نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گلستان

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مفهوم اعتماد مردم به رسانه‌ها، زیربنایی‌ترین عامل در کارکرد اثربخش و مطلوب رسانه‌ها محسوب می‌شود. مطالعه حاضر در پی شناخت نگاه مخاطبان به مولفة اعتماد به صداوسیماست و اینکه مخاطبان برای اعتماد و یا بی‌اعتمادی خود به اخبار و سیاست‌های خبری صداوسیما چه دلایلی دارند؟ بدین جهت با استفاده از روش کیفی و با مصاحبه فردی و گروهی با 32 نفر از مخاطبان تهرانی، سعی شده با تحلیل مضمونی پاسخ‌های آنان دلایل اعتماد و بی‌اعتمادی آنان به اخبار و سیاست‌های خبری صداوسیما شناسایی شود. یافته‌های تحقیق نشان می‌هد از مهمترین دلایل بی‌اعتمادی مخاطبان می‌توان به چارچوب‌های محدودکننده، بی‌اعتمادی تعمیم‌یافته، غیرحرفه‌ای بودن، عملکرد رسانه‌های دیگر و حافظه مخاطب از صداوسیما اشاره کرد. اعتماد به صداوسیما به مثابه اعتماد به نظام، اعتماد به سیاست‌های کلی صداوسیما به رغم اعتمادنسبی به اخبار آن و پذیرش حدی از سانسور به مثابة ماهیت کار رسانه‌ای، از دلایل مهم اعتماد بخشی از مخاطبان به اخبار صداوسیماست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات