نویسنده

دانشگاه خوارزمی

چکیده

در این پژوهش نسبت اصالت از دیدگاه کرکگور با اینترنت به‌عنوان فناوری آموزشی بررسی شده است. به همین منظور از روش­هایی مثل تفسیر مفهومی و روش تحلیلی و استنتاجی استفاده‌ شده است. ابتدا اندیشه­های کرکگور در مورد اصالت و مولفه­های مرتبط با مفهوم اصالت مانند ارتباط اصیل و اضطراب اگزیستانسیالیستی تشریح شده است. از دیدگاه کرکگور اصالت آدمی در گرو توجه به فردیت و تنهایی خویش و در عین حال داشتن ارتباط اصیل و دوری از سطحی­نگری و روزمرگی است. سپس نسبت هر یک از مؤلفه­های اصالت اگزیستانسیالیستی با اینترنت مطالعه شده است. از طریق اینترنت امکان بروز و ظهور فردیت و ارتباط با افراد مختلف در زمان­ها و مکان­های مختلف میسر می‌شود. از طرفی اینترنت می­تواند باعث کاهش تمرکز، کاهش توانایی تصمیم­گیری و ایجاد سطحی­نگری شود. همچنین فقدان مؤلفه­های ارتباط اصیل مانند ارتباط چهره به چهره و کاهش تجربه­های اصیل واقعیت­های زندگی از محدودیت­های اینترنت در نسبت با اصالت است.
 
 

کلیدواژه‌ها

باقری، خسرو (1389)، رویکردها و روش‌های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
برومند،خشایار و حسینی، سیدحسن(1393)، بررسی رویکرد هایدگر در مواجه با تکنولوژی، غرب شناسی بنیادی، سال5، شماره1، صص22-1.
خدایاری،کلثوم، دانشورحسینی، فاطمه و سعیدی، حمیده (1393)، میزان و نوع استفاده از شبکه­های اجتماعی مجازی، فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، سال12،  شماره1، صص192-167.
دهباشی، مهدی. رضاییان، مرضیه (1390)، بررسی اندیشه‌های مولوی و کرکگور در باب خودشناسی، حکمت و فلسفه، سال 7، شماره 2، صص 102-75.
روشندل اربطانی، طاهر و صابر، منوچهر(1391)، ارتباط میان فرهنگ و فناوری اطلاعات و ارتباطات و آسیب­های فرهنگی اینترنت، مطالعات میان رشته­ای در رسانه و فرهنگ، سال2، شماره2، صص128-109.
صالح صدق پور، بهرام و میرزایی، شراره(1387)، چالش های نگرشی اعضای هیت علمی در آموزش الکترونیک،  مجله فناوری آموزش، سال3، شماره1، صص87-77.
عبداللهی، مجید، زمانی، بی‌بی عشرت، ابراهیم زاده، عیسی، زارع، حسین و زندی، بهمن (1389)، ارائه یک الگوی مفهومی برای بررسی عوامل عمده نگرانی و بازدارنده­های مشارکت اساتید دانشگاه­ها در آموزش مجازی، مدیا، سال1، شماره2، صص9-2.
عطاران، محمد (1386)، دانشگاه مجازی: بازخوان روایت­های موجود، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، سال13، شماره1، صص74-53.
قبادی، حسینعلی و گرجی، مصطفی(1387)، پیام­های جهانی مولوی برای انسان امروز، مطالعات عرفانی، سال3، شماره8 ، صص 101-124.
کومبز، جرالد ار، دنیلز و لو روی بی(1388)، پژوهش فلسفی: تحلیل مفهومی، ترجمه خسرو باقری، در روش شناسی مطالعات برنامه درسی، ترجمه محمود مهرمحمدی و همکاران، تهران: سمت.
مستعان، مهتاب (1386)، کی یر که گور: متفکر عارف پیشه، تهران: پرسش.
نقیب­زاده، میر­عبدالحسین (1387)، نگاهی به نگرش­های فلسفی سده بیستم، تهران: طهوری.
نقیب­زاده، میرعبدالحسین(1385)، درآمدی به فلسفه، تهران: طهوری.
Ajana, B. (2005). Disembodiment and cyberspace: a phenomenological approach. Electronic journal of sociology.vol 7, Pp 1-10. ISSN:11983655
Alba, D.G & Barnacle, R (2005). Embodied knowing in online environments. Educational philosophy and theory, Vol 37, No 5
Bonnett, M. Cuypers, S. (2003).Autonomy and authenticity in education. In the Blackwell guide to philosophy of education.Edited byNigel Blake, Paul Smeyers, Richard Smith, and Paul Standish. USA: Blackwell
Borgmann, A. (2000). Holding on to reality. The nature of information at the turn of the MILLENNIUM. The university of Chicago press, ITD, London.
Dreyfus, H. (2009). On The Internet. London & New York: Routledg
Dreyfus, H. (2002). Anonymity versus Commitment: the dangers of education on the internet. Educational philosophy and theory. Vol 34. No 4. Pp 369-378
Flynn.R.Thomas (2006). Existentialism,A very short introduction.United states: Oxford university press
Feenberg, A. (2002). Community technology and democratic rationalization. The information society. No 18. Pp181-192
Golomb.J (2005). The search of authenticity from Kierkegaard to Comus. London and New York: Rutledge
Graham, G. (2003). The Internet: A philosophical Inquiry. London & New York: Routledg
Heidegger, M. (1927). Sein Und Zeit, trans. J. Stambaugh, being and time New York: State university of New York press, 1996
Heidegger. (1954). the question concerning technology. In the question Concerning Technolo & other essays. Translated by William lovitt
Kierkegaard, S (1959).The Journals. Trans by: Alexander Dru. Oxford university  Press
Kierkegaard, S. (1960). That individual. In: Existentialism from Dostoevsky to Sartre. By: Walter. Kaufman. New York meridian books, Inc.
Kierkegaard, S. (1973).The concept of dread. trans by  Walter  lowrie.USA :Princeton university press
Kierkegaard, S. (1994).Fear and trembling .Trans by Walter lowrie. United stated: Everyman library
Kierkegaard. S, (1962). The Present age. trans by Alexander Dru. Harper & Row: U.S.A
- Heidegger. (1954). The question concerning technology. In the question Concerning Technolo & other essays. Translated by William lovitt
Lombaard,C.(2009). Fleetingness and media-ted existence. From
    Kierkegaard on the newspaper to Broderick on the Internet.South Africa Journalfor Communication Theory and Research, 35:1, 17-29
Marcel, G. (1963). The Existential Background of Human Dignity.Harward: Harward University Press.
Martin. J. M, Westphal. M. (1995). Kierkegaard in Post Modernity. United States of America: Indiana University press
Meijers.A.(2009) Philosophy of technology and engineering science.Eindhoven university of technology .Eindhoven The Netherlands
-  Naess,A.(1966).Kierkegaard and values of education. kierkegaard      conference of the international institute of philosophy.Copenhagen
Popovic , N.(2002).Existential Anxiety and existential joy. Practical          philosophy autumn2002,Pp32-39
Prosser, B. Ward, A. (2000). Kierkegaard and the internet: Existential reflections on education and community. Ethics and information technology2: 167-180
Rimskii, V. (2010). The Influence of the Internet on Active Social Involvement and the Formation and Development of Identities. Russia Education and Society, 52(8), 11-33
Seery, A. (2010). Education, the Formation of self and the world of web2.0. Istitue of education. University of London, 8(1), 63-73
Turkle,S.(2011). Alone together. New York: Basic book