نویسندگان

1 گروه علوم ارتباطات/ دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه علوم ارتباطات اجتماعی/ دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

اﻋتماد مردم به پلیس یکی از ضـرورت‎های موفقیت این نهاد برای تأمین امنیت اجتماعی و ﻋمومی اســت. ﻋوامل متعددی بر اﻋتماد به پلیس تأثیر دارند که از جمله مهم‎ترین آن‎ها می‎توان به اقدامات رســانه‎های ارتباط جمعی اشاره کرد. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی نقش رسانه‎های جمعی در ایجاد اعتماد مردم به پلیس است. این پژوهش با روش پیمایش و ابزار پرسش‎نامه انجام گرفته است. همچنین، جامعۀ آماری در این پژوهش، افراد بالای 20 سال ساکن در مشگین­شهر بوده‎‎اند که تعداد آن‎ها برابر با60000 اعلام شده است. بر اساس فرمول نمونه‎گیری کوکران، حجم نمونه تعداد 385 و به شیوۀ­ خوشه‎ای چندمرحله‎ای انتخاب شده است. یافته‎های این تحقیق نشان داد که میان نقش رسانه‎ها (نمایش واقعیت به مخاطب در مورد کارکرد پلیس با فنون اقناع مخاطب نسبت به عملکرد پلیس، سرعت اطلاع‎رسانی، میزان اطلاع‎رسانی بی‎طرفانه، به‎موقع‎بودن اطلاع‎رسانی، میزان نقد عملکرد پلیس، میزان رعایت اخلاق حرفه‎ای، بزرگ‎نمایی خدمات پلیس در تأمین امنیت اجتماعی، کیفیت داستان‎پردازی، محتوای پیام‎های رسانه‎ای و شخصیت‎های مورد استفاده در رسانه) و ایجاد اعتماد مردم به پلیس رابطه وجود دارد، اما بین میزان نقد پلیس و اطلاع‎رسانی در این زمینه از طریق رسانه و ایجاد اعتماد به پلیس رابطۀ معنی‏داری مشاهده نشد. در نتیجه، یکی از عناصر مؤثر در رابطه با رسانه­ها و پلیس، اعتماد است؛ چراکه اعتماد از مؤلفه­های حیاتی تلقی می­شود. رسانه­ها فضایی اجتماعی می­سازند و اعتماد را در آن خلق می­کنند و سازمان‎ها می­توانند در آن فضا فعالیت کنند. همچنین، رسانه‎ها می‎توانند با عملکرد خود در ایجاد اعتماد مردم به پلیس نقش اساسی ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها

بهزاد، داود. (1384). اعتماد به مثابه یک ساختار اجتماعی، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره 16
پاتنام، رابرت. (۱۳۸۰). دموکراسی و سنت‌های مدنی، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: انتشارات وزارت کشور.
تن، الکسیس اس .(1388). نظریه ها و پژوهش های ارتباط جمعی، ترجمه نعیم بدیعی، تهران: انتشارات همشهری
جعفری، علی و امیرپور، علی. (1394). رابطه میزان تماشای برنامه های شبکه سبلان با سرمایه اجتماعی شهروندان اردبیل، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
چلبی، مسعود .(1375). جامعه شناسی نظم، تهران: نشر نی.
دعاگویان، داوود. (1393). جایگاه و نقش تعامالت اجتماعی پلیس در جلب مشارکتهای مردم درطرحهای انتظامی و امنیتی، تهران .
دهقان ،الهام. (1393 ). رسانه  و شیوه های جلب اعتماد مخاطب، تهران: فصلنامه خبرگذاری پانا.
رحمانی، محمود و کاووسی، اسماعیل. (1387). اندازه گیری و مقایسه سرمایه اجتماعی در بخش های دولتی و خصوصی، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر گسترش تولید علم.
زتومکا، پیوتر. (1384). اعتماد، یک نظریه جامعه شناسی،ترجمه فاطمه گلابی ،تهران: نشرمترجم.
سورین، ورنرو جیمز تانکارد (۱۳۸۱)، نظریه های ارتباط جمعی، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: نشر دانشگاه تهران، چاپ اول.
شایگان، فریبا. (1387). بررسی میزان اعتماد مردم به پلیس، مطالعه موردی شهر تهران، فصلنامه دانش انتظامی، سال دهم، شماره دوم.
کریمی، سعید، (1382). رسانه‌ها و راه‌های تقویت مشارکت مردم در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی، قم: بوستان کتاب، ، چاپ اول، ص122.
کشاورز، راضیه. (1392). بررسی نقش رسانه ها در ارتقا تعامل پلیس و مردم، تهران: شبکه تحلیل واطلاع رسانی.
کمالی، افسانه. (1383). مطالعة تطبیقی اعتماد اجتماعی در دو حوزة فرهنگ و سیاست، پایانن امة دکترای جامعه شناسی، تهران: دانشگاه تهران.
گیدنز، آنتونی. (1386). جامعه شناسی، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
گیدنز، آنتونی. (1378). تجدد و تشخص در جامعه جدید، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی .
مک کوایل، دنیس. (1382). درآمدی بر نظریه های ارتباط اجتماعی، ترجمه پرویز اجلالی، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.