نویسندگان

1 علوم ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی

2 مطالعات فرهنگی و رسانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله ارائه یک مدل مفهومی-نظری در تسهیل مطالعه و پژوهش پیرامون مفهوم رتوریک می‎باشد. با توجه به گسترش رسانه ها، تنوع محتوایی، گستره دسترسی مخاطب و افزایش مصرف رسانه‎ای مخاطب، به تبع سوادرسانه‎ای مخاطب در خوانش پیام ها افزایش یافته، از این رو نوع اقناع مخاطبِ دوران کنونی، با گذشته متفاوت می‎باشد. به این ترتیب نوع نگرش و رویکرد ما در مطالعه پیرامون مفهوم رتوریک و خوانش آن متفاوت خواهد بود. به صورت سنتی رتوریک در لغت به معنای، هنر استفاده موثر و اقناع‎کننده از کلام دانسته می‎شود؛ اما در این پژوهش رتوریک صرفا مجموعه ای از تکنیک های اقناعی در اختیار تولیدگر رسانه ای که آن را در متن رسانه ای اعمال می کند نیست، بلکه نظامی معرفت شناسی برای هر فرد (مخاطب) محسوب می شود که متناسب با آن پیرامون خود را می شناسد، از آن تاثیر می گیرد یا بر روی آن تاثیر می گذارد.
ارائه چنین مدلی ما را به پاسخ به این پرسش‎ها می رساند که در مطالعه مفهوم رتوریک، مخاطب در چه جایگاهی نسبت به متن پیام و فرستنده قرار دارد؟ و کارکرد مفهوم رتوریک در نظام معرفت شناسی مخاطب چیست

کلیدواژه‌ها

 
-        بنوا ویلیام ال و بنوا املا جی(1389) پیام‌های اقناعی و فرآیند تاثیر گذاری، ترجمه مینو نیکو و وازگن سرکیسیان، تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیما.
-        پاتر، جیمز(1385) تعریف سواد رسانه ای، ترجمه لیدا کاووسی، فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی، سال هفدهم، شماره 4، شماره پیاپی 68.
-        پرینس، جرالد(1391) روایت شناسی شکل و کارکرد روایت، ترجمه محمد شهبا، تهران: انتشارات مینوتی خرد.
-        تمنایی، امیرحسین(1392) مدل هنجاری صداقت برای خبر تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران.
-        زاگزبسکی لیندا(1392) معرفت شناسی، ترجمه ی بهبهانی، کاوه، تهران: نشر نی.
-        طباطبایی، سید محمد حسین(1374) اصول فلسفه و روش رئالیسم، با مقدمه و شرح مرتضی مطهری، چاپ چهارم، تهران: انتشارات صدرا، جلد اول.
-        عرفانی، رضوانه(1391) تحلیل رتوریکی مستند های محیط زیستی، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران.
-        عزتی چهارقلعه مهدی(1391) مستندنمایی، تهران: ساقی.
-        فیسک جان (1388) درآمدی برمطالعات ارتباطی، ترجمه مهدی غبرائی، تهران: دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها.
-        کوری، گریگوری (1391) روایت‌ها و راوی‌ها، ترجمه محمد شهبا، تهران: انتشارات مینوی خرد.
-        یادگاری، محمد حسن(1394) مطالعه خوانش رتوریک انتقادی از فیلم مستند سیاسی، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران.
-         Alasuutari, Pertti (1999) Rethinking the Media Audience _The New Agenda. London: Sage publication.
-          Craige, Rober (1990) Communication Theory as Field, Chicago: National Communication Association.
-          Hill, Charles A. & Helmers, Marguerite (2004) Defining Visual Rhetorics, London: LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES.
-          Hill, Annette (2007) Restyling Factual TV_ News, Documentary and Reality Television. New York: Routledge.
-          Gained, Elliot (2012) (Semiotics and Popular Culture), Palgrave Macmillan.
-           Kellner Douglas, Share Jeff. 2007, Critical media literacy is not an option. Learning Inquiry. Volume 1, Issue 1, pp 59-69. Springer (Kluwer Academic Publishers).
-          Kuypers. Jim (2009) Rhetorical Criticism_ Perspectives in Action, New York: Lexington Books.
-          Olson Lester c., Finnegan Cara A (2008) Hope Diane S, Visual Rhetoric _ A Reader In Communication And American Culture, Los Angles& London& New Delhi & Singapore: Sage.
-          Sender Katherine (2012) The Makeover_ Reality Television and Reflexive Audiences. NYU Press.
-          Vivian, Bradford (2004) Being Made Strange, New York: State University of New York press.
-          Williams, Bernard (2004) Truth and Truthfulness _ An Essay in Genealogy, Princeton University Press, Princeton.
-          Yarbrough, Stephen R (1999) After Rhetoric _The Study of Discourse Beyond Language and Culture, Southern Illinois University Press.­