نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانش آموخته مدیریت ام بی ای، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، گروه ام بی ای، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، پرند، ایران.

چکیده

این مقاله درصدد بررسی چگونگی بازاریابی محصولات و خدمات فرهنگی با درنظرگرفتن نقش اثرگذار رسانۀ اجتماعی است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و کیفی است. در ابتدا ضرورت بازاریابی محصولات فرهنگی در عصری که شاهد توسعۀ فن‎آوری اطلاعات و رقابت تنگاتنگ فرهنگ­ها هستیم، با ابزارهای نوین و اثربخش، مورد تأکید قرارخواهد گرفت و در این میان، خلق ارزش پیشنهادی مبتنی بر رسانه­های اجتماعی به‎عنوان کارآمدترین راه‎کار معرفی می‎شود. در ادامه، دیدگاه­های مختلف در خصوص بازاریابی محصولات و خدمات فرهنگی مبتنی بر رسانه­های اجتماعی مورد تحلیل قرارمی‎گیرد. مدیریت تقاضا، طراحی ارزش پیشنهادی بر اساس نیازهای آشکار و پنهان مشتریان محصولات فرهنگی مبتنی بر رسانۀ اجتماعی با درنظرگرفتن تغییر مفهوم محصول در عصر دیجیتال تجزیه و تحلیل می‎شود. در نهایت، وضع موجود بیان خواهد شد و با توجه به مفهوم مدیریت تقاضا، راه‎کارهای مورد نیاز بازاریابی محصولات فرهنگی مبتنی بر رسانۀ اجتماعی جهت توسعۀ پایدار فرهنگی و تقویت قدرت مبادله و تعامل محصولات فرهنگی مطرح می‎شود.

کلیدواژه‌ها

    Kotler, Philip, LANE, KELLERKEVIN, (2014), Marketing Management (14th edition), New Jersey, Pearson Education
    Yadav, Mayank, Rahman, Zillur, (2017), Measuring consumer perception of social media marketing activities in e-commerce industry: Scale development &validation, Telematics and Informatics
    Taubenheim, A.M., Long, T., Smith, E.C., Jeffers, D., Wayman, J., Temple, S., 2008. Using social media and internet marketing to reach women with the heart truth. Social Mark. Q. 14 (3), 58–67
    Chang, Y.T., Yu, H., Lu, H.P., 2015. Persuasive messages, popularity cohesion, and message diffusion in social media marketing. J. Business Res. 68 (4), 777–782
  Choi, E.K., Fowler, D., Goh, B., Yuan, J., 2016. Social media marketing: applying the uses and gratifications theory in the hotel industry. J. Hospitality Marketing Manage. 25 (7), 771–796.
  Felix, R., Rauschnabel, P.A., Hinsch, C., 2017. Elements of strategic social media marketing: a holistic framework. J. Business Res. 70 (1), 118–126.
   Kannan, P.K, Li, Hongshuang, (2017), Digital marketing: A framework, review and research agenda, International Journal of Research in Marketing 34 (2017) 22–45
    Kotler P. and Keller K. L. (2006), Marketing Management, Prentice-Hall
    Park,l., Kim,S., (2008), the effect of consumer knowledge on message processing of electronic word-of-mouth via online consumer reviews, journal of electronic commerce research and application, vol,7,pp, 399-410.
                      Paul, GM., Sadeghi, (1389), cultural goods: the tragedy of the modern world, journal of Stroke,No 91.
                     Nourian, Hossein, (1394), Marketing cultural and artistic products, Journal of Thoughts Morning, No. 66, page 8
                      Zednik,Anita,(2015), Aesthetic taste and consumer demand for cultural goods: an application to theatre, Macquarie University
                     Brendan James Keegan, Jennifer Rowley, (2017) "Evaluation and decision making in
social media marketing", Management Decision, Vol. 55 Issue: 1, pp.15-31.
14-                      Kim, A., & Ko, E., (2012), Do social media marketing activities enhance customer equity? ,An empirical study of luxury fashion brand. 65, 1480–1486.
                      Scott Rader, C., Subhan, Z., Lanier, C., Brooksbank, R., Yankah, S., & Spears, K. (2014). Emerging social media marketing strategy for pharmaceuticals. International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, 8(2), 193-22
                      Z. Yu, C. Wang, J. Bu, X. Wang, Y. Wu, C. Chen, Friend recommendation with content spread enhancement in social networks, Information Sciences, 309 (2015), 102–118.
                M. Risius, R. Beck, Effectiveness of corporate social media activities in increasing relational outcomes, Information & Management 52(7) 2015, 824-839.
 
                     Yadav, Mayank, Rahman, Zillur, (2017), Measuring consumer perception of social media marketing activities in e-commerce industry: Scale development & validation, Telematics and Informatics, 2017
 
                      Pham, P.H., Gammoh, B.S., 2015. Characteristics of social-media marketing strategy and customer-based brand equity outcomes: a conceptual model. Int. J.Internet Mark. Advertising 9 (4), 321–337.
 
                  Tuten, T.L., Solomon, M.R., 2016. Social Media Marketing. Sage Texts, New Delhi, India.
 
                     Taubenheim, A.M., Long, T., Smith, E.C., Jeffers, D., Wayman, J., Temple, S., 2008. Using social media and internet marketing to reach women with the heart truth. Social Mark. Q. 14 (3), 58–67
 
                      Chan, N.L., Guillet, B.D., 2011. Investigation of social media marketing: How does the hotel industry in hong kong perform in marketing on social media websites? J. Travel Tourism Marketing 28 (4)                                               Chi, H.H., 2011. Interactive digital advertising vs. virtual brand community: exploratory study of user motivation and social media marketing responses in Taiwan. J. Interact. Advertising 12 (1), 44–61.
                      Chang, Y.T., Yu, H., Lu, H.P., 2015. Persuasive messages, popularity cohesion, and message diffusion in social media marketing. J. Business Res. 68 (4), 777– 782.
                     Felix, R., Rauschnabel, P.A., Hinsch, C., 2017. Elements of strategic social media marketing: a holistic framework. J. Business Res. 70 (1), 118–126.
                    Kidd, Mary Anna,.(2015),  Archetypes, stereotypes and media representation in a multi-cultural society, International Conference on Communication in Multicultural Society, CMSC 2015, 6-8 December 2015, Moscow, Russian Federation
                      Kaplan, Andreas M. and Haenlein, Michael, (2010) Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media, Business Horizons, Vol. 53, Issue 1, p. 5968-.