نویسنده

دانشجوی دکترارشته روانشناسی تربیتی خوراسگان اصفهان

چکیده

چکیده
اکنون، شبکه‌های اجتماعی مجازی در حال گسترش روز افزون در جوامع اند و شمار زیادی از کاربران در شبکه‌ها مشغول فعالیت هستند. زنان خانه‌دار هم یکی از مصرف‌کنندگان مهم این رسانه تأثیرگذارند. استفاده مفرط و آسیب‌زا از این رسانه می‌تواند موجب اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی ‌شود. هدف از این پژوهش شناخت عوامل وابستگی به شبکه‌های اجتماعی مجازی در زنان خانه‌دار و پیامدهای احتمالی آن است.
روش این پژوهش روش کیفی و از نوع مصاحبه ساخت‌یافته است. مصاحبه با ده زن خانه‌دار وابسته به شبکه‌های اجتماعی مجازی انجام شده است و سپس از طریق تحلیل مضمون، کدها و مفاهیم استخراج گردید. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که از عوامل وابستگی به شبکه‌های اجتماعی مجازی می‌توان به احساس تنهایی، فقدان حمایت اجتماعی و افسردگی اشاره کرد. همچنین استفاده آسیب‌زا موجب افسردگی و احساس انزوا در کاربران خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

 
آزادارمکی، تقی و امامی، یحیی (1383). تکوین حوزه عمومی و گفت و گوی عقلانی. مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره پنجم، شماره یکم.صص89-58.
برتون، فیلیپ (١٣٨٢). آیین اینترنت. ترجمه علی‌اصغر سرحدی، ن، جمشیدی، تهران: نشر امیرکبیر
بخشی، بهاره؛ نصیری، بهاره؛ بختیاری، آمنه؛ طاهریان، مریم. (1392). نقش و کارکرد شبکه‌های اجتماعی. پژوهش‌نامه زنان، سال چهارم، شماره دوم،صص 37-59.
پورشهریاری، مه سیما (1386). مقایسه افسردگی، انزوای اجتماعی و ارتباطات خانوادگی دانش آموزان دختر کاربر و غیر کاربر اینترنتی دبیرستان‌های تهران، فصلنامه مطالعات روان‌شناختی دوره سوم، شماره دوم،صص 64-49.
دلاور، علی (1389). روش‌شناسی کیفی، فصلنامه راهبرد، سال 19، شماره 54،صص 329-307.
سیف الهی، سیف‌الله و شاطری، پروانه (1394). نقش شبکه‌های اجتماعی نوین در تغییر رفتار دختران و زنان ایرانی، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران. سال 7، شماره2، صص44-27.
عباسی قادی، مجتبی و خلیل کاشانی، مرتضی (1390). تأثیر اینترنت بر هویت ملی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
عدلی‌پور، صمد؛ میر محمد تبار، احمد؛ افشار، سیمین و سهرابی، مریم (1394) تأثیر شبکه اجتماعی کلوب بر سرمایه اجتماعی دختران و زنان شهر تبریز، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی جوانان. سال6، شماره 19، صص 120-99.
قاسم‌زاده، لیلی، شهرآرای، مهرناز و مرادی، علیرضا (1386). بررسی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه با تنهایی و عزت نفس در دانش آموزان دبیرستانی تهران، دوره بیست وسوم، شماره یکم، صص 68-41.
 
 
 
خانیکی، هادی و بابایی، محمود (1390). تأثیر سازوکارهای ارتباطی اینترنت بر الگوهای تعامل کنشگران فضای سایبر ایران. فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی، شماره 56، صص 115-73.
خدایاری، کلثوم، دانشور حسینی، فاطمه و سعیدی، حمیده (1393). میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال بیست ویکم، شماره یکم، صص192-176.
کاستلز، مانوئل. (1384). عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمه احمد علیقلیان، افشین خاکباز و حسن چاوشیان، تهران: طرح نو.
گیدنز، آنتونی (1389). جامعه‌شناسی. ترجمه حسین چاوشیان، تهران: نشر نی.
محسنی، منوچهر؛ دوران، بهزاد و سهرابی محمدهادی (1385). برسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی کاربران اینترنت، مجله جامعه‌شناسی ایران، سال هفتم. شماره چهارم، صص95-72.
منادی، مرتضی (1385). روش کیفی در علوم اجتماعی و رفتاری. فصلنامه حوزه و دانشگاه، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، سال دوازدهم، شماره چهل وهشتم، صص93-89.
نیرومند، لیلا و ذهابی، شایسته (1394). بررسی عوامل مؤثر بر میزان حضور زنان در شبکه‌های اجتماعی مجازی، مورد مطالعه: زنان ساکن شهر تهران، نشریه مطالعات رسانه‌ای. سال نهم، شماره بیست و ششم، صص 136-119.
 
Boyd,.M. , Ellison.N.B. (2007). Social Network sites: definition, history, and scholarship. Journal of computer – Mediated Communication,13 (1), 210 – 230.
Caplan, S.E. (2002). Problematic Internet use and psychological well - being: Development of a theory – based cognitive- behavioral measurement instrument. Computers in Human Behavior, 18, 553 – 557.
Hilberman,j. (2009) young people are social network in droves –retrieved in http:y:pandigital.Usembassy.Gov/et/English/article/2009/91/20090105145310madaba.
Turel, O., & Serenko, A. (2012). The benefits and dangers of enjoyment with social networking websites. European Journal of Information Systems, 21, 512–528
Shapira, N. A., Goldsmith, T. D., Keck Jr, P. E., Khosla, U. M., & McElroy, S. L. (2000). Psychiatric features of individuals with problematic internet use. Journal of affective disorders, 57(1), 267-272.
 Young,K.S. , Rogers,R. (1997). The relationship between depression and Internet addiction. Cyber Psychology & Behavior, 1(1), 25-28.