نویسندگان

1 گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی یزد

2 استادیار گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی میبد

چکیده

در این مقاله؛ مسئلة اساسی، شناسایی مباحث سازمانی و فرهنگی توسعة ارتباطات در ایران است و پرسش اساسی آن اینکه آیا اهداف فرهنگی سند چشم‌اندازطی سال‌های 82 الی92 محقق شده است؟ برای بررسی این امر به ارزیابی گزارش‌های رسمی توسعة ارتباطات پرداخته شد و با استفاده از روش کیفی با 13 تن از متخصصان ارتباطات و توسعه، مصاحبه و نتایج آن در قالب جداول موضوعی و آماری استخراج شد که 39% آنان کاهش هزینه‌ها و تسریع در برقراری ارتباط را مهمترین مزیت این توسعه برشمردند و54%  عدم شناخت نیازها از سوی مسئولان را عامل توسعه‌نیافتگی قلمداد کردند. 46 % معتقدند تعامل مناسبی بین نهادهای مرتبط وجود ندارد، 77% توسعة آموزشی این حوزه را بدون برنامه و غیرعملیاتی دانستند و 100% آنان توسعة کمی را بیشتر از توسعة کیفی ارزیابی کردند. در این سال‌ها برخی از شاخصه ها رشد خوبی داشته، اما در مواردی چون تعداد کتاب‌های منتشرشده، مجوز نشریات، انحصاری‌ماندن صدا و سیما و وجود مراکز دولتی متعدد و غیرهماهنگ، موفق نبوده ایم و با دورنمای ذکرشده در سند فاصلة زیادی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

اسماعیلی، محسن.1383. جایگاه ارتباطات در قانون برنامه چهارم توسعه. رسانه 58 : 77 – 84 .
افخمی، حسین. 1392. چالشهای ارتباطات در ایران از نگاه استاد کاظم معتمدنژاد. مدیریت ارتباطات شماره 44: 29
بی نام.1392. سالنامه آماری فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
بی نام. 1393. کتاب راوی صادق ( ارزیابی عملکرد 10 ساله رسانه ملی ): انتشارات صدا و سیما.
بی نام.١٣٨٢.گزارش هیات علمی- فرهنگی ایران در اجلاس جهانی جامعه اطلاعات (wsis) ژنو 2003 .
بی نام. 1385. مجموعه مقالات سومین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران. تهران : دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها.
ترکان، اکبر ، محمدرضا نیک خواه. 1389. فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه برنامه پنجم توسعه از منظر اسنادفرادستی نظام ، گزارش راهبردی مرکز تحقیقات استراتژیک. تهران : ساغرمهر شماره 121.
خانیکی، هادی، محمد خلجی. 1389. فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه ریزی توسعه (مطالعه موردی سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه در ایران). فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات شماره 20 .
خانیکی، هادی، 1384. بنیان های مطالعات ارتباطات و توسعه ملی در ایران. فصلنامه علوم اجتماعی شماره 28 و 29: 7 – 56.
ذاکر، عبدالله. 1380. جایگاه ارتباطات در برنامه های توسعه ایران پس از انقلاب اسلامی. رسانه شماره 47 : 89 - 97.
قنبری، عباس. 1382.جایگاه ارتباطات در برنامه های توسعه ایران: بررسی اجمالی عملکرد کمی و کیفی بخش های ارتباطی برنامه های توسعه. رسانه شماره 56 :89-97.
عاملی، سعید رضا.1393. ارتباطات همیشه متصل و ظهور روابط عمومی جدید اینترنت همه چیزها و روابط عمومی هوشمند ، مقاله ارایه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، تهران، هتل المپیک، 27مهرماه 1393.
کمالی، سیدتقی.1392.جایگاه ارتباطات در برنامه ریزی توسعه ایران نقش آفرینی مواد ارتباطی در برنامه های توسعه: شاخص یا ابزار توسعه؟ . مدیریت ارتباطات  شماره 37 : 50 – 51.
مرنی، آزاده. 1392.نگاهی به جایگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در پنج برنامه توسعه. ارتباطات پشتیبان توسعه.مدیریت ارتباطات شماره 37 : ص 48.
 
Adams,D., Nelson R.R. and Todd, P. 1992. "Perceived Usefulness, Ease of Use, and Usage of InformationTechnology. A Replication. In MIS Quarterly. Volume 16. Number 2 : 227-248.
Berlo, David.1960. The Process of  communication. Michigan state university. New York
Advertising Code for Television and Radio, Ministry of Information, Kuala Lumpur,)1990(
Al-Olayan, F. S., &Karande, K. (2000). "A content analysis of magazine advertisem