نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 دانشگاه مازندران

چکیده

تحقیق حاضر باهدف بررسی تأثیر سبک زندگی بر نگرش­های تقدیرگرایانه در میان دانشجویان دانشگاه گیلان انجام‌شده است.اهداف این پژوهش عبارت‌اند از: برآورد میزان تقدیرگرایی در میان دانشجویان و تحلیل نگرش­های تقدیرگرایانه با توجه به موقعیت اقتصادی و فرهنگی آن‌ها. روش تحقیق این پژوهش به‌صورت تلفیقی است، یعنی ابتدا داده­ها به‌صورت پیمایشی و با استفاده از پرسش­نامه جمع­آوری و سپس برای تکمیل پژوهش با چند نفر از پاسخگویان، که نمونه­های معرف به شمار می­آمدند، مصاحبه­ی عمیق صورت گرفته است. جامعه­ی آماری پژوهش را کلیه­ی دانشجویان دانشگاه گیلان در سال 1390 تشکیل می­دهند که با حجم نمونه 400 نفر موردمطالعه قرارگرفته­اند. در این پژوهش به مطالعه­ی تأثیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی،سرمایه­ی اقتصادی،رشته­ی تحصیلی،سرمایه­ی فرهنگی،جنس و مدیریت بدن بر میزان تقدیرگرایی پرداخته‌شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهند که بین متغیرهای سرمایه فرهنگی،مدیریت بدن و رشته‌ی تحصیلی با میزان تقدیرگرایی رابطه وجود دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها

-اباذری یوسف و حسن چاوشیان(1381)، از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی، رویکردهای نوین در تحلیل جامعه‌شناختی هویت اجتماعی، نامه علوم اجتماعی، ش 20، صص 1-25.
-آزاد ارمکی، تقی و حسن چاوشیان(1381)، بدن به‌مثابه رسانه‌ی هویت، مجله­ی جامعه­شناسی ایران، دوره ­ چهارم، ش 4، صص 57-75.
-اجتهادی،مصطفی(1386)،سرمایه اجتماعی، پژوهش‌نامه علوم انسانی، ش 53،صص 12-1.
-بوردیو، پی­یر(1390)، تمایز و نقد قضاوت‌های ذوقی، حسن چاوشیان، چاپ اول، نشر ثالث، تهران.
-پشنگ، سپیده(1382)، رابطه بین تقدیرگرایی و توسعه اجتماعی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران.
-جنکینز، ریچارد(1385)،پی یر بوردیو،ترجمه لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان، نشر نی، تهران.
-رحمتی، محمدمهدی، بخشی، سعادت(1392)، سبک زندگی و مصرف تلفن همراه، مجموعه مقالات سبک زندگی در ایران، صص 281-312.
-رضا قلی، علی(1377)،جامعه‌شناسی خودکامگی، نشر نی، تهران.
-رفیعی، محمد(1382)،بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان تقدیرگرایی،پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس،تهران.
-سیدمن، استیون(1388)، کشاکش آرا در جامعه‌شناسی، هادی جلیلی، چاپ دوم، نشر نی، تهران.
- شوپره، کریستی بن؛ فونتن، اولیویه(1385). واژگان بوردیو. ترجمه: مرتضی کتبی، تهران: نشر نی.
-فاضلی، محمد(1382)، مصرف و سبک زندگی، چاپ اول، صبح صادق، قم.
-گیبینز، جان آر و بوریمر(1381)،سیاست پست‌مدرنیته، ترجمه منصور انصاری، انتشارات گام نو، تهران.
-گیدنز، آنتونی(1383)،تجدد و تشخص:جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، نشر علمی، تهران.
-محسنی تبریزی و همکاران(1384)،عوامل اجتماعی مؤثر بر تقدیرگرایی، مجله جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد واحد خلخال، ش 7، صص
-مقصودی، سوده و حسنی، مجتبی(1386)،گرایش به تقدیرگرایی در میان زلزله‌زدگان شهر بم و زمینه‌های اجتماعی آن، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)،ج 25، ش 4، صص 40-19.
-واکوانت(1379)، پی یر بوردیو، ترجمه مهرداد میردامادی،در استونز، راب «متفکران بزرگ جامعه‌شناسی»، ترجمه مهرداد میردامادی، نشر مرکز، تهران.
 
-Andrew Edgar & Peter Sedgwick (2002). Cultural Theory: The Key Thinkers. New York: Taylor & Francis Group.
-Anthony. J. Veal (2001), "Leisure, Culture and Lifestyle", Society and Leisure, vol. 24, n 2, p. 359-376.
-Babaei.Fatemeh, Kordi. Nahid, Sharifian. Akbar (2013), "The Study of Families’ Lifestyle in Family Series", International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science, Vo1, Issue 10:pp. 1692-1707.
-Bourdieu, Pierre (1984) Distinction, "A social critique of the judgment of taste", Routledge.
-Bourdieu, Pierre & Wacquant, L. (1992). An invitation OT reflexive sociology. Chicago: University of Chicago Press.
-Cohen, Mor.D (2007),"A matter of fate. The concept of fate in the Arab world as reflected in modern Arabic literature",New York: Oxford University.
-Compton-Lilly, Catherine (2009). The Development of Habitus over Time, the Development of Habitus over Time (WCER Working Paper No. 2009-7). Madison: University of Wisconsin–Madison, Wisconsin Center for Education Research.
-Dumais A. Susan (2006), "Early childhood. Cultural capital, parental habitus and teachers' perception", Poetics, Vol. 34: pp 83-107.
-Molapanah, Zohreh (2013), "The Effect of Religiosity on Youth Lifestyle", Journal of Educational and Social Research, Vol. 3 No. 3:pp.361-370.
-Phyllis, Morgan, Indira.D (2008),"Fatalism Revisited. Seminars in Oncology", Nursing,Vol. 24: pp 231-245.
-Sterne, Jonathan (2003). Bourdieu, Technique and Technology. Cultural Studies, 17 (3/4), pp. 367-389.
-Walther, Matthias (2014). Repatriation to France and Germany: A Comparative Study Based on Bourdieu's Theory of Practice (mir-Edition). Springer Fachmedien Wiesbaden.
-Banerjee, Abhijit V, & Duflo, Esther. (2007). The economic lives of the poor. The journal of economic perspectives: a journal of the American Economic Association, 21(1), 141.
-Battle, Esther S, & Rotter, Julian B. (1963). Children's feelings of personal control as related to social class and ethnic group. Journal of personality.
-Bernard, Tanguy, Dercon, Stefan, & Taffesse, Alemayehu Seyoum. (2011). Beyond fatalism-an empirical exploration of self-efficacy and aspirations failure in Ethiopia.
-Ehsani, Kaveh, & Hosseini, Seyed Mahmoud Nejati. (2015). Investigating the Relationship of Economic, Social and Cultural Capitals with Fatalism in Isfahan. Journal of Sociological Research, 6(2), 68-83.
-Kohn, Melvin L. (1969). Class and Conformity: A Study in Values (Homewood, IL: Dorsey).
-Kohn, Melvin L. (1972). Class, family, and schizophrenia: a reformulation. Social Forces, 50(3), 295-304.
-Kohn, Melvin L. (1973). Social class and schizophrenia: A critical review and a reformulation. Schizophrenia Bulletin, 1(7), 60.
-Lewis, Oscar. (2011). The children of Sanchez: Autobiography of a Mexican family: Vintage.
-Pill, Roisin M, & Stott, Nigel CH. (1987). The stereotype of ‘working-class fatalism’and the challenge for primary care health promotion. Health education research, 2(2), 105-114.
-Ross, Catherine E, Mirowsky, John, & Cockerham, William C. (1983). Social class, Mexican culture, and fatalism: Their effects on psychological distress. American journal of community psychology, 11(4), 383-399.
-Savage, Mathieu, Dumas, Alex, & Stuart, Stephen A. (2013). Fatalism and short‐termism as cultural barriers to cardiac rehabilitation among underprivileged men. Sociology of health & illness, 35(8), 1211-1226.
-Wheaton, Blair. (1980). The sociogenesis of psychological disorder: An attributional theory. Journal of health and Social Behavior, 100-124.
-Wheaton, Blair. (1982). Uses and abuses of the Langner index: A reexamination of findings on psychological and psychophysiological distress. Psychosocial epidemiology: Symptoms, illness behavior and help-seeking, 2.
-Zytkoskee, Adrian, Strickland, Bonnie R, & Watson, James. (1971). Delay of gratification and internal versus external control among adolescents of low socioeconomic status. Developmental Psychology, 4(1p1), 93