نویسندگان

1 -دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

چکیده

اکبر رادی را از دیدگاه سیاسی عموما نویسنده ای چپ گرا شناخته اند. اما پژوهش حاضر تلاش می کند از منظری جامعه شناسانه و با بررسی آثار مکتوب وی طی چهار دهه فعالیت نویسندگی، نگاه او را به وجوه مختلف زندگی مدرن –سرمایه داری، فردگرایی و آزادی های فردی، تولید تکنولوژیک، بوروکراسی، ناسیونالیسم و...- بررسی کند. موضع گیری رادی در این زمینه ها و توجه اش به برخی از صداهای به حاشیه رانده شده نشان گر درجه ای از خویشاوندی اندیشه او با هر یک از پارادایم های پیشامدرن، مدرن و پسامدرن است. برای تعریف شاخص های مورد نیاز از یادداشت های متفکرینی چون پیتر برگر، توماس لاکمن و آنتونی گیدنز سود جسته ایم.

کلیدواژه‌ها

آرنت، هانا(1323)، توتالیتاریسم، ترجمه محسن ثلاثی، نشر ثالث
اباذری، یوسف/ چاوشیان، حسن(1381)، از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی: رویکردهای نوین در تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی، نامه علوم اجتماعی، شماره20
برگر، پیتر/ برگر، بریجیت/کلنر، هانسفرید(1381)، ذهن بی خانمان: نوسازی و آگاهی، ترجمه: محمد ساوجی، نشر نی
رادی، اکبر(1354)، جاده، کتاب نمونه، چاپ دوم
رادی، اکبر(1352)، دستی از دور، چاپ آشنا
رادی، اکبر(1368)، آهسته با گل سرخ، انتشارات نمایش
رادی، اکبر(1341)، روزنه آبی، نشر اندیشه
رادی، اکبر(1354)، صیادان، کتاب زمان، نسخه تجدید نظر شده
رادی، اکبر(1393)، پلکان، نشر قطره، چاپ دوم
رادی، اکبر(1393)، ارثیه ایرانی، نشر قطره، چاپ پنجم
رادی، اکبر(1393)، هاملت با سالاد فصل، نشر قطره، چاپ چهارم
قائد، محمد، ظلم، جهل و برزخیان زمین، نجوا و فریادها در برخورد فرهنگ ها، انتشارات طرح نو، چاپ دوم: 1389
قادری، طاهره(1378)، مکتب نوسازی و معضل تبیین تغییر و توسعه، مجله اطلاعات سیاسی، شماره 141و142
گیدنز، آنتونی(1385)، تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، نشر نی، چاپ چهارم
هابرماس، یورگن(1392)، نظریه کنش ارتباطی، ترجمه کمال پولادی، نشر مرکز
 
 
Burke, Peter J. / Stets, Jan E. (2009), A Sociological Approach to Self and Identity, edited by Mark Leary and June Tangney, Department of Sociology, Washington State University, Guilford Press
Giddens, Anthony(1990), The Consequences of Modernity, T. J. Press (Padstow) Ltd., Padstow, Cornwall.