نویسندگان

1 دانشیار، عضو هیئت علمی و مدیر گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی

2 تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت جهانگردی

چکیده

امروزه هیچ صنعتی بدون بهره­برداری از پتانسیل­های وسایل ارتباط جمعی، نمی­تواند راه پویایی و توسعه را بپیماید. صنعت گردشگری به‌طور عام و گردشگری غذایی به‌طور خاص نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از این رو، با توجه به غنای شهرستان رشت در زمینه محصولات غذایی و با در نظر گرفتن قابلیت­های رسانه­های جمعی در توسعه صنعت گردشگری، تحقیق حاضر که پژوهشی کاربردی است که با هدف بررسی نقش رسانه­ها در ترویج گردشگری غذایی در این شهرستان انجام شد. داده­های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه­ای مبتنی بر طیف لیکرت بین گردشگران شهرستان رشت (384 نفر) در بازه زمانی بهمن سال 1395 تا مهر سال 1396 جمع­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­آوری و برای آزمون­های آماری از نرم افزار SPSS20استفاده شد. براساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی، نقش رسانه در ترویج گردشگری غذایی در مراحل پیش از سفر، هنگام سفر و پس از آن تأیید شد. در پایان، با تحلیل این وضعیت، پیشنهاداتی کاربردی برای استفاده هرچه بهتر و بیشتر از قابلیت­های رسانه­ها برای توسعه گردشگری غذایی در شهرستان رشت ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

ایزدی، حسن. (1394)، «گردشگری غذا، فرصتی برای توسعه پایدار روستایی در ایران»، پژوهش­های روستایی، سال6، شماره 1: 96-65.
بابایی همتی، روشن؛ ارض­پیما، سیامک؛ شاهی، نگین. (1394)، «عوامل مؤثر بر انتخاب شهر رشت به‌عنوان مقصد گردشگری خوراک در شبکه­ شهرهای خلاق یونسکو»، فصلنامه جستارهای اجتماعی، سال 1، شماره 2: 48-44.
رضاقلی­زاده، بهنام. (1389)، «مروری بر اثرات رسانه­ها بر گردشگری»، پژوهش­های ارتباطی، سال17، شماره 4: 185-159.
رضاییان قراگوزلو، علی؛ قادری، اسماعیل و میرعباسی، رمضان(1391)، برنامه­ریزی شهر خلاق، تهران: انتشارات آذرخش.
رفیعیان، محسن. (1389)، «درآمدی بر مناطق و شهرهای خلاق»، ماهنامه شهرداری­ها، سال11، شماره 100: 15- 12.
شعبان، داریوش. (1392)، «نحوه انعکاس مطالب گردشگری در مطبوعات محلی شهرستان خرم­آباد (تحلیل محتوای پنج نشریه منتشره شهرستان خرم آباد)»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: عباس اسدی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
ضرغام بروجنی، حمید؛ حیدری، اصغر. (1395)، «تأثیر رسانه­های نوین بر توسعه استراتژی­های گردشگری در راستای اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور افق (1404)»، میراث و گردشگری، سال1، شماره2، 25-13.
طالبی، مانی؛ گنجی افسوران، مسلم؛ ویسی، رضا؛ عاشوری، فاطمه. (1395)، «اولویت­بندی پیش­ران­های توسعه­ شهر خلاق خوراک­شناسی رشت»، دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، رشت.
کروبی، مهدی. (1390)، «رسانه­های ارتباط جمعی و انتخاب مقصد گردشگری»، مطالعات گردشگری، سال7، شماره 15: 136-111.
میناتزی، روبرتا. (1395)، بازاریابی رسانه­های اجتماعی در گردشگری و مهمان نوازی، مترجم محسن نظری و مهدی طباطبایی)، تهران: انتشارات مهکامه.
نصراللهی، اکبر؛ شریفی، فرزانه؛ حقیقی، محمدرضا. (1393)، «نقش رسانه­های تخصصی حوزه حمل و نقل در توسعه گردشگری ملی»، مطالعات رسانه­ای، سال9، شماره 27: 150-137.
Anderson, C. K. (2012), The impact of social media on lodging performance, Cornell Hosp Rep 12 (5). Pp:4-12.
Christou, E. Nella, A. (2012), Web 2.0 and pricing transparency in hotel services, In: Singala M, Christou E, Gretzel U (eds) Social media in travel, tourism and hospitality, Theory, practice and cases, Ashgate, Surrey. Pp: 316.
Croy, W. G. (2010), Planning for film tourism active destination image management, Tourism & Hospitality Planning & Development, 7(1). Pp: 21-30.
Fotis, J. Buhalis, D. Rossides, N. (2012), Social media use and impact during the holiday travel planning process, In: fuchs M, Ricci G, Cantoni L (eds) Information and communication technologies in tourism 2012, Springer, Vienna.
Gunn, C. A. (1972), Vacationscape: Designing tourist regions, Austin: Bureau of business research, University of Texas. Pp: 238
https:etd.ohiolink.edu/rws_etd/document/get/ohiou1323965749/inline.
Jennings, G. R. (2006), Perceptions on quality tourism experience, In: Jennings G. R., Nickerson N. p. (eds) Quality tourism experiences, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford. Pp: 252.
Munar, A. M. Jacobsen, JKS. (2014), Motivatiobs for sharing tourism experiences through social media, Tour Manage, 43, Pp: 46-54.
Rodez, H. N. Vodeb, K. (2015), Students use of social media during the travel process, Tourism and Hospitality Management, 21, Pp: 179-190.
White, L. (2010), Facebook, friend and photos: a snapshot into social networking for generating travel ideas. Tourism Informatics: Visual travel recommender systems, social communities and user interface design, Hershey, P. A. IGI Global. Pp: 115-129.
Xiang, Z. Wang, D. Oleary, JT. Fesenmaier, DR. (2014), Adapting to the internet: trends in travelers use of the web for trip planning, J Travel Res. Published online before print, 24 Feb 2014. Doi: 10.1177/0047287514522883. Pp: 53.
Yurtseven, H. Karakas, N. (2013), Creating a sustainable gastronomic destination: the case of Cittaslow Gokceada-Turkey, American internationsl journal of contemporary research, 3 (3), Pp: 91-100.