نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت قائم شهر

2 دانشگاه آزاداسلامی واحد سمنان

3 دانشگاه سمنان

چکیده

 در دنیای کسب و کار امروز، سازمان ها با شرایطی از قبیل بازارها به شدت متغیر، رقابت جهانی ، کاهش سیکل نوآوری فناوری، دسترسی جهانی و به موقع به طالاعات ، همچنین تغییرات گسترده در محیط های فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی مواجه هستند که مزیت رقابتی پایدار و مهمتر از آن حیات و بقای آنها را به چالش کشیده اند،شرکت ها به ناچار با چالش هایی بزرگی مانند رقابت بالای در میان شرکت و تغییرات غیر قابل پیش بینی در روند مصرف و خواسته مشتریان مواجه هستند.تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر کسب دانش از رسانه های اجتماعی و جهت گیری بازار با نقش تعدیل کنندگی توانایی استراتژیک رسانه های اجتماعی بر نوآوری برند رسانه اجتماعی (مطالعه موردی: شرکت های شهر سمنان) انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و نحوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 250 شرکت است که به صورت الکترونیکی در شهر سمنان فعالیت می نمایند. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار آماری به روش معادلات ساختاری PLS2 انجام شد. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر منفی نقش تعدیل کنندگی توانایی استراتژیک بر کسب دانش از رسانه اجتماعی برنوآوری برند رسانه اجتماعی می باشد.

کلیدواژه‌ها

1         حسینی، سیدوحید (1395). رویکرد استراتژیک در بازاریابی رسانه های اجتماعی، کنفرانس مدیریت، اقتصاد بازاریابی و حسابداری، مالزی.
2         خیری، بهرام؛ روزبه، بهرام (1395). بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر روابط برند مصرف کننده، دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و اقتصاد و مدیریت مالی، دانشگاه پیام نور شهرکرد.
3         رزاقی، مکرم (1396). تاثیر نوآوری و خلاقیت بر آگاهی از نام و نشان تجاری با در نظر گرفتن متغیر میانجی بازاریابی رسانه های اجتماعی (مورد مطالعه: صنایع لوله و اتصالات استان تهران)، چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست. دانشگاه تهران.
4         سرداری، احمد؛ دهدشتی شاهرخ، زهره؛ احمدوند، فرزانه (1393). تبیین مدل پاسخ های مصرف کنندگان به ارزش ویژه برند بر مبنای رابطه تلاش های آمیخته بازاریابی، تصویر شرکت و ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: شرکت صنعتی بوتان)؛ فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال 4، شماره 1، ص 21-42.
5         موسوی، سیدعلیرضا؛ کناره فرد، مریم (1393). تاثیر رسانه های اجتماعی بر شاخصه های جامعه برندی، شیوه های رزش آفرینی، اعتماد و وفاداری به برند (مطالعه موردی مقایسه گوشی موبایل اپل (آیفون) و سامسونگ (گلکسی))، مدیریت بازاریابی، شماره 25.
6        Buil, I., Martınez, E., Chernatony, L. (2013). The influence of brand equity on consumer, Responses, Journal of Consumer Marketing, Vo.30 , PP: 62–74.
7        Felix, R., Rauschnabel, P., Hinsch, C. (2016). Elements of strategic social media marketing: A holistic framework, Journal of Business Research, PP: 1-8.
8        Gallaugher, J., Ransbotham, S. (2010). Socialmedia and customer dialogmanagement at Responses, Journal of Consumer Marketing, PP: 62–74.
9        Godey, B., Manthiou, A., Pederzoli, D., Rokka, J., Aiello, G., Donvito, R., Singh, R. (2016). Social media marketing efforts of luxury brands: Influence on brand equity and consumer behavior, Journal of Business Research.
10    Kaplan, A. M., Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media, Business Horizons, 53(1), PP: 59–68.
11    Kozinets, R.V., de Valck, K., Wojnicki, A.C., Wilner, S. (2010). Networked narratives: with brand pages on social networking sites. Journal of Interactive Advertising, 13(2), PP: 76–87.
12    Labrecque, L. (2014). Fostering Consumer–Brand Relationships in Social Media Environments: The Role of Parasocial Interaction, Journal of Interactive Marketing 28, PP: 134–148.
13    Liao, S.H., Wu, C.C., Hu, D.C., Tsui, K.A. (2010). Relationships between knowledge acquisition, absorptive capacity and innovation capability: an empirical study on Taiwan’s financial and manufacturing industries. Journal of Information Science, 36(1), PP: 19-35.
14    Madden, T.J., Fehle, F., Fournier, S. (2006). Brands matter: An empirical demonstration of the creation of shareholder value through branding. Journal of the Academy of Marketing Science, 34(2), PP: 224–235.
15    Nguyen, B., Yu, X., Melewar, T.C., Chen, J. (2015). Brand innovation and social media: Knowledge acquisition from social media, market orientation, and the moderating role of social media strategic capability. Industrial Marketing Management, 51, PP: 11-25.
16    Niedermeier, K.E., Wang, E., Zhang, X. (2016). The use of social media among business-to-business sales professionals in China: how social media helps create and solidify guanxi relationships between sales professionals and customers, Journal of Research in Interactive Marketing.
17    Tsai, W.H.S., Men, L.R. (2013). Motivations and antecedents of consumer engagement Understanding Word-of-Mouth Marketing in Online Communities. Journal of Marketing, 74, PP: 71–89.
18    Zheng, L., Zheng, T. (2014). Innovation through social media in the public sector: Information and interactions, Government Information Quarterly.