نویسندگان

1 -عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تبریز

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد تبریز،

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی دانشگاه مازندران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف  مطالعه نحوه بازنمایی ارزشها و روابط خانوادگی در سریالهای پخش شده از شبکه فارسی وان و میزان مطابقت آن با ارزشها و روابط خانواده ایرانی- اسلامی انجام شده است. روش این پژوهش  تحلیل محتوای هدفمند است. بر اساس یافته های این تحقیق استراتژی های بازنمایی مانند برجسته سازی، طبیعی سازی و کلیشه سازی  از جمله روش های مهم جلب نظر مخاطبان ایرانی سریال های شبکه فارسی وان  به شمار می روند. نتایج این تحقیق نشان داد: سریال های شبکه فارسی وان تلاش دارند تا با خانم های خانه دار بیشتر ارتباط برقرار سازند و بر ذهن آنها رسوخ نمایند. با اولویت دادن به موضوعات درون خانواده‌ای و زنانه مانند آرایش و زیورآلات و...سعی در کمرنگ کردن مسایل اخلاقی و متعالی دارند. مسائل جنسی نامشروع  و خیانت به همسر را برجسته سازی می­کند و برنامه ریزی هدفمندی برای جذب مخاطبان و انفعال کشیدن آنان و خروج از تعهدات اخلاقی دارند. 

کلیدواژه‌ها

 1. اعزازی ، شهلا .(1376).تصویر خانواده در برنامه های کودک سیما. تهران: طرح تحقیقاتی اداره کل پژوهش های سیما
 2. بیچرانلو، عبدالله. 1389. «سینمای ایران در تقابل با ویدئو، تلویزیون و ماهواره». تهران. نامه پژوهشی فرهنگی. دوره سوم شماره نهم. سال (11)، ص2.
 3. بیچرانلو، عبدالله. 1389. «نگاهی به تهدیدها و تبعات فرهنگی شبکه ماهواره‌ای فارسی 1 برای خانواده ایرانی». نشریه پگاه حوزه.ص 274
 4.  حسینی نسب، سید داوود و مقدم،اصغر.(1375). فرهنگ تعلیم و تربیت،تبریز: انتشارات احرار
 5. چراغی، اسماعیل(1389) خانواده، اسلام و فمنیسم، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
 6. دور،امه(1374).«تلویزیون و کودکان»(رسانه ای خاص برای مخاطبان خاص). تهران: سروش
 7. رشکیانی، مهدی (1390 ) « بررسی اثر گذاری رسانه های تصویری بر نهاد خانواده »، طرح تحقیقاتی صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی
 8.  ساروخانی، باقر.(1375). درآمدی بردایره المعارف علوم اجتماعی، تهران: انتشارات کیهان
 9. سورین، ورنر؛ تانکارد، جیمز. (1386). نظریه‌های ارتباطات. [ترجمه] علیرضا دهقان. تهران. نشر دانشگاه تهران.
 10.  سقازاده، محمد و کریم خانی، حمزه (1388)، هجوم خاموش (آسیب‌شناسی نسل جوان). انتشارات عطر یاس،چاپ پنجم، ص40
 11. سروی، محمد(1388). « بازنمایی ایران در سینمای هالیوود». تهران: نشریه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی ، صص15 تا 29
 12. شاخص های راهبردی، ابعاد و مولفه های فرهنگی»؛ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1389
 13. صابری، الهام (1385). «دجال مدرن: نقش رسانه‌های جمعی در به انحراف کشاندن جوانان»، شمیم یاس، شماره 40. ص8
 14. صابری، الهام (1384). «نقش رسانه‌های جمعی در به انحراف کشاندن جوانان (ماهواره)»، گنجینه، شماره 54، مهر1384. ص 11
 15. فرکلاف، نورمن.(1389). تحلیل انتقادی گفتمان، ترجمه شعبانعلی بهرام پور و دیگران: تهران: مرکز مطالعات و توسعه رسانه ها
 16. قاسمی، فاطمه.(1374).«تحلیل محتوای برنامه تلویزیونی خانواده در تابستان 74 » تهران: طرح تحقیقاتی مرکز تحقیقات صدا و سیما.
 17. کرلینجر، فردریک (1376) مبانی پژوهش در علوم رفتاری، ترجمه حسن پاشا شرفی، تهران: آوای نور
 18. کین، جان. (1383). رسانه‌ها و دموکراسی. ترجمه: نازنین شاه‌ رکنی. تهران: انتشارات طرح نو.
 19. گیویان، عبدالله؛ سروی زرگر، محمد (1388)، باز نمایی ایران در سینمای هالیوود. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 2(8)، 1147-177
 20. مهرداد، هرمز. (1380). مقدمه‌ای بر نظریه‌ها و مفاهیم ارتباط جمعی، تهران. فاران.
 21. محمد پور، احمد ؛ اسداله نقدی و بهزاد نادرنژاد. 1389. «تأثیر ماهواره بر هویت فرهنگی در کردستان ایران». دو فصلنامه تخصصی پژوهش جوانان. فرهنگ و جامعه. ص 140
 22. هیوارد، سوزان. (1381). مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی. [ترجمه] فتاح محمدی. تهران: نشر هزاره.
 23. محمدی مهر، غلامرضا.(1382)،«بررسی محتوایی برنامه خانه و خانواده»، تهران: طرح تحقیقاتی مرکز تحقیقات صدا و سیما
 24. نهاوندی،علی؛ رشکیانی ، مهدی .(1390). بررسی و تحلیل اثر گذاری سریالهای شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بر خانواده ، طرح تحقیقاتی صداو سیمای مرکز خراسان رضوی
 25.  

  -Ragusa, Angela; Holden, Thomas (2006), Social Change in The Australian’s Media Representation of Corporate News Reporting on two Environmental Organizations (Greenpeace & Landcare) in the millennium, Paper presented to the Social Change in the 21st Century Conference.

   

  - Zemmels, David R (2011), Yout And New Media: Constructin Meaning  And Identity In Networked Spaces, PhD Thesis, University of Utah.

   

  -Skeggs, Bev and Wood, Helen(2008) , The Labour of Transformation and Circuits of Value ‘around’ Reality Television, Journal of Media & Cultural Studies, 22(4), 559-572.

   

  -Gurevitch, Michael; Bennett, Tony; Curran, James & Woollacott, Janet (2005), Culture, society and the media, Available in Taylor & Francis e-Library

  -Hall, Stuart (1997), Cultural Representation And Signifying Practices,London: Sage Publications

  -Awan, Fatimah(2007), Young People, Identity and the Media: A Study of Conceptions of Self-Identity Among Youth in Southern England, PhD Thesis, University of Bournemouth.                                                                                                  

   

  -Scott G, Martyn (2004): International Sports Studies, Available in http://library.la84.org/SportsLibrary/ISS/ISS2602/ISS2602d.pdf