نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه تربیت بدنی واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

4 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل تاثیرگذار فرهنگی و ارتباطی بر برندسازی باشگاه های لیگ برتر فوتبال است. این پژوهش با رویکرد آمیخته در سال 1399 انجام گردیده است. این تحقیق در قسمت روش کیفی از استراتژی نظریه داده بنیاد (رویکرد گلیزر) و در بخش کمی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده کرده است. در بخش کیفی بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی تعداد 12 نفر از متخصصان حوزه ورزش و در بخش کمی نیز به شکل تصادفی 370 نفر از هوادارن تیم های فوتبال لیگ برتر انتخاب شدند. داده های پژوهش در بخش کیفی از طریق مصاحبه و در بخش کمی از طریق پرسشنامه گردآوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از دو نرم افزار MAXQDA وGraphics Amosاستفاده شد. نتایج تحقیق در بخش کیفی نشان داد که در مرحله کدگذاری باز تعداد 19 کد استخراج گردید. در بخش کمی نیز نتایج تحلیل عامل تاییدی حاکی از تایید یافته های مراحل سه گانه کدگذاری بود. در واقع، مقدار بارهای عاملی متغیرهای آشکار بیانگر اطمینان به سازه مورد نظر‌ داشت. شاخص‌های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری نیز نشان داد که برازش داده‌ها با مدل برقرار است و تمامی شاخص‌ها شامل شاخص های برازش، شاخص های برازش مطلق و شاخص های برازش مقتصد دلالت بر مطلوبیت مدل اندازه‌گیری عوامل موثر بر برندسازی باشگاه های لیگ برتر فوتبال با تکیه بر ارزشیابی مشتریان دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 
امیری مقدم، مرجان؛ قدیمی، بهرام (1394). «بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر برندسازی ورزشی (موردمطالعه: باشگاه های پرطرفدار لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران)»، نهمین همایش بین‌المللی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، تهران، اسفندماه.
بزرگ زاده، زهرا؛ فراهانی، ابوالفضل؛ اشرف گنجوی، فریده؛ صفانیا، علی محمد؛ باقریان فرح آبادی، محسن (1401). «ارائه الگوی پارادایمی عوامل مؤثر بر خودشیفتگی برند در صنعت ورزش»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. 11(1)، 119-107.
تاج­نسائی، حمیدرضا؛ طالبان، زهرا؛ دهقان چاچکامی، محدثه (1393). «برندسازی ورزشکاران: شناسایی و بررسی تصویر برند ورزشکاران از دیدگاه طرفداران (موردمطالعه: برند علی دایی)»، تحقیقات بازاریابی نوین6(ویژه‌نامه)، 127-144.‎
جعفری، حامد؛ برقی­مقدم، جعفر؛ بشیری، مهدی؛ نجف­زاده، محمدرحیم (1401). شناسایی مؤلفه‌های نقش­آفرین در توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه­ای، مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 14، شماره 72، پیاپی 72، ص 147-178.
جعفری، مصطفی؛ اخوان، پیمان (1385)، طراحی مدل مفهومی مدیریت دانش با تأکید و عوامل کلیدی موفقیت، مدیریت فردا، سال چهارم، شماره 13-14.
جوانی. (1397). «تأثیر برندسازی داخلی در سازمان‌های ورزشی (موردمطالعه: باشگاه های بدن‌سازی)»، مدیریت و توسعه ورزش، 7(2)، 102-112.‎
درویشی، ابوالفضل، ناصری پور، مینا، دوستی، مرتضی، (1396). شناسایی استراتژی‌ها به حفظ و افزایش باشگاه هواداران فوتبال پرسپولیس. مجله مدیریت ورزشی. 9 (4)، 679-95.
رجب­زاده، رضا؛ طالب پور، مهدی؛ حدادیان، علیرضا؛ جباری، نوقابی؛ مهدی (1397). «تبیین اثر ارزش ویژه برند، تصویر برند و تعهد هوادار بر برندسازی بین­المللی باشگاه­های برتر فوتبال کشور»، رویکردهای نوین در مدیریت ورزش، 6(21)،33-21.

رحیمی، موسی ؛ محمدشفیعی، مجید؛ انصاری طادی، آذرنوش؛ بت شکن، محمود (1397). «اندازه‌گیری ارزش برند شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد مالی»، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی. شماره 34، 90-71.

رومیانی، مراد؛ منظمی، امیرحسین؛ آقایی، نجف (2022). «رابطه ارزش ویژه برند بر وفاداری تماشاگران به برند در باشگاه‌های ورزشی»، تحلیل‌های جامعه‌شناختی و مدیریتی در ورزش، 2(8)، 87-107.‎
 سجادی، سید نصرالله؛ خبیری، محمد؛ علیزاده گلریزی، ابوالفضل (1391). «عوامل مؤثر بر وفاداری هواداران به برند تیم‌های پرطرفدار لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی. 18. صص 100-81.
سعادت­مهر، حسین، عسگری طرقبه، حامد (1398). فرهنگ در ورزش مقاله ارائه‌شده در چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت‌بدنی ایران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فناوری‌های بنیادی، تهران.
سیدضیاءالدین، رضوی؛ مستحفظیان، مینا؛ زاهدی، حمید، (1399). طراحی الگوی توسعه فرهنگ هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران، مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 12، شماره 62، ص 221-250.
شجیع، رضا، طالب پور، مهدی، عظیم زاده، سجاد، کشتی­دار، محمد، جباری، نوقابی (1399). تماشاگران در حال فرار: عوامل مؤثر بر حضور در فوتبال در ایران. پژوهش­های علوم ورزشی، شماره 8 (1). صص 247-265.
شیخی، رضا، شریفیان، اسماعیل، (1397). عصبانیت و کارشکنی هواداران فوتبال و ارتباط آن با کیفیت خدمات در یک استادیوم ورزشی. تحقیقات کاربردی در مدیریت ورزشی، 6(2)، 89-95.
عبداالله زاده، عادل؛ تولی، همیلا (1396). «بررسی ارزش ویژه برند تیم والیبال کاله مازندران»، مطالعات مدیریت ورزشی، 9(43)، 198-185.
عظیم زاده، سید مرتضی؛ حیدری، رضا؛ دارابی، مسعود؛ شجیع، کیانوش (1399). «تحلیل محتوای کمی روند پژوهش‌های مرتبط با برند در صنعت ورزش ایران»، پژوهش‌های حامیگری، مدیریت و بازاریابی ورزشی.1(4)، 52-22.
عموزاده، زهرا؛ نادریان جهرمی، مسعود؛ سلطان حسینی، محمد؛ سلیمی، مهدی (1399). «تأثیر بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی بر فرایند برندسازی و رفتار مصرف‌کننده باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران»، مدیریت ورزشی، 12(2)،422-405.
قامت‌افزار، نسرین؛ سلجوقی، محمدجواد (1398). «بررسی تأثیر شخصیت برند بر وفاداری هواداران تیم ورزشی به‌واسطه تعیین هویت آن‌ها (موردمطالعه: رزمی‌کاران کاراته پیام قوچان)»، چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، 9(2), 20-1.‎
میرجلیلی، مرجان؛ حاجی انزهائی، زهرا؛ زارعی، علی؛ اشرف گنجوی، فریده (1400). «ارائه و آزمون مدلی در زمینه برندسازی پوشاک ورزشی با رویکرد آمیخته»، علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 10(3)، 86-71.
 میرزایی، محمد؛ نظری، رسول؛ تابش، سعید (1400). «ارائه مدل پارادایمی ارتقای جایگاه راهبردی برند باشگاه سپاهان»، پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 13(2)، 202-187.
نظری، رسول (1400). «مروری بر مضامین استراتژیک برندسازی در ورزش»، فصلنامه علوم ورزش، 13(42)، 249-213.
نظری، رسول؛ بنکدار، نرگس؛ صفی خانی، گلی (1398). «ارائه مدل اثر اهرم‌سازی برند، شهرت برند بر استفاده مجدد مشتری و ارتقاء جایگاه استراتژیک باشگاه‌های ورزشی»، فصلنامه علوم ورزش، 11(35)، 43-28.
وحدتی، حجت؛ خداداد حسینی، سید حمید؛ احسانی، محمد؛ مشبکی اصفهانی، اصغر (1400). «طراحی الگوی هویت برند صنعت ورزش ایران (موردمطالعه: لیگ برتر فوتبال)»، پژوهش‌های مدیریت در ایران. 17(4). 223-203.
Azizah, Y. K., & Herianingrum, S. (2016)." Effect of intergenerational communication to brand equity in Islamic banking", Academic Research International, 7(5), 197-207. (In Persian)
Brunello, A. (2018). "Brand equity in sports industry", International Journal of Communication Research8(1), 25-30.

Carlsson, U. (Ed.). (2008). Empowerment through media education: An intercultural dialogue. Publisher: Göteborg: International Clearinghouse on Children, Youth and Media, Nordicom, Göteborg University.

Javani, V. (2017). " Paradigmatic Model of Branding in Sports Industry", Sport Management Journal9(1), 175-189. (In Persian)

Kolyperas, D., Maglaras, G., & Sparks, L. (2019). Sport fans’ roles in value co-creation. European Sport Management Quarterly, 19(2), 201-20.

Kunkel T, Funk DC, Lock D. (2017). "The effect of league brand on the relationship between the team brand and behavioral intentions: A formative approach examining brand associations and brand relationships", Journal of Sport management. 31(4):317-32.
Kunkel, T., & Biscaia, R. (2020). " Sport brands: Brand relationships and consumer behavior", Sport Marketing Quarterly, 29(1), 3-17.
Kunkel, T., Doyle, J. P., & Funk, D. C. (2011). "Exploring sport brand development strategies to strengthen consumer identification with the product – The case of the Australian a League ", Sport Management Review, 17, 470-483.
Kunkel, T., Funk, D. C., & Hill, B. (2013). " Brand architecture, drivers of consumer identification, and brand loyalty with professional sport leagues and teams", Journal of Sport Management, 27, 177-192.
Kunkel, T., Funk, D. C., & King, C. (2013). " Developing a conceptual understanding of consumer-based league brand associations", Journal of Sport Management, 28, 49-67.
Naghshzan Khajouie, R., Salimi, M., & Nazari, R. (2021). " Presenting a Structural Model for Iranian Sports Events Brands", Sport Management Studies13(67), 140-169 (In Persian)
Paugam, L., André, P., Philippe, H., & Harfouche, R. (2016). "Brand valuation". Londan: Routledge.
Sarlab, R., Khodadadi, M. R., & Asli, R. (2022). " Factors Affecting the Branding of Sports Goods and its Relationship with the Purchase of Sports Goods in Schools", Sports Business Journal2(2), 287-299.
Vrontis DS-A, A.& Papasolomou, I. (2017). " New measure of brand equity status of a basketball club", Journal of Transnational Management,1(23):39-63.