نویسندگان

1 دانشجویی دکتری ارتباطات دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی

3 جامعه شناسی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله مشخص ساختن دلایل ترجیح پیام رسان فوری تلگرام بر دیگر برنامه های مشابه توسط کاربران ایرانی است. در چند سال اخیر برنامه های پیام رسان فوری موبایل در بین کاربران ایرانی به محبوبیت دست یافته و درصد بالایی از کاربران آنها را ایرانی ها تشکیل می دهند. در حال حاضر کاربران ایرانی بطور گسترده از پیام رسان تلگرام استفاده می کنند و این در حالیست که برنامه های دیگر نیز در دسترس آنها قرار دارد. این مقاله با استفاده از نسخه اصلاح شده مدل پذیرش تکنولوژی تلاش می کند تا دلایل این امر را مشخص سازد. روش نمونه گیری ترکیبی از روشهای هدفمند و گلوله برفی بود و تحقیق نیز با پیمایش آنلاین انجام شد. در نهایت 127 پاسخ قابل قبول گردآوری شد و تحلیل داده ها نشان داد که لذت مورد انتظار، تاثیر اجتماعی، سودمندی مورد انتظار و سهولت مورد انتظار در مورد تلگرام بیشتر از برنامه های دیگر پیام رسان فوری موبایل است و به این دلایل این برنامه ترجیح داده می شود. نتایج همچنین نشان داد که استفاده از تلگرام در ایران به حدی فراگیر شده است که متغیرهای جمعیت شناختی جنسیت، شغل، تحصیلات، سن و درآمد رابطه ای با استفاده از تلگرام ندارند.

کلیدواژه‌ها

 
ایسپا (1394) چکیده سخنرانی نشست دانشجویی پیدا و پنهان فضای مجازی، تهران: مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران.
حسن‌‌میری، فهیمه (1394). از «تلگراف» دیروز تا «تلگرام» جنجالی امروز / پرونده‌ای درباره فیلترینگ، مزایا و معایب تلگرام، دریافت شده در تاریخ 25 بهمن 1394 از: http://khabaronline.ir/detail/477640/society/social-damage
دواس، دی. ای. (1391). پیمایش در تحقیقات اجتماعی، مترجم: هوشنگ نایبی. تهران: نی.
کرمانی، حسین (1394) مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی با استفاده از وایبر در بین کاربران ایرانی، فصلنامه جامعه ، فرهنگ، رسانه. شماره 15.
کوثری، مسعود (1386) جهان فرهنگی کاربران ایرانی اورکات،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
 
 
 
 
Ajimon George and G.S. Gireesh Kumar (2013) Antecedents of Customer Satisfaction In Internet Banking: Technology Acceptance Model (TAM) Redefined, Global Business Review, 627-638, doi:10.1177/0972150913501602
Azali, MohammadReza (2016). The Impact of Telegram on Iran, Retrieved February 16, from: http://techrasa.com/2016/01/13/impact-telegram-iran/
Fethi Calisir, Atahan, L., and M. Saracoglu (2013). Factors Affecting Social Network Sites Usage on Smartphones of Students in Turkey. Lecture Notes in Engineering and Computer Science:Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2013, WCECS 2013, October 23-25, San Francisco-USA, pp. 1081-1085.
Frankwell W. Dulle and M.K. Minishi-Majanja (2011)The suitability of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model in open access adoption studies, Information Development 32-45, doi:10.1177/0266666910385375
J. -H. Huang, Y. -R. Lin and S. -T. Chuang (2007) Elucidating user behavior of mobile learning: A perspective of the extended technology acceptance model, The Electronic Library, vol. 25, no. 5, pp. 585-598.
Kaplan Andreas M. & Haenlein Michael (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, vol. 53, No 1, p. 59–68. 
Khazeni-Rad, Daniel (2016). Telegram in Iran: More Powerful than Everything, Retrieved February 16, from: https://www.linkedin.com/pulse/telegram-iran-more-powerful-than-everything-daniel-khazeni-rad
Kim, Seonghee (2012) Factors affecting the use of social software: TAM perspectives, The Electronic Library, Vol. 30 No. 5, pp. 690-706.
M. Y. Yi and Y. Hwang (2003). Predicting the use of web-based information systems: self-efficacy, enjoyment, learning goal orientation, and the technology acceptance model, International Journal of Human-Computer Studies, vol. 59, pp. 431-449.
O. Kwon and Y. Wen (2010). An empirical study of the factors affecting social network service use, Computers in Human Behavior, vol. 26, pp. 254-263.
R. Agarwal and J. Prasad (1999) Are individual differences germane to the acceptance of new information technologies?, Decision Sciences, vol. 30, no. 2, pp. 361-391.
T. A. Pempek, Y. A. Yermolayeva and S. L. Calvert (2009). College students' social networking experiences on Facebook, Journal of Applied Developmental Psychology, vol. 30, pp. 227-238.
Telegram.me. (2016). ). Retrieved February 16, from: http://www.alexa.com/siteinfo/telegram.me
Telegram.org. (2016). ). Retrieved February 16, from: http://www.alexa.com/siteinfo/telegram.org
V. Venkatesh and F. D. Davis (2000) A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies, Management Science, vol. 46, no. 2, pp. 186-204.
V. Venkatesh and M. G. Morris (2000)  Why don’t men ever stop to ask for directions? Gender, social influence and their role in technology acceptance and usage behavior, MIS Quarterly, vol. 24, no. 1, pp. 115-139.
V. Venkatesh, M. G. Morris, G. B. Davis and F. D. Davis (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View, MIS Quarterly, vol. 27, no. 3, pp. 425-478.