نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 .دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مقاله حاضر، با رویکرد جامعه شناسی فرهنگی و با روش تحلیلی ژرفانگر، به مطالعه درون مایه های فرهنگ ایرانی پرداخته است. همچنین با بهره گیری از مدل مکانیسم های دفاع روانی، روانشناسی تحلیلی و نظریه ناخودآگاه جمعی یونگ ، نگاه جدیدی به عناصر فرهنگی هویت ایران معاصر افکنده و رابطه این عناصر را با ارائه مستنداتی مورد بررسی قرار داده است . نتایج حاکی از آن است که  روابط این عناصر در طول تاریخ شکلی دیالکتیکی داشته و هر گاه یک عنصر توسط نظامهای حاکمیتی سرکوب یا نادیده گرفته شده ؛ به ناخود اگاه جمعی پس رانده شده در اثر گذشت زمان به تدریج نیرو گرفته و سپس در موعد مقتضی ، به شکل توفنده به سطح بیرونی جامعه فوران کرده است. انقلاب اسلامی مردم ایران به نحوی، نتیجه سرکوب عنصر اسلامی – شیعی  در دوره  قبلی بوده است و این امکان وجود دارد که پس از جبران این نیاز و در اثر بی مهری به سایر عناصر در آینده ، عنصر ایران دوستانه یا غرب خواهانه و احتمالا ترکیبی از آن دو ، تظاهرات آشکارتری داشته باشند. به نظر می رسد که عنایت و توجه به این امر و اجتناب از رویکرد خلوص گرایانه در سیاست گذاری و مدیریت فرهنگی کشور در آینده می تواند راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها

]        1 [استونزل، ژان، (1357) ، روانشناسی اجتماعی،ترجمه: کاردان ،علی محمد،تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
       ]2[ آشنا، حسام الدین ، روحانی،محمدرضا(1389)، "هویت فرهنگی ایرانیان"، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ، شماره 4، ص 157-185.
]        3 [آشوری، داریوش، (1386) ، تعریف ها و مفهوم فرهنگ، تهران: نشر آگه.
]       4 [بلینگتون، روزاموند، (1380) ، جامعه شناسی فرهنگ،مترجم: عزیدفتری،فریبا، تهران: قطره.
 ]       5[توین بی، آرنولد، (1355) ، آینده نامعلوم تمدن ،مترجم: جهان پور، فرهنگ، ناشر: دانشگاه اصفهان.
]      6[جهانبگلو،رامین، (1381) ،موج چهارم،تهران: نشر نی.
]      7 [خنجی، امیرحسین ، (1390) ، تاریخ ایران،نشر الکترونیک.
 
]    8[خنجی، امیرحسین ، (1389) ،"درباره حکیم ابوالقاسم فردوسی" ،نشر الکترونیک.
]    9[ دکوئیار، خاویرپرز، (1377) ،"تنوع خلاق ما"] گزارش کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه [.گروه مترجمان،تهران: مرکز انتشارات کمسیون ملی یونسکو در ایران.
]   10[دورانت ،ویل، (1378) ، تاریخ تمدن،تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
]  11[ رجب زاده،احمد،(1378)، تحلیل اجتماعی نامگذاری ،تهران : روش.
] 12[زرین کوب، عبدالحسین ، (1389) ، دو قرن سکوت ، تهران: فروزش.
]13[ سروش، عبدالکریم،(1370)، سه فرهنگ، در: رازدانی و روشنفکری و دینداری، تهران: صراط.
]14[ سریع القلم ،محمود،(1386)، پارادوکس هویت در ایران ،تقابل لیبرالیسم و اسلام . هویت در ایران ،تهران : پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
]15[ شایگان ،داریوش ،(1380)، افسون زدگی جدید ،هویت چهل تکه و تفکر سیال ،مترجم: فاطمه ولیانی ، تهران : پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی .
]16[ شایگان ، داریوش ،(1355)، بتهای ذهنی و خاطرۀ ازلی ،تهران: امیرکبیر
]17[ عبدی،عباس، (1376)، تحول نامگذاری کودکان تهرانی(1345-1374)،تهران: حنانه.
]18[ میرشفیعی،سعید،(1390)،"تنوع قومی فرهنگی به عنوان یک فرصت برای عزت و اقتدار فرهنگی ایران اسلامی"،اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
]19 [نجاتی حسینی، سید محمود، افشار،سمیه،(1388)،" تحول نامگذاری فرزندان در شهر تهران"، پژوهش جوانان،فرهنگ و جامعه ،شماره سوم،ص 141-158.
]20[  هاید، مگی ، مگ‌گینس، مایک ،(1379)، یونگ، قدم اول ،مترجم: رحمانیان،نورالدین. نشر و پژوهش شیرازه.
]21[  والتر اودانیک، ولودیمیر(1379)، یونگ و سیاست ،مترجم: طیب،علیرضا.تهران: نشر نی .
]22[ یونگ ،گوستاو،(1377)،روانشناسی ضمیرناخودآگاه ،ترجمه: امیری،محمد علی ، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
]23[ یونگ،گوستاو،(1377)، انسان و سمبل‌هایش، ترجمه:سلطانیه،محمود،تهران:نشر جامی.
]24[ یونگ،گوستاو،(1390)،روانشناسی و دین،ترجمه: روحانی،فواد،تهران: انتشارات علمی و فرهنگی