نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مردم شناسیدانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

 هدف اصلی این مقاله بررسی شیوه تعامل یا مقابله با شبکه های ماهواره‌ای در درون خانه که توسط مادران تهرانی، درجهت نگاهداشت فرزندان از مواجهه با محتوای نامتعارف می باشد. فرض محوری این مقاله این است که خانواده‌های تهرانی با توجه به تفاوت‌های طبقاتی، اجتماعی و سطح تحصیلات سازوکارهای متنوعی اتخاذ می‎کنند. برای بررسی این مسئله، 4 منطقه فقیرنشین و مرفه تهران برای بررسی انتخاب گردید.جامعه آماری در این پژوهش، 80 خانواده دارای ماهواره در 4 محله‎ی تهران می‌باشند. در بستر خانواده، مصاحبه‌های باز و عمیقی با این خانواده‌ها صورت داده‌ایم. نتایج پژوهش نشان می‎دهد که خانواده‎های تهرانی در برابر ماهواره‎ها از روش‎های عینی و ذهنی محدودکننده و نیز روش‎های تشویقی و ترغیبی استفاده می‎کنند. روش‎ها اتخاذشده، متاثر از جایگاه طبقاتی افراد و انواع سرمایه‎های اجتماعی و فرهنگی افراد می‎باشند. همچنین می توان ادعا کرد که هرچه سطح سواد، و طبقه اقتصادی افراد بالاتر باشد استفاده از روش‎های ترغیبی و ذهنی بیشتر می‎گردد.

کلیدواژه‌ها

 
باصری، احمد؛حاجیانی، ابراهیم (1389) «کارکرد رسانه های ماهواره ای در تصویرسازی ذهنی»، فصلنامه روانشناسی نظامی، شماره 4.
باقری، مصطفی و یوسفی فاطمه(1394) «تاثیر ماهواره بر طلاق زوجین»، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، لینک کوتاه دسترسی: https://goo.gl/ESQxCe کد COI مقال ICRBS01_208
باقری، مصطفی و یوسفی فاطمه(1394) «تاثیر ماهواره بر طلاق زوجین»، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، لینک دسترسی : html.115_CSCONF01-CSCONF01-Paper/com.civilica.www://https
بلیک، رید و هارولدسن، ادوین (1378) طبقه‌بندی مفاهیم در ارتباطات، ترجمه‌ی مسعود اوحدی، تهران: سروش، چاپ اول،
توپخانه، محمد زارعی و میردریکوندی، رحیم(1392) «بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و تماشای ماهواره با طلاق.مجله روانشناسی و دین»، سال نهم، شماره دوم، پیاپی 34.، تابستان 1395ص، 111-125
توپخانه، محمد زارعی و میردریکوندی، رحیم(1392) «بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و تماشای ماهواره با طلاق». مجله روانشناسی و دین، سال نهم، شماره دوم، پیاپی 34، تابستان 1395ص، 111-125
سورین، ورنر و تانکارد، جیمز (1381) نظریه ارتباط، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
عطادخت، اکبر، فربانی فاطمه و حیدری راد، حدیث (1395) «ماهواره و نقش آن بر هویت خانواده و بروز پدیده  طلاق. » اولین کنگره توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناختی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، لینک کوناه دسترسی https://goo.gl/7ENkbR
عطادخت، اکبر، فربانی فاطمه و حیدری راد، حدیث (1395) «ماهواره و نقش آن بر هویت خانواده و بروز پدیده  طلاق»، اولین کنگره توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناختی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، لینک دسترسی: html.115_CSCONF01-CSCONF01-Paper/com.civilica.www://https
فلیک، اووه (1388) درآمدی بر روش کیفی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی
مارشال، کاترین راس من، گرچن ب(1385) روش تحقیق کیفی، ترجمه پارساییان علی و اعرابی سیدمحمد، چاپ سوم، تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
محمدپور، احمد (1389) روش تحقیق کیفی ضد روش، تهران: نشر جامعه شناسان
مک کوایل، دنیس(1382) درآمدی بر نظریه های ارتباط جمعی، ترجمه: مهدی منتظر قائم، تهران، مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه ها
منتظر قائم، مهدی (1384)  «سیاست های دریافت برنامه های تلوزیونی ماهواره ای در کشورهای آسیایی: درس های مقابله و بهره وری برای ایران»، مطالعات جامعه شناختی، شماره 26.
مهدی زاده، سید محمد (1389) نظریه های رسانه: اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی، تهران: نشر همشهری، چاپ اول
 
Atton, chris(2001) alternative media, London: sage publications
Gerbener, G. and Gross , p .(1976) Living with Television : The violence profile, in Journal of Communication.
Pashopati, k; Sun. H. L: Mcdowell, S. D (2003) “ Guardians of Culture, Development Communicatiors, or State Capitalists?: A Comprative Analysis of Indian and Chinese Policy Responses to Broadcast, Cble and Satelite Television” Gazzette, 63 (3): PP 251-271.