نویسندگان

1 گروه مدیریت رسانه

2 کارشناسی ارشد

چکیده

اگرچه چندین دهه از عمر تلفن‌همراه در جهان می‌گذرد و تحقیقات متعددی در این زمینه انجام شده است اما هم‌چنان تلفن‌همراه با قابلیت به‌روز‌رسانی و امکانات متنوع‌اش، هم‌چنان کانون توجه‌ها است. اهمیت این تکنولوژی ارتباطی در زندگی روزمره به‌خصوص زندگی جوانان و نوجوانان سالانه تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده و مقاله حاضر به مطالعه تعامل نوجوان با تلفن‌همراه پرداخته است. هدف مقاله پاسخ‌گویی به این دو سوال است که چه عواملی در نوع استفاده نوجوان از تلفن همراه نقش دارد؟ و تلفن‌ همراه چه نقشی در زندگی روزمره نوجوان و روابط او دارد؟. درخصوص سوال اول با دید روانشناسی اجتماعی و سوال دوم با دید ارتباطی به موضوع پرداخته شده است. روش مورد استفاده در مقاله، کیفی و از نوع مصاحبه ساخت‌یافته است. مصاحبه با 15 دانش‌آموز دختر از یک مدرسه راهنمایی و دو دبیرستان در کرج انجام گرفت. درخصوص سوال اول، سبک والدگری، گروه همسالان، خودکنترلی، خواهر و برادر بزرگتر و وابستگی مالی به خانواده از جمله عواملی بود که بر نوع استفاده نوجوان از تلفن همراه نقش داشتند. در خصوص سوال دوم نیز تلفن همراه نقش ابزاری برای پرکردن اوقات فراغت و ابزاری برای نشان‌دادن حس استقلال را برای نوجوان بازی می‌کند و همچنین این ابزار ارتباطی نوع جدید از روابط  همچون روابط پنهانی را برای نوجوان به وجود آورده است.

کلیدواژه‌ها

-                 احمدی، احمد (۱۳۷۴)، روان‌شناسی نوجوانان و جوانان، تهران: نشر نخستین، چاپ پنجم.
-        احمدی، ثریا (و) مهدی زاده، سیدمحمد (و) عقیلی، سیدوحید (1388)، تاثیر استفاده از تلفن‌همراه بر شکل‌گیری هویت شخصی مدرن در نوجوانان و جوانان شهر تهران، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال شانزدهم. شماره 4، صص 150-125.
-        افروز، غلامرضا (1389)، رواشناسی رابطه‌ها، تهران: دانشگاه تهران، چاپ هفتم.
-        حسینی پاکدهی، علیرضا (و) حاج محمدی، مریم (1390)، نوجوان و تلفن‌همراه، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره55، صص281-243.
-        حیدری،مریم (1379)، روانشناسی پویایی گروه، اصفهان: مهر قائم.
-        خیرخواه، طاهره (1387)، تلفن همراه و تاثیر آن بر ارتباطات فردی جوانان دانشجو- مطالعه دانشجویان دانشگاه‌های تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات اجتماعی.
-        ذکایی،سعید (و) ولی زاده، حمید (1388)، فرهنگ جونان و تلفن‌همراه، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره 7، صص 152-119.
-        سامانی،سیامک (و) خیر، محمد (و) صداقت، زینب (1389)، سبک‌های والدگری در گونه‌های مختلف خانوداه در مدل فرایند و محتوای خانواده، فصلنامه خانواده پژوهی، سال ششم، شماره22،صص 133-119.
-        عاملی، سعیدرضا (1385)، فردگرائی جدید و تلفن‌همراه: تکنولوژی فردگرائی و هویت، مجله جهانی رسانه، شماره1.
-        علیزاده، حمید (1384)، تبیین نظری اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی: الگوی بازداری رفتاری و ماهیت خودکنترلی، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی17، سال پنجم، شماره3، 348-323.
-        کلانتری، عبدالحسین (و) حسینی، حسن(1387). رسانه‌های نوین و زندگی روزمره: تاثیر تلفن‌همراه بر هویت و سبک زندگی جوانان. رسانه، شماره 76. صص 136-119
-        کوثری، مسعود (و) خیرخواه، طاهره (1382). تحلیل محتوای پیامهای کوتاه دانشجویان دانشگاه‌های تهران، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره ۲، صص 78-57.
-        گیدنز، آنتونی (1373)، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی، چاپ بیست و سوم.
-         لیندلف، تامس و تیلور، تامس (1388)، روش‌های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات، ترجمه عبدالله گیویان. تهران: همشهری.
-        محسنی، منوچهر (1386)، جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی، تهران: نشر دیدار.
-        معید فر،‌ سعید (و) گنجی، اکبر(1388). تحلیلی بر کاربردهای تلفن‌همراه در بین دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر تهران. رسانه جهانی، شماره 8
 
-         Axelsson, A. (2010), Perpetual and personal: Swedish young adults and their use of mobile phones, new media & society, 12(1) 35–54.
Bond, E. (2010), Managing mobile relationships: Children’s perceptions of the impact of the mobile phone on relationships in their everyday lives, Childhood, 17(4), 514–529.
-         Bond, E. (2010), The mobile phone = bike shed? Children, sex and mobile phones, New Media & Society. 13(4) 587–604.  
Caronia, L. and Caron, A. (2004), Constructing a Specific Culture: Young People's Use of the Mobile Phone as a Social Performance, The International Journal of Research into New Media Technologi, vol. 10, 2: pp. 28-61.
-         Chen, Y. and Katz, J. (2009), Extending family to school life: College students’ use of the mobile phone, Int. J. Human-Computer Studies 67, 179–191.
-         Child, J. and Agyeman-Budu, E. (2010), Blogging privacy management rule development: The impact of self-monitoring skills, concern for appropriateness, and blogging frequency, Computers in Human Behavior; vol.26, 957-963.
-         Davie, R. and Panting, C. and Charlton, T. (2004), Mobile phone ownership and usage among pre-adolescents, Telematics and Informatics 21, 359–373.
-         Lohaus, A. and Vierhaus, M. and Ball, J. (2009), Parenting Styles and Health-Related Behavior in Childhood and Early Adolescence: Results of a Longitudinal Study, the Journal of Early Adolescence 29: 449.
-         Myers, M. and Newman, M. (2007), the qualitative interview in IS research: Examining the craft, Information and Organization 17, 2–26.
-         Paiva, F. and Bastos, R. and Ronzani, T. (2012), Parenting styles and alcohol consumption among Brazilian adolescents, J Health Psychol published online 17. http://hpq.sagepub.com/content/early/2012/01/17/1359105311428535
-         Regnerus, M. (2002), Friendsinfluence on adolescent theft and minor delinquency: A developmental test of peer-reported effects, Social Science Research 31, 681–705.
Thulin, E. and Vilhelmson, B. (2007), Mobiles everywhere: Youth, the mobile phone, and changes in everyday practice, Young, 235-253.
Tutt, D. (2005), Mobile Performances of a Teenager: A Study of Situated Mobile Phone Activity in the Living Room, TheInternational Journaof Research into New Media Technologies; vol. 112:pp. 58-75.