نویسنده

دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

هرمنوتیک، به‌عنوان نظریه تفسیر، ابتداً در رابطه با تفسیر متن دینی و در بستری پروتستان مطرح شد: اینکه تفسیر متن دینی چیست و آیا هر تفسیری از متن مقدس را می‌توان پذیرفت؟ اما ورود نظریه هرمنوتیک به علوم انسانی و اجتماعی پرحاشیه و دامنه‌دار بوده است. از سویی عده‌ای معتقدند که هرمنوتیک به نسبی‌گرایی منجر شده است که هر تفسیری را موجه می‌شمرد. از سوی دیگر هرمنوتیک به "غیر تئوریک" بودن متهم شده است که بر چارچوب خاصی استوار نیست. گادامر به‌عنوان یکی از شاگردان اصلی هایدگر، یکی از اصلی‌ترین چهره‌های مهم هرمنوتیک در قرن بیستم بوده است که به مسئله فهم پرداخته است: سؤال اصلی گادامر این است که فهم یک متن و یا فهم دیگری چیست و در فرایند فهم چه اتفاقی روی می‌دهد؟ آیا می‌توان از ایده معنای عینی متن دفاع کرد؟ مقاله همچنین به نزاعی که میان گادامر و هابرماس دربارۀ ایدآل نقد روشنگری وجود دارد می-پردازد و پاسخ گادامر به اتهام نسبی‌گرایی را به‌تفصیل بیان می‌کند: اینکه آگاهی به محدودیت‌ها در فهم لزوماً به نسبی‌گرایی منجر نخواهد شد. در قسمت پایانی مقاله مسئله فهم دیگری مطرح می‌شود. نویسنده استدلال می‌کند که فهم دیگری به نظریه وابسته نیست فهم اساساً یک موضوع نظری نیست. فهم با بردباری و از زندگی با دیگران ناشی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

 
1- Martin Heidegger, Being and Time, trans. John Macquarrie and Edward Thompson (Oxford: Basil Blackwell, 1980)
2- Hans-Georg Gadamer, Truth and Method,  trans. J Weinsheimer and D.G. Marshall, 2nd rev. ed (New York Seabury Press 1989)
3- Gadamer, 'The Hermeneutics of suspicion' in Gary Shapiro and Alan Sica (ed.), Hermeneutics: Questions and Prospects (Amherst, Mass.: University of Massachusetts Press, 1984), pp 54-65, on p 64.
4- Gadamer, Truth and Method, pp.97-8
5- Ibid, 269
6- Ibid, 297
7-Ibid, 340
8-Ibid, 149
9-Ibid, 268
10- Gadamer, 'Replik' in K. O. Apel et al (eds.) Hermeneutik und Ideologiekritik (Frankfurt: Suhrkamp, 1997) p. 304
11-Dieter Misgeld and Graeme Nicholson (eds.) Hans-Georg Gadamer on Education, Poerty and History: Applied Hermeneutics, trans. Lawrence Schmidt and Monica Reuss ( Albany, NY: SUNY Press, 1992) p. 59.
12- Gadamer, Truth and Method, p.304
13- Gadamer, 'Welt ohne Geschichte?'in Gesammte Werke, 10 vols. (Tübingen: Mohr Siebeck, 1986-95) x. 315-23, on p.323.
14- Gianni Vattimo , Beyond Interpretation: The meaning of hermeneutics for philosophy, trans. David Webb (Cambridge: Polity, 1997), p.30.
15- Gadamer, 'Text and Interpretation,' in Diane P. Michelfelder and Richard E. Palmer (eds.), Dialogue and Deconstruction: The Gadamer-Derrida Encounter (Albany, NY: SUNY Press, 1989), pp.21-54
16- Robert Bernasconi,"You don't know what I am talking about": 'Alterity and the Hermeneutic Ideal', Hermeneutics (Evanston,III.: Northwestern University Press, 1995),pp 178-94, on p 180.
17- Gadamer, Text and Interpretation' , p.25