نویسنده

عضو هیأت علمی گروه جمعیت شناسی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ دینداری و میزان گرایش به موسیقی در بین دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری انجام گرفته است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و تکنیک پرسشنامه ای بر روی 385 نفر از دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری صورت گرفته است. روش نمونه گیری، طبقه‌بندی متناسب با حجم بوده است. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره مناسک دینی و میزان گرایش به موسیقی رابطۀ معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین رابطۀ مناسک فردی و جمعی نیز با میزان گرایش به موسیقی معکوس و معنادار است و همبستگیِ 24/0- نشان می دهد که میزان رابطه ی مناسک جمعی بیشتر از مناسک فردی است. اما بین متغیرهای اعتقاد دینی و عواطف دینی با میزان گرایش به موسیقی رابطه ای مشاهده نشد. به علاوه آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که، بین میزان استفاده از رسانه های ماهواره، اینترنت، ویدئو و ام. پی.3 پلیر با متغیر وابسته رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که هر چه دینداری آنها بیشتر از سنخ مناسکی و به ویژه مناسک جمعی است گرایش به موسیقی در آنها کمتر است.

کلیدواژه‌ها

1- اسمیت، فیلیپ(1383) درآمدی بر نظریه فرهنگی، ترجمۀ حسن پویان، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها.
2- باوندیان، علیرضا(1387) تأملات فرهنگی و هنری، مشهد: شاملو، چاپ اول.
3- بوردیو، پی یر(1390) تمایز: نقد اجتماعی قضاوتهای ذوقی، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: نشر ثالث، چاپ اول.
4- توسلی، غلامعباس و مرشدی، ابوالفضل(1385) «بررسی سطح دینداری و گرایش دینی دانشجویان، مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر»، مجلۀ جامعه شناسی ایران، دورۀ هفتم، شمارۀ4، صص118-96.
5- بشیر، حسن و بصیریان جهرمی، حسین(1384) فرهنگ رسانه ای و سیاست فرهنگی، مطالعه تطبیقی در کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ص 161-139.
6- جلائی پور، حمیدرضا(1386) «نقد اجتماعی روشن فکری دینی در ایران»، فصلنامۀ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، صص78-51.
7-  جمشیدیها، غلامرضا و طلوعی، وحید(1388) «ملاحظه ای تاریخی دربارۀ مناسبات جامعه شناختی نهادهای دین و هنرها»، جامعه شناسی هنر و ادبیات، سال اول، شمارۀ 2، صص35-7.
8- خادمی، ح.، (1388)، بررسی ویژگیهای پدیده اجتماعی موسیقی رپ فارسی و میزان محبوبیت آن در ایران با تاکیدبر جوانان 12 تا 29 ساله شهر تهران، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال پنجم، شماره 16، ص55-25.
9- خرازی محمد وندی آذر، زهرا(1386) دیبلماسی رسانه ای رویکرد پسامدرنیسم در روابط بین الملل نسبت به تأثیرات نوین بر دیبلماسی، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی، سال سوم، شماره 15، ص61-39.
10- دیلینی، تیم(1388) نظریه های کلاسیک جامعه شناسی، ترجمۀ بهرنگ صدیقی/وحید طلوعی، تهران: نشر نی، چاپ دوم.
11- دورکیم، امیل و تامپسن، کنت(1388) جامعه شناسی، ترجمۀ شهناز مسمی پرست، تهران: نشر نی، چاپ اول.
12- دادگران، محمد(1387)، مبانی ارتباطات جمعی، انتشارات فیروزه، چاپ یازدهم.
13- رحمتی، محمد مهدی و مرادی سجاد(1389) «توزیع اجتماعی الگوی مصرف(بررسی سلیقه های هنری در شهر تهران)»، جامعه شناسی هنر و ادبیات، سال دوم، شماره1، صص32-5.
14-  صانعی، پرویز(1372) جامعه شناسی ارزشها، تهران: کتابخانۀ گنج دانش، چاپ اول.
15- فاضلی، محمد(1386) «تصویری از سبک زندگی فرهنگی جامعۀ دانشجویی»، فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی، سال اول، شمارۀ1، صص198-175.
16-  گولد، جولیوس و ویلیام ل. کولب(1384) فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمۀ محمد جواد زاهدی و گروهی از مترجمان، تهران: انتشارات مازیار، چاپ دوم.
17-  گودرزی، سعید(1388) کاربرد آمار در علوم اجتماعی: همراه با دستورات spss  و نحوۀ تفسیر خروجی ها، تویسرکان: دانشگاه آزاد اسلامی(تویسرکان)، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
18-  محمودی، سید علی(1385) فلسفۀ استقلال نهاد دین، دانش، هنر و ادبیات از دولت، مجموعه مقالات سمینار نقد و بازاندیشی گفتمان دینی، چاپ اول.
19-  مریجی، شمس الله(1387) عوامل مؤثر در انحراف از ارزش ها، تهیه کننده: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، قم: انتشارات دفتر عقل، چاپ دوم.
20-  هینیک، ناتالی(1384) جامعه شناسی هنر، ترجمۀ عبدالحسین نیک گهر، تهران: انتشارات آگاه، چاپ اول.
21-  همیلتون، ملکم(1389) جامعه شناسی دین، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: نشر ثالث، چاپ دوم.
 
22-  Devine, Kyle (2011), The Popularity of Religious Music and The Religiosity of Popular Music, Institute of Comparative Studies In literature, Art & Culture, Scottish Music Review, Carleton University, Vol. 2, No. 1, pp 1-22.
23-  Lobert, Anja (2012), Fandom as a Religious Form: On The Reception of  Pop Music by Cliff  Richard Fans in Liverpool, Cambridge University, Vol. 31, pp 125-141.
24-  Penman, Joshua. Becker, Judith (2009), Religious Ecstatic, Deep Listeners, and Musical Emotion, Empirical Musicology Review, University of Michigan, Vol. 4, No 2. pp 49-70.  
25-  Travis Stephen, p., 1999, social, Economic and political As pects of music anddigital media,computer music jurnal, vol. 23, No,1. pp. 49-56.