نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت رسانه،واحد قائم شهر،دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر ، ایران

چکیده

هدف اساسی از این پژوهش بررسی نقش و کارکرد مطبوعات در توسعه سیاسی است. جامعه آماری این تحقیق کل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر است که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان به تعداد 320 نفر و با روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه است. به منظور روایی ابزار سنجش سوالات متناسبی برای هر یک از متغیرهای تحقیق از مبانی نظری استخراج شد که روایی آن­ها مورد تایید صاحب‌نظران بود. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 84% به دست آمد و برای آزمون فرضیه‌ها با توجه به نرمال بودن داده‌ها از آزمون تی تک نمونه‌ای استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که مطبوعات می‌تواند از طریق کارکردهای خود در زمینه مشارکت سیاسی، اعتماد سیاسی، فرهنگ سیاسی و مشروعیت بخشی به نظام سیاسی جامعه موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها

آذین، احمد و جهانشاهی، رضا (1389) «نقش رادیو و تلویزیون در جامعه پذیری سیاسی دانشجویان»، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال 4، شماره 7.صص.21-36
آزاد ارمکی، تقی(1383) «رادیو پیام رسانه­ای در نوسازی شهری»، مجله رادیو، سال1383، شماره21، صص 104-117.
 ازکیا، مصطفی (1389) جامعه شناسی توسعه، تهران: کیهان.
امین­زاده، محسن(1386) «توسعه سیاسی»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال1386، شماره118-117 صص104-117.
بشیریه، حسین(1383) جامعه شناسی  توسعه، تهران: نشر نی.
تحفه گر، افشین(1391) «بررسی نقش مطبوعات در فرآیند توسعه سیاسی با توجه به رویکرد سیستمی: مطالعه موردی ایران پس از انقلاب»، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
خانیکی، هادی (1376).مقدمه ای بر نقش و کارکردهای مطبوعات در توسعه،فصلنامه رسانه، سال هشتم، شماره اول، شماره 29. صص 26-30.
رحمان سرشت،حسین(1386).تئوری های سازمان و مدیریت از تجددگرائی تا پساتجددگرائی،تهران، دوران
روشه،گی(1376) جامعه شناسی تالکوت پارسونز، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: تبیان.
ساروخانی، باقر(1384) جامعه شناسی ارتباطات، تهران: اطلاعات.
شهرام نیا، مسعود و میلانی، جمیل(1390) «نقش مطبوعات در توسعه سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی»، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی، سال1390 شماره 1. صص 56-69.
عقیلی، وحید و جعفری، علی(1391) «نقش اینترنت در توسعه سیاسی»، مطالعات رسانه­ای، سال7، شماره 19. صص 1-10.
قنبری، عباس(1382) «جایگاه ارتباطات در برنامه‌های توسعه ایران»، فصلنامه رسانه، سال 41، شماره 4. 89-97.
طاعتی، لیلا (1390)، «نقش تلویزیون در توسعه جامعه مدنی»، فصلنامه مطالعات رسانه­ای، سال6، شماره 14. صص17-32.
حال و آینده رادیو، مرکز مطالعات و تحقیقات رادیو، 1385.
متانی، مهرداد(1395) «بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه سیاسی جامعه»، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم اجتماعی، سال1395،شماره4. صص 214-215.
مهدی­زاده، محمد(1377) «مطبوعات و توسعه سیاسی»، دومین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
میرعابدینی، احمد(1371) زبان ارتباطی مطبوعات، اولین سیمنار بررسی مسائل مطبوعات ایران، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
نوری، مهدی (1387) «بررسی نقش و کارکرد مطبوعات در توسعه سیاسی»، فرهنگ اصفهان، سال1378 شماره 11. صص 48-61.
 
lake Adam(1995) How computers affect our future? Acm crossroads: magazine
Rush, Micheal (1992) Politics and society and introduction to political sociological, London: prentice I tall.