نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

چکیده

تسلط بردنیا یا جهانی‌شدن از دیروز تا امروز، در حوزه‌های سیاست، اقتصاد، حقوق و فرهنگ فعالیت داشته و دارد. شواهد حاکی از آن است که بیشترین بحث‌ها، نزاع‌ها و نگرانی‌های جهانی‌شدن در دنیا، در حوزه فرهنگ و هویت ملی می‌باشد. تاکنون در خصوص تأثیر جهانی‌شدن بر تقویت و تضعیف هویت ملی، تحقیقات متعددی انجام پذیرفته است و هریک از صاحب‌نظران، متناسب با حوزۀ کاری خود به تفسیر و تبیین روابط فوق پرداخته‌اند و بی‌تردید به دلیل تعدد و تنوع روش‌ها و متغیرهای مورد بررسی، نتایج متفاوتی حاصل شده است. لذا فراتحلیل یکی از راه‌های مهم در همسو کردن مفاهیم و نتایج مطالعات جهانی‌شدن و هویت ملی محسوب می‌شود. ازاین‌رو؛ مطالعه حاضر با روش فراتحلیل و استفاده از نرم افزار (CMA) از بین 25 پژوهشی که طی سال های 1394-1379 در زمینه‌ی رابطه هویت ملی و جهانی‌شدن انجام شده بودند، 9 پژوهش را که در فصلنامه‌های معتبر علمی به چاپ رسیده اند، به عنوان نمونه مورد بررسی قرار داد. یافته‌ها نشان داد که اندازه اثر یا ضریب تأثیر جهانی‌شدن بر هویت ملی معادل ‌44/0 می‌باشد که برحسب نظام تفسیری کوهن، در حد متوسطی ارزیابی می‌شود و بنابر میزان ضریب تأثیر، می‌توان گفت فرآیند جهانی‌شدن باعث تضعیف و اضمحلال هویت ملی ایرانی‌ها شده است و در مجموع، نتایج پژوهش‌هایی که نگاه بدبینانه به ماندگاری پدیدۀ دولت – ملت و به‌تبع آن ماندگاری هویت ملی در فرآیند جهانی‌شدن را اتخاذ می‌کردند، تایید شد.

کلیدواژه‌ها

  •  

    • Ø Rosenthal, R, R.M, Dimatteo )2001.( META-ANALYSIS: Recent Developments in Quantitative Methods for Literature Reviews, Annual Reviews of psychology.

     

    • Amin,s (1996). The Challenge of globalization, Review of international political economy,3(2): 216-219.
    • Ø Berry,J.W (2008). Globalization and acculturation, International Journal of Intercultural Relations, 32: 328-