نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشکده خبر

چکیده

هدف این مقاله مطالعه رابطه روزنامه‌نگاری و توییتر در ایران است. در حال حاضر رسانه‌های اجتماعی نقش مهمی در زندگی روزمره شهروندان یافته‌اند. دراین‌بین، توییتر به دلیل ویژگی‌هایی که دارد، بیش از بقیه رسانه‌های اجتماعی در حوزه روزنامه‌نگاری نقش ایفا می‌کند؛ بنابراین در این مقاله تلاش کردیم تا مشخص سازیم کاربران توییتر تا چه میزان با روزنامه‌نگاران ایرانی عضو توییتر آشنا هستند و این روزنامه‌نگاران چقدر برای آن‌ها معتبر هستند. همچنین با مبنا قرار دادن نظریه میدان بوردیو و مفاهیم کردار و همچنین انواع سرمایه، وضعیت کردارها و سرمایه‌های روزنامه‌نگاران ایرانی و عوامل مؤثر بر آن‌ها در توییتر را مشخص کردیم.
روش تحقیق ما «پیمایش آنلاین» بود. ما دو نمونه به حجم 217 نفر از کاربران و 230 نفر از روزنامه‌نگاران را انتخاب کردیم. نتایج تحقیق نشان داد که آشنایی کاربران با روزنامه‌نگاران اندک است، اما آن‌ها عمدتاً اخبار خود را از توییتر و تلگرام دریافت می‌کنند. همچنین مشخص شد که سه کردار مشارکت عمومی، رابطه با منبع و یادداشت‌برداری عمومی بیشتر تحت تأثیر استفاده از توییتر قرار می‌گیرد. علاوه بر این، یافته‌ها نشان داد که سرمایه اقتصادی و نمادین روزنامه‌نگاران به میزان بسیار کمی تحت تأثیر استفاده آن‌ها از توییتر قرارگرفته است، درحالی‌که سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی تغییرات بیشتری داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

 
سلطانی فر، محمد؛ بخشی، شیرزاد و فرامرزیانی، سعید (1392) «بررسی تأثیرات شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر بر گرایش اعضا به این شبکه‌ها»، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال بیستم، شماره 76، صص 171-191.
ضیایی پرور، حمید و عقیلی، وحید (1388) «بررسی نفوذ شبکه‌های اجتماعی و مجازی در میان کاربران ایرانی»، فصلنامه رسانه، سال بیستم، شماره80، صص23-42.
عبداللهیان، حمید و کرمانی، حسین (1392) «مطالعه سرمایه اجتماعی کاربران ایرانی در سایت فیس‌بوک»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال ششم، شماره 23، صص1-26.
کرمانی، حسین (1394) «مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی با استفاده از وایبر در بین کاربران ایرانی»، فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه، سال چهارم، شماره 15، صص77-98.
کرمانی، حسین (1395) «مشاهده مشارکتی در گروه‌های تلگرامی؛ راهنمای عمل و نمونه موردی»، فصلنامه مطالعات فرهنگ-ارتباطات، سال 17، شماره 35، صص53-79.
رحیمی، بابک؛ کرمانی، حسین؛ علی حسینی، زهره و مشکینی، محمد مهدی (1395) «مطالعه رابطه استفاده از تلفن همراه هوشمند و شکاف دیجیتالی در شهر تهران»، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال 2، شماره 7، صفحه 86-118.
 
Barnard, Stephen R (2016) ‘Tweet or be sacked’: Twitter and the new elements of journalistic practice, Journalism, Vol 17, Issue 2, pp. 190 – 207
Bowman S and Willis C (2003) We Media: How Audiences Are Shaping the Future of News and Information. Reston, VA: The Media Center at the American Press Institute.
Brann, M., & Himes, K. L. (2010). Perceived credibility of male versus female television newscasters. Communication ResearchReports, 27, 243-252. doi:10.1080/08824091003737869
Cassidy, W. P. (2007). Online news credibility: An examination of the perceptions of newspaper journalists. Journal of Computer-Mediated Communication, 12, 478-498. doi:10.1111/j.1083- 101.2007.00334.x
Champagne P (2005) The ‘double dependency’: The journalistic field between politics and markets. In: Benson R and Neveu E (eds) Bourdieu and the Journalistic Field. Cambridge: Polity Press, pp. 48–63
English, Peter (2016) Twitter’s diffusion in sports journalism: Role models, laggards and followers of the social media innovation, New Media & Society, Vol 18, Issue 3, pp. 484 - 501 .
Fico, F., Richardson, J. D., & Edwards, S. M. (2004). Influence of story structure on perceived story bias and news organization credibility. Mass Communication and Society, 7, 301-318.
France, M. (October 11, 1999). Journalism’s online credibility gap. Business Week, pp. 122-124.
Gearhart, Sherice; Kang, Seok (2014) Social Media in Television News, Electronic News, Vol 8, Issue 4, pp. 243 - 259
Gillmor, D. (2006). We the media: Grassroots journalism by the people, for the people. Sebastopol, CA: O’Reilly Media.
Hermida A (2010) Twittering the news: The emergence of ambient journalism. Journalism Practice 4: 297–308.
Holton AE and Lewis SC (2011) Journalists, social media, and the use of humor on Twitter. Electronic Journal of Communication 21(1 & 2). Available at: http://www.cios.org/EJCPUBLIC/ 021/1/021121.html
Jahng, Mi Rosie & Littau, Jeremy (2016) Interacting Is Believing, Journalism & Mass Communication Quarterly, Vol 93, Issue 1, pp. 38 – 58
Kim Y (2011) The contribution of social network sites to exposure to political difference: The relationships among SNSs, online political messaging, and exposure to cross-cutting perspectives. Computers in Human Behavior 27: 971–977.
Lasorsa D, Lewis SC and Holton A (2011) Normalizing Twitter. Journalism Studies 13(1): 19 -36.
Lyon, L., & Cameron, G. T. (2004). A relational approach examining the interplay of prior reputation and immediate response to a crisis. Journal of Public Relations Research, 16, 213- 241.
McChesney RW and Nichols J (2010) The Death and Life of American Journalism: The MediaRevolution That Will Begin theWorld Again. New York: Nation Books.
Molyneux, L. (2015). What journalists retweet: Opinion, humor, and brand development on Twitter. Journalism: Theory, Practice & Criticism, 16(7), 920–935. https://doi.org/10.1177/1464884914550135
Molyneux L and Holton A (2014) Branding (health) journalism: Perceptions, practices, and emerging norms. Digital Journalism. Epub ahead of print 30 April 2014. DOI: 10.1080/21670811.2014.906927.
Morris MR, Counts S, Roseway A, et al. (2012) Tweeting is believing? Understanding microblog credibility perceptions. CSCW2012. Seattle, WA, 11–15 February 2012.
Pal A and Counts S (2011) What’s in a @name? How name value biases judgment of microblog authors. Fifth internationalAAAI conference on weblogs and social media. Barcelona, Spain, 7–21 July 2011.
Papacharissi Z and Easton E (2013) In the habitus of the new: Structure, agency, and the social Media habitus. In: Hartley J, Burgess J and Bruns A (eds) A Companion to New Mediadynamics. Oxford: Wiley-Blackwell, pp. 171–184.
Patzer, G. L. (1983). Source credibility as a function of communicator physical attractiveness Journal of Business Research, 11, 229-241. doi:10.1016/0148-2963(83)90030-9
Purcell K, Rainie L, Mitchell A, et al. (2010) Understanding the Participatory News Consumer: How Internet and Cell Phone Users Have Turned News Into a Social Experience. Washington, DC: Pew Internet & American Life Project.
Rahmandad, Hazhir, Sara Sarkhili, Mohammad Hafezi, Ali Mostashari, Farzan Parsinejhad, Nima Saeidi and Ali Khademhosseini (2006) Iranians on Orkut: Trends and Characteristics, ISG research report.
Rainie L and Wellman B (2012) Networked: The New Social Operating System. Cambridge, MA: The MIT Press.
Shirky C (2008) Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations. New York: Penguin Books.
Veenstra, Aaron S; Iyer, Narayanan; Park, Chang Sup & Alajmi, Fawaz (2015) Twitter as “a journalistic substitute”? Examining #wiunion tweeters’ behavior and self-perception, Journalism, Vol 16, Issue 4, pp. 488 – 504