چکیده

تحقیق از نوع توصیفی _ اکتشافی است، به لحاظ سطح تحقیق، تحقیقی پهنانگر و به لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی است. هدف کلی تحقیق، شناخت شایع ترین بازی های شبکه ای رایانه ای در بین کودکان و نوجوانان شهر مشهد است. روش تحقیق، روش پیمایشی و تکنیک جمع آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته است که در مطالعات اکتشافی از تکنیک مصاحبه نیز در مراجعه به مراکز بازیهای رایانه‌ای (نظیر گیم نت، و ....) استفاده شده است. جامعه آماری مقاله، کلیه مراکز بازی های رایانه‌ای در سطح شهر مشهد می‌باشد. در این تحقیق واحد تحلیل، مراکز بازی های رایانه‌ای نظیر گیم نت‌ها می‌باشد؛ اما واحد مشاهده، استفاده کنندگان (کودکان و نوجوانان) از بازی های رایانه‌ای است. حجم نمونه در نظر گرفته شده 50 مرکزگیم نت و از هر مرکز 5 نفر از استفاده کنندگان از بازی های رایانه‌ای در نظر گرفته شده است که مجموعاً 250 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شد. شیوه نمونه‌گیری از مراکز بازیهای رایانه‌ای، طبقه‌ای متناسب می‌باشد و معیار طبقه‌ای این نمونه گیری، محل سکونت استفاده کنندگان می‌باشد و شیوه نمونه گیری از استفاده کنندگان، تصادفی ساده می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد شایع ترین بازی های شبکه‌ای رایانه‌ای درمیان ‌پاسخگویان به ترتیب بیشترین فراوانی از میان 54 بازی عبارتند از : کانتر (30 درصد)، فیفا (12 درصد)، وارکرافت (5/11 درصد)، جنرال (4/11 درصد)، جی تی (5/5 درصد) و بقیه بازی‌ها (مجموعاً 29 درصد) با فراوانی کمتر از 5 درصد در اولویتهای بعدی قرار دارند. بر این اساس به لحاظ موضوعی بیشترین موضوعات مورد علاقه در بازی ها، موضوعات جنگی، ورزشی و پلیسی است.

کلیدواژه‌ها

- دواس، (1376) پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی.
-رفیع‌پور، فرامرز، (1378)، آناتومی جامعه، تهران، شرکت سهامی انتشار.
صارمی، علی اکبر، امیدوار، احمد(1383) اعتیاد به اینترنت، مشهد، نشر جوانه.-
-گانتر، بری(1383) اثر بازی های ویدیوئی و رایانه ای برکودکان،ترجمه سیدحسن پورعابدی نایینی، چاپ اول،تهران،انتشارات جوانه رشد.
-مشیرزاده، حمیرا(1381)  درآمدی بر جنبشهای اجتماعی،تهران، پژوهشکده ‌امام‌ خمینی(‌س) و انقلاب ‌اسلامی.
- ناطق پور،محمد جواد(1380) «اطلاع رسانی و مسائل اجتماعی»،مجله جامعه شناسی ایران , بهار 1380 - شماره 6 .
-ویندال، سون و همکاران(1376)کاربرد نظریه های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان،تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.