نویسندگان

1 .مجید خسروی نیک، استاد مطالعات گفتمان و رسانه، دانشگاه نیوکاستل،

2 .پژوهشگر و مترجم آزاد،

چکیده

گفتمان‌شناسی انتقادی یا همان «تحلیل انتقادی گفتمان» که می‌شناسیم و یکی از مهم‌ترین ابزارهای پژوهشی روز شده است، چیست و چه مسیری را طی کرده است؟ چه نسبتی با سایر علوم انسانی و اجتماعی دارد و چه رویکردی در قبال سایر نظریه‌های مطرح روز اتخاذ کرده است؟ مهم‌تر از همه، گفتمان‌شناسی انتقادی چه نگاهی به واقعیت دارد و چه تضمینی برای پوشش دادن همه ابعاد آن ارائه می‌کند؟ در این گفت‌وگو با دکتر مجید خسروی نیک، دانش‌آموخته دانشگاه لنکستر و استاد «گفتمان و رسانه» دانشگاه نیوکاستل، ریشه‌ها، مسیر، و آینده گفتمان‌شناسی انتقادی مرور می‌شود و در هر لحظه از این سیر تاریخی، مسائل خاص آن به بحث گذاشته می‌شود و چالش‌ها و کاستی‌هایی که به پوست‌اندازی و نو شدن مکرر این رشته در طول دو دهه گذشته انجامیده، فهرست می‌شوند. در پایان با طرح بحث پیرامون شرایط و پیامدهای شیوه جدید تولید گفتمان در فضاهای رسانه‌ای جدید، افق‌هایی برای آینده گفتمان‌شناسی انتقادی تصور می‌شود، افق‌هایی متفاوت در شیوه تولید گفتمان و یکسان در تولید قدرت.  

کلیدواژه‌ها

Baker P, Gabrielatos C, KhosraviNik M, Krzyżanowski M, McEnery T, Wodak R (2008) A Useful Methodological Synergy? Combining Critical Discourse Analysis and Corpus Linguistics to Examine Discourses of Refugees and Asylum Seekers in the UK Press. Discourse & Society 19(3): 273–306
Couldry, N. (2012) Media, Society, World: Social Theory and Digital Media. Cambridge: Polity Press. London: Routledge.
Gabrielatos C, Baker P (2008) Fleeing, Sneaking, Flooding: A Corpus Analysis of Discursive Constructions of Refugees and Asylum Seekers in the UK Press 1996–2005. Journal of English Linguistics 36: 5–38
KhosraviNik M (2009) The representation of refugees, asylum seekers and immigrants in British newspapers during the Balkan conflict (1999) and the British general election (2005) Discourse & Society 20(4): 477-498
KhosraviNik M (2010) Actor descriptions, action attributions, and argumentation: towards a systematization of CDA analytical categories in the representation of social groups. Critical Discourse Studies 7(1): 55-72
KhosraviNik, M. & Zia, M. (2014) Persian nationalism, identity and anti‐Arab sentiments in Iranian Facebook discourses: Critical Discourse Analysis and Social Media Communication. Journal of Language and Politics, vol 13 (4), 755‐780.
 
KhosraviNik, M. (2014) Critical discourse analysis, power and new media discourse. In Y. Kalyango and M. Kopytowska (Eds) Why Discourse Matters: Negotiating Identity in the Mediatized World. pp 287‐306
KhosraviNik, M. (2015) Discourse, Identity and Legitimacy. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.
KhosraviNik, M. (2017 forthcoming) Social Media Critical Discourse Studies (SM-CDS) In: John Flowerdew and John Richardson, eds. Handbook of Critical Discourse Studies. London: Routledge.
 
KhosraviNik, M. and Unger, J. (2016) Critical discourse studies and social media: power, resistance and critique in changing media ecologies. In R. Wodak and M. Meyers (eds) Methods of Critical Discourse Studies. 3rd edition. London: Sage.
Reisigl, M. & Wodak, R. (2016) the Discourse-Historical Appraoch (DHA). In R. Wodak and M. Meyer (eds) Methods of Critical Discourse Studies. 3rd edition. London: Sage.
Unger, J, Wodak, R. KhosraviNik, M. (2016) Critical discourse studies and social media data. In David Silverman (ed) Qualitative Research (4th edition). London: Sage. 277-293