نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

این مطالعه مدلی مفهومی را توسعه می‌دهد که در آن «سرمایه اجتماعی خانواده» مکانیزم اثر «سوءکاربرد رسانه‌های اجتماعی» بر «عملکرد تحصیلی نوجوانان» را به‌واسطه میانجی‌گرهای (نا) بهزیستی اجتماعی تعدیل می‌کند. یعنی هم رابطه مستقیم، و هم رابطه میانجی‌گری شده بین «سوءکاربرد رسانه‌های اجتماعی» و «عملکرد تحصیلی» مشروط به «سرمایه اجتماعی خانواده» است.
این پیمایش با مشارکت 980 نفر از دانش آموزان دختر و پسر سال دهم و یازدهم شهر تهران در سال 1401 انجام‌شد. نتایج نشان داد هرچه علائم سوءکاربرد رسانههای اجتماعی شدیدتر باشد، عملکرد تحصیلی دانشآموزان افت بیشتری میکند و طیف وسیعی از ناهنجاریهای روانی در دانشآموزان ایجاد میشود. همچنین هرچه سرمایه اجتماعی خانوادگی دانشآموزان بیشتر بود، کمتر دچار سوءکاربرد رسانههای اجتماعی میشدند و خانواده با تمرکز بر بهزیستی تأثیر مخرب سوءکاربرد رسانه‌های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی را بیشتر و بهتر کاهش می‌دهد.
واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی خانواده، بهزیستی و نابهزیستی اجتماعی، عملکرد تحصیلی، نوجوانان، سوءکاربرد رسانه‌های اجتماعی، اینستاگرام .

کلیدواژه‌ها

موضوعات