نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله اثرات رسانه ها ، بویژه اینترنت بر هویت نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت. سوال اساسی در این تحقیق آن بود که با توجه به آن که نوجوانان امروزی نسبت به گذشته وقت بسیار زیادی از خود را صرف اینترنت می کنند و در دنیایی مجازی بزرگ می شوند این تجربیات چه اثراتی بر شکل گیری هویت آنها دارد؟ برای پاسخ گویی به این سوال با روش کتابخانه ای  ابتدا به اهمیت دوره نوجوانی به عنوان دوره ای انتقال که بین کودکی و بزرگسالی قرار داشته و در طی آن فرد در ابعاد مختلف جسمانی، روانشناختی، ذهنی و اجتماعی دچار تغییراتی می شود که گاهی تا حد بحران است پرداخته شد. آنگاه اهمیت شکل گیری هویت و رسیدن به برداشتی نسبتا با ثبات از خود با تاکید بر نقش رسانه ها و بویژه هویت رسانه ای و ویژگی های آن توضیح داده شد. در پایان نوع جدیدی از هویت با عنوان هویت مجازی یا برخط، ویژگی ها و چگونگی ساخت و شکل گیری آن و نیاز هویتی به خود و دیگری تشریح شد.

کلیدواژه‌ها

ـ بیابانگرد، اسماعیل (1378). اثرات تلویزیون بر رشد کودکان. فصلنامه پژوهش و سنجش، سال پنجم، شماره 15 و 16.
ـ بیابانگرد، اسماعیل (1389)، روان‌شناسی تربیتی. تهران: انتشارات ویرایش.
بیابانگرد، اسماعیل( 1390) روان شناسی نوجوانان. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی
خانیکی، هادی (1387) رسانه ها و هویت دستخوش تغییر جوانان. مجله رسانه . سال سیزدهم، شماره اول.
ـ دفلور، ملوین و دنیس، اورت (1383)، شناخت ارتباطات جمعی. ترجمه سیروس مرادی، تهران: انتشارات دانشکده صداوسیما.
- ذکایی محمد سعید و خطیبی فاخره (1386)اینترنت و تغییرات هویتی. مطالعات فرهنگی و ارتباطات. شماره 7.
سعدی پور ، اسماعیل (1389) روان شناسی رشد . تهران : نشر دوران
ـ شیخ انصاری، مهین (1384). اثر اینترنت بر روابط اجتماعی و فرهنگی نوجوانان در شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال تهران. دانشکده علوم اجتماعی.
- عاملی، سعید رضا (1389) مطالعات انتقادی استعمار مجازی امریکا . تهران : انتشارات امیر کبیر
-   کوثری، مسعود. (1389). عصر بازی (باز‌های ویدئویی و رایانه‌ای در جامعه معاصر)، تهران: دریچه نو.
- لطف آبادی، حسین (1388) روان شناسی رشد. تهران: سمت
-  هاریس، جکسون (1390) روانشناسیوسایلارتبطجمعی ( ترجمه اسدزاده ، سعدی پور و شهبازخان). انتشارات سروش
 - کاستلز، م و اینس، م (1384)، گفتگوهایی با امانوئل کاستلز. ترجمه حسن چاووشیان. تهران: نشر نى.
 Cho, C. H & Choeon. H (2005) Children`s exposure to negative internet  content . Journal of Bradcasting & Electronic Media , 49, 488-509
- Livingstone, Sonia. (2002). Young people and new media. Hardcover. 1. 126-152.
- Miller/ M, and S.D. Reese (1982). Media dependency as Interaction: Effects of expousure and reliance on political activity and efficacy. Communication Research p: 227-248.
. Greenberg, B. (2006) Parenting the internet . Journal of Communication, 56, 486- 504.
Erikson, E.H(1968) Identity,youth and crisis. NewYork, NY.W.W.Norton
Greenfield, p. m & subrahmanyam, K (2003) Online discourse in a teen chatroom. Journal of applied deveplopmental  psychology 24, 713- 738
Harris ,B ( 2008) Teenagers. Retrieved November 27, 2009 from  http://files. Ctia. Org/ pdf/HI_Teen Mobile study _Research Report.pdf
Jones, s& Fox, S (2009)Generations online in 2009. Developmental Psychology, 43, 1794-1809
Juvonen, J & Groos, E (2008) Extending the school ground? The Journal of School Health , 78, 496- 505. Developmetal and validation of age identity status. Journal of personslity and social psychology, 3,551-558
Marcia, J.A (1966)
Mitchell, K. &  Wolak, J (2005) Protecting  youth online .Child abuse & Neglect, 29, 753- 765.
Nelson, M & etal (2006) Longitudinal and secular trends in physical activity and sedentary behavior during adolescents, 2003-2006. Pediatrics, 118, 1627- 1634
Prenesky, M (2001) Digital natives. On the Horizon, 9, 1-6.
Reis,O & Younissm,J (2004) Patterns I identity change and development in relationships with mother and friend. Journal af adolescent Research,19, 31-44
Smahel, D(2003) Psychologie and internet . Journal af adolescent Research,22, 36-49
Smahel, D. (2009) Cyberbullying among Czech Intrnet Users. London:UK
Smahel, D., Blinka, L., & Ledabyl, O. (2008). Playing MMORPGs: Connections between Addiction and Identifying with a Character. Cyberpsychology and Behavior, 11, 715-718.
Subrahmanyam , K.(2010) Technology and physical and social health. Oxford:Elseveir
Subrahmanyam, K.,Garcia, E.C., Harsono, S. L., Li, J., & Lipana, L. (2009). In their words: Connecting online weblogs to developmental processes. British Journal of Developmental Psychology, 27, 219- 245.
Subrahmanyam , K.Smahel,D.& Greenfield,p.M (2006) Connecting developmental constraction to the internet. Developmental Psychology, 42, 395-406
Turkle,S. (1997) Life on the screen identity in the age of internet. NewYourk: NY:Touchstone
Tynes, B 920070 internet safety gone wild? Journal of Adolescent Research, 22, 575-585.
Tynes, B. (2007) Role taking in online classrooms. Developmental psychology. 43, 1312-1320.
Wallace, P.M (1999) The psychology of the internet. NewYourk: cambriedge university Press.