نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

یکی از مواردی که به تصورات ما از مفهوم کودکی شکل می­دهد، فیلم‌های سینمایی است. این فیلم‌ها، تئوری‌های فضایی درباره­ رشد جسمی، شناختی و فرضیه­هایی درباره­ اینکه کودکان چگونه باید باشند،­ ارائه می‌دهند و از این منظر، دیدگاه­ها و جهان‌بینی‌هایی را شامل می­شوند که هرگز تصادفی نبوده و یقیناً به خودی خود به­وجود نیامده­اند. فیلم‌های سینمایی به عنوان ژانری از تولیدات رسانه‌ای، به نوعی ساختار اجتماعی و سیاسی نیز محسوب می‌شوند. در واقع تصویر ارائه شده از کودک در بسیاری از فیلم‌ها، بیانگر مطیع­سازی حساب شده و دقیق او، به عنوان فردی تابع است، فردی که می‌بایست پیرو برنامه­هایی باشد که بزرگسالان برای وی تعیین می‌کنند به این اعتبار، پژوهش حاضر به دنبال بررسی مدلولِ (تصویر برساخته شده از کودک) دال‎هایی می‌باشد که در یکی از فیلم‌های سینمایی برگزیده جشنواره کودک و نوجوان (کودک و فرشته) به تصویر کشیده شده است و قصد دارد به این سؤال اصلی پاسخ گوید که «مفهوم کودکی در این فیلم‌ چگونه برساخته می‌شود؟» نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که کودک در این فیلمِ جنگی در جایگاه طبیعی سنی خود بازنمایی نمی‌شود و شرایط جنگی موجب شکل گرفتن «کودک بزرگسال» و انتظارات بزرگسالانه از وی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

-         آسابرگر، آرتور. روش های تحلیل رسانه.ترجمه پرویز اجلالی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها. 1389
-          احمدی،بابک،از نشانه های تصویری تا متن: به سوی نشانه شناسی،ارتباط دیداری،تهران:نشر مرکز،چاپ اول،1371.
-         جیمز، آلیوس، جنکس، کریس و پروت، آلن. جامعهشناسی دوران کودکی. ترجمه علیرضا کرمانی و علیرضا ابراهیم آبادی. تهران: ثالث. 1393
-         سلبی،کیت و ران کاودری،راهنمای بررسی تلویزیون ،ترجمه علی عامری مهابادی،تهران:انتشارات سروش،1380
-         سیف، علی، روانشناسی پرورشی نوین، تهران: دوران، 1391
-         سیلور بلات، آرت و همکاران. رویکردهایی به سواد رسانه‌ای. ترجمه امیر یزدیان. قم: مرکز پژوهش‎های صدا و سیما. 1393
-     شیخ رضایی، حسین و دیگران. رشد اخلاقی کودک و ادبیات داستانی، به همراه بررسی آثار داستانی جمشیدخانیان از منظررشد اخلاقی-. فصلنامه علمی تخصصی تفکر و کودک- سال اول، بهار و تابستان.صص33-57. 1389
-         کورساو، ویلیام. جامعه شناسی کودکی، ترجمه علیرضا کرمانی و مسعود رجبی، تهران: ثالث. 1393
-         فیشر، رابرت. آموزش تفکر به کودکان، ترجمه مسعود صفایی مقدم و افسانه نجاریان، اهواز: رسش.1386
-         متیوز، گرت بی. «اندیشه­های پس از پیاژه» ترجمه سعیده سلیمانی، فرهنگ 69 ؛ بهار 88 ؛ صص 228-215. 1388
-     محمدزاده‌ وحدتی، لیلا.  رویکردهایاخلاقیدربرنامهکودک: مطالعهنشانهشناسی «فتیله» ؛ استاد راهنما عبدا... گیویان؛ استاد مشاور هادی بهرامی‌احسان،  تهران: دانشکده صداو سیما. 1389
-         مهدیزاده،سید محمد،رسانه ها و بازنمایی،تهران:دفتر مطالعات و توسعه رسانه،چاپ اول،1387.
-         میراحسان، میراحمد. سینمای کودک در ایران، پدیده‌شناسی سینمای کودک، دوره دوازدهم فارابی، شماره اول. 1385
-         ‌یوسفی، ناصر. رویکردهایآموزشیدرکارباکودکانخردسال. تهران: موسسه پژوهشی کودکان دنیا.1388
 
-         -Waston,James&Hill Anne (2006) Dictionary of Media and Communication Studies ,7thEdition,Hodder Arnold Publication.
Branston, Gill & Stafford, Roy (2003).The Media Student's Book. London:Routledge.