاه آزاد

چکیده

پژوهش حاضربا هدف تحلیل نشانه شناسانه اخلاقیات در ارتباطات انسانی بازیگران ،در فیلم جدایی نادر از سیمین شکل گرفته است؛فیلم جدایی نادر از سیمین(به کارگردانی اصغر فرهادی،1389)،اثری اجتماعی با محتوای اخلاقی است که با توجه به نقش ارتباط بصری در فرهنگ پذیری مردم،بخصوص سینما که میتواند موجب ،ایجاد یا تغییر در سبک زندگی در افراد جامعه شوند ،انتخاب شده و مورد تحلیل قرار گرفته است.
این تحقیق در چارچوب روش‌کیفی بارویکرد نشانه شناسی انجام شده است و از مفاهیم و شاخصه های تحلیلی مرسوم در مطالعات نشانه شناسی بهره گرفته است؛به دلیل وجود شاخصه های اخلاقی در تمامی سکانس ها،کل فیلم مورد ارزیابی و تحلیل نشانه شناسانه قرار گرفته است.
پژوهش حاضر در پایان به این نتیجه می‌رسد که، فیلم جدایی نادر از سیمین در بیان رمزگان و نشانه‌های اخلاقی اثر بخش در ارتباطات انسانی، موفق است و توان انتقال پیام های اخلاقی معناگرا را برای مخاطب خود دارد و توانسته است لحظاتی مخاطبان خود را به اندیشیدن و تامل وادار کند.

کلیدواژه‌ها

احمدی،بابک،از نشانه های تصویری تا متن،1371،تهران ،نشر مرکز
احمدی،بابک،ساختار و تاویل متن،1370،تهران،نشر مرکز.
اسمیت ،فیلیپ،در آمدی بر نظریه فرهنگی ،1383،ترجمه حسن پویان،تهران،دفتر پژوهش های فرهنگی با همکاری مرکز بین المللی گفت گوی تمدن ها.
اکو،امبرتو، نشانه شناسی فرهنگی،1390،گروه مترجمان به کوشش فرزان سجودی ،ترجمه فرهاد ساسانی ،تهران، نشر علم
آربلاستر،آنتونی،ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب،1376تهران، نشر مرکز ،
آسابرگر، آرتور؛ روش‌های تحلیل رسانه‌ها، 1387، چاپ سوم  ،ترجمه پرویز اجلالی، تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
بوردول،دیوید،تامپسون،کریستین،تاریخ سینما،1383،تهران.نشر مرکز.
پونسر ،رولان ،نشانه شناسی فرهنگی،1390،گروه مترجمان به کوشش فرزان سجودی ،ترجمه شهناز شاه طوسی ، تهران ،نشر علم، .جنکیز،ریچارد،هویت اجتماعی،1381،تهران،اتشارات شیرازه.
چندلر،دانیل،مبانی نشانه شناسی، تهران ،1387،ترجمه مهدی پارسا، چاپ دوم ،انتشارات سوره مهر.
دادگران،سید محمد،مبانی ارتباط جمعی،1381 ، چاپ چهارم ،تهران،انتشارات فیروزه،.
دانسی ،میرسل ،نشانه شناسی رسانه ها، 1387،مترجمین گودرز میرانی،بهزاد دوران،تهران،انتشارات چاپار.
دور کیم،امیل،فلسفه و جامعه شناسی،1360، تهران ،مرکز ایرانی مطالعات فرهنگ ها
سجودی ،فرزان؛ نشانه‌شناسی کاربردی،1387، چاپ اول ،تهران، انتشارات علم. ات حکمت.
سیدمن،استیون ،نسبی کردن جامعه شناسی:چالش مطالعات فرهنگی، 1386،ترجمه جمال محمدی،تهران،انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.
کانت،امانوئل،درس های فلسفه ی اخلاق،1378، تهران،انتشارات نقش و نگار.
کی فرانکنا ،ویلیام ،فلسفه اخلاق، 1383،ترجمه هادی صادقی،انتشارات کتاب طه.
گیدنز،آنتونی،پیامد های مدرنیته، 1377 ،ترجمه محسن ثلاثی،،تهران، نشر مرکز .
گیرو،پی یر،نشانه شناسی،نبوی،محمد،1387،چاپ سوم، تهران ،موسسه انتشارات آگاه
لوتمن ،یوری ،نشانه شناسی و زیبا شناسی سینما، 1391.ترجمه مسعود اوحدی، چاپ سوم ،انتشارات سروش صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ماتیوز،اریک،فلسفه فرانسه در قرن بیستم،1378 ،ترجمه محسن حکیمی،تهران،نشر ققنوس.
محسنیان راد،مهدی،ارتباط شناسی،1389،چاپ دهم،تهران سروش.
معتمد نژاد ،کاظم ،وسایل ارتباط جمعی چاپ هشتم، 1390 .تهران،انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
مک کوایل،دنیس،مخاطب شناسی،1380  ،ترجمه مهدی منتظر قائم،تهران،مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.
نقیب زاده،میر عبد الحسین،فلسفه،کانت بیداری از خواب دگماتیسم، 1367، تهران،انتشارات آگاه.
وولن،پیتر،نشانه ها و معنا در سینما،1384،ترجمه عبدالله تربیت وبهمن طاهری،تهران،سروش.
هوور ،استوارت ، دین در عصر رسانه ،1388 ،ترجمه علی عامری مهابادی،فتاح محمدی،اسماعیل اسفندیاری،تهران ،نشر دفتر عقل. خانه هنر و اندیشه مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما مرکز مطالعات و برنامه ریزی
فرنیا،آزاده ،نشانه شناسی مفاهیم مدرنیسم در سینمای داریوش مهر جویی، شهریور 1392،تهران مرکز .
باقی ،مهران ،بازنمایی طبقه متوسط در فیلم سینمایی ”درباره الی‟ از طریق تحلیل نشانه شناختی و بررسی پیامهای کلامی و غیر کلامی،1391،تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد.
افخمی ستوده ،زینب، نشانه شناسی فیلم های رنگ خدا و روز هشتم با توجه به مفهوم رابطه انسان با خدا،1386،تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد.
وحیدی ،محمد مهدی ،رویکرد نشانه شناسانه به تحلیل ارتباطات میان فردی و ارتباطات درون فردی در دو فیلم مشترک کریستف کیشلوفسکی و ایران ژاکوب،1390،،تهران مرکز ،پایان نامه کارشناسی ارشد
 
Kocht kora‚ Maria(2010) ‚Semiotic approach to the anahysis of interpersonal communication in modern comedies. M.A thesis.
Graduate college of Bowling Green state university
 
آذری ،غلامرضا وصفا، کاظم، بازنمایی تصویر جوانان در سینمای ایران مطالعه موردی فیلم جدایی  نادر از سیمین ، تابستان1392،فصلنامه فرهنگ ارتباطات،علمی پژوهشی، ،شماره 10.
کوثری، مسعود؛ نشانه‌شناسی رسانه‌های جمعی، بهار 1387،فصلنامه علمی-ترویجی رسانه، سال نوزدهم، شماره 1، شماره‌ پیاپی 73.
میر فخرایی ،تژا ، رحیم زاده ،احسان ، بازنمایی ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در فیلم پر فروش دهه هشتاد  سینمای ایران، تابستان 91،فصلنامه فرهنگ  ارتباطات، سال دوم،شماره 6.
علی اکبری،معصومه،نقد اخلاق مدرن،1388،نشریه جهان کتاب،شماره248-249.
 
Barthes .Roland‚ Elements of Semiology.1977Tnew york.Hill and Wang
Laughey.D(2007)key Themes in Media Theory.McGawHill publications.
Levinas.E.(1981)Otherwise than beingor beyond essence.The Hauge:Martinus Nijhoff
Webster‚(1971).New Internationnal Dictionary of Engilish Language‚Massachuseths:G.and C. Merriam Co.