نویسندگان

1 استادیار فلسفه، گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه یاسوج،یاسوج،ایران

2 کارشناس ارشد فلسفه، گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

رورتی در پی جامعه‌ای ا‌ست که امکان ارتباط و گفت‌وگوی آزادانه در آن مهیا باشد و هرگونه ایجاد محدودیت برای گفت‌وگو در نهادهای جامعه را غیراخلاقی می‌داند. از نظر او باید در جامعه هم‎بستگی وجود داشته باشد. جامعه‌ای که در میان افرادش عدم تفاهم، عدم هم‎بستگی و عدم اعتماد وجود داشته باشد، آن جامعه در درون فروپاشیده است. رورتی به دو مقولۀ کلیدی زبان و نفی عقلانیت مدرن برای رسیدن به جامعه‌ای آرمانی متوسل می‌شود. او قصد دارد تا فضای جامعۀ مدرنیته را با واژگان جدید و تعریف متفاوتی از زبان بازسازی کند و جامعه را به‎سمت هم‎بستگی و ارتباطی متساهل برای رسیدن به توافق و تفاهم سوق دهد؛ چراکه او معتقد است که معنای زندگی یک انسان ممکن است به معنای زندگی هر انسان دیگری ربط داشته باشد. در پژوهش حاضر برای نیل به مقصود از روش کتابخانه‎ای مبتنی بر تحلیل و تبیین استفاده شده است. هدف مورد نظر در این پژوهش کاملا متفاوت با اهداف مقاله‌هایی است که تاکنون نگاشته شده است؛ همان‎گونه که اشاره شد، هدف اصلی این پژوهش رسیدن به همزیستی مسالمت‎آمیز با تعریفی جدید از عقلانیت است.

کلیدواژه‌ها

-اصغری، محمد، تلاقی پراگماتیسم و پست مدرنیسم در فلسفه ریچارد رورتی، معرفت فلسفی، شماره دوم (۱۳۸۷)، ص ۱۶۵.
-باقری، خسرو و خوشخویی، منصور، انسان از دیدگاه پراگماتیسم جدید (ریچارد رورتی)، فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، شماره ۴۲، (۱۳۸۱)، ص ۱۵.
-تقوی، محمدعلی، ریچارد رورتی و عقلانیت مبتنی بر همبستگی، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره ۱۳، زمستان ۱۳۸۷.
- جیمز، ویلیام(۱۳۷۵). پراگماتیسم. ترجمه عبدالکریم رشیدیان. چاپ اول. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- حسینی، علی (۱۳۹۱). فلسفه و تغییرات اجتماعی. استاد راهنما دکتر دهباشی. دانشگاه اصفهان.
- رورتی، ریچارد، پراگماتیسم ونسبی‌گرایی و ضدیت با عقل‌گرایی، ترجمه سعیده کوکب، کتاب ماه فلسفه، شماره ۶، (۱۳۸۶)، ص ۶۹.
-رورتی، ریچارد، فلسفه و آینده، ترجمه عطیه زندیه، کتاب ماه فلسفه، شماره ۶، (۱۳۸۶)، ص ۸۳.
-رورتی، ریچارد (۱۳۸۸). اولویت دموکراسی بر فلسفه. ترجمه خشایار دیهیمی. چاپ دوم. تهران: نشر طرح نو.
-رورتی، ریچارد (۱۳۹۳). فلسفه و امید اجتماعی. ترجمه عبدالحسین آذرنگ و نگار نادری. چاپ سوم. تهران:  نشر نی.
-رورتی، ریچارد (۱۳۸۵). پیشامد، بازی، و همبستگی. ترجمه پیام یزدانجو. تهران: نشر مرکز.
-رورتی، ریچارد (۱۳۹۳). فلسفه و آیینه‌ی طبیعت. ترجمه مرتضی نوری. چاپ سوم. تهران: نشر مرکز.
-رورتی، ریچارد (۱۳۹۲). حقیقت پست مدرن. ترجمه محمد اصغری. چاپ دوم. تهران: انتشارات الهام.
- فولادی، عقیل، فلسفه در آیینه طبیعت، نگاهی به کتاب فلسفه و آیینه طبیعت، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره ۱۰۰، (۱۳۸۴)، ص ۸۴.
- Dalton, Thomas Carlyle. Becoming John Dewey. (2001). Dilemmas ao a philosopher & Naturalist. Indiana University Press Date.
- Kstenberger, Andreas J. (2005). What Is Truth?. Publishing ministry of Good News Publishers.
- Lance and O leary- Hawthronce. (1997). For instance, Object to Davidson that he is Committed to Verificationism about inter pretation.
-Rorty, Rorty. (1991). Objectivity, Relativism and Truth: Philosophical Papers I. Cambridge: Cambridge University Press.
-Rorty, Richard. (1998). Achieving Our Country: Leftist Thought in Twentieth Century America (Harvard University press, Cambridge. Mass.)
- Rorty, Richard, )1989(. Contingency, Irony, and Solidarity. Cambridge University Press.