نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی گروه‌های اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران . (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مفهوم کیفیت زندگی در طی سال‌های اخیر شاهد پیشرفت‌های گسترده‌ای در زمینة مباحث روش شناختی و رویکردهای نظری بوده است. اما هنوز هم نمی‌توان با اطمینان بالایی الگوهای نظری آن را در هر جوامع و اقشاری استفاده کرد. بر همین اساس این پژوهش درصدد تا با استفاده از روش کیفی داده‌بنیاد الگویی بومی از کیفیت زندگی بازنشستگان تامین اجتماعی شهر ایلام ارایه دهد. بر این اساس با تحلیل 15 مصاحبه که به صورت هدفمند انتخاب کرده ‌بود محقق به اشباع نظری رسید. یافته‌های این پژوهش نشان دادند که محقق در فرایند کدگذاری از کل مصاحبه‌ها تعداد 123 گزاره معنادار، 258 مفاهیم متناظر، 38 خرده مقوله و 14 مقوله اصلی استخراج کرده است که در نهایت با ترکیب این چهارده مقوله اصلی یک مقوله هسته به دست آورده است که بر اساس آن کیفیت زندگی آشفته، بی ثبات و شکننده بازنشستگان به علت نابسامانی مالی و سلامتی و مسئولانه نبودن سیاست‌های دولتی در بستر آشفتگی هویتی، تحلیل شایستگی و کاهش معنای زندگی با مداخله و نگرانی تغییر روال کار- زندگی با راهبردهای عدم صیانت از حقوق بازنشستگان، تامین مالی و برنامه غذایی ضعیف و ضعف صندوق‌های بازنشستگی به پیامدهای ناگوار پایان زندگی و تنهایی و احساس پشیمانی شدید تبدیل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

منابع
اسمعیلی، رقیه؛ اسماعیلی، مهرداد. (۱۳۹۷). کیفیت زندگی سالمندان: مطالعه‌ فراترکیب، پژوهش در دین و سلامت، دوره ۴ (۲): ۱۰۵- ۱۱۶.
البرزی، شهلا. و البرزی، محبوبه. (1385). «بررسی رابطه خودمختاری و کیفیت زندگی در دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه‌های شیراز»، فصلنامه روان‌شناسی 39، سال دهم، ش 3، ص 322.
حکیمی‌نیا، بهزاد؛ پورافکاری، نصرالله؛ غفاری، داریوش. (1396). عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی با تأکید بر هوش اجتماعی و سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه). جامعه‌شناسی کاربردی، 28(2): 163-178.
ذبیحی‌مداح، زهره؛ آقاجانی‌مرساء، حسین. (1398). ابعاد کیفیت زندگی سالمندان با مرور پژوهش‌های پیشین. رفاه اجتماعی. ۱۳۹۸; ۱۹ (۷۵): ۱۲۳-۱۸۱
رشیدی، معصومه؛ عبادی، عباس؛ فتحی‌آشتیانی، علی؛ نوبهار، منیر؛ حاجی‌امینی، زهرا. (1395). مقایسه کیفیت زندگی بازنشستگان در کارکنان درمانی و اداری یکی از مراکز آموزشی و درمانی تهران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت. ۱۳۹۵; ۶ (۱): ۱-۷.
سید‌نعمت‌اله؛‌ روشن، فاطمه‌السادات؛ الحانی، فاطمه؛ زارعیان، آرمین؛ کاظم‌نژاد، انوشیروان. (1398). تحلیل مفهوم کیفیت زندگی زنان: مدل هیبرید، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت. ۱۳۹۸; ۸ (۳): ۲۰۴-۲۲۰.
غفاری، غلامرضا؛ کریمی، علیرضا؛ نوذری، حمزه. (1391). روند مطالعه کیفیت زندگی در ایران. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 1(3), 107-134.
فنی، زهره؛ حیدری، سامان؛ آقایی، پرویز. (1394). سنجش کیفیت زندگی شهری با تأکید بر جنسیت، مطالعه موردی: شهر قروه. دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، 6(12): 65-78.
کشاورز، حسین؛ اسکندری، ناهید؛ قنبریان، الهه؛ انیسی، جعفر؛ راهنجات، امیرمحسن. (1396). نقش متغیرهای جمعیت شناختی و سلامت روان در کیفیت زندگی بازنشستگان نیروهای مسلح. پرستار و پزشک در رزم. ۱۳۹۶; ۵ (۱۷): ۴۶-۵۴.
 
Alborzi, Shahla. And Alborzi, Mahbubeh. (2006). Investigating the relationship between autonomy and quality of life in gifted students of Shiraz universities, Psychology Quarterly 39, 10th year, Vol. 3, p. 322. (In Persian)Azami, Yusuf; Motamedi, Abdullah; Rostami, Masoud and Jalalund, Mohammad. (2019). Quality of life in retirement: the role of personality traits, coping strategies and religious attitude, Aging Psychology Quarterly, pp. 220-231. (In Persian)Fani, Zohreh; Heydari, Saman and Aghaei, Parviz. (2014). Measuring the quality of urban life with an emphasis on gender, case study: Qorve city. Scientific-research journal of urban ecology research, 6(12): 65-78. (In Persian)Ghaffari, Gholamreza; Karimi, Alireza; Nozari, Hamza. (2011). The process of studying the quality of life in Iran. Social Studies and Research in Iran, 1(3), 107-134. (In Persian)Hakiminia, Behzad; Porafkari, Nasrallah; Ghaffari, Dariush. (2016). Factors affecting the quality of life with emphasis on social intelligence and social health (case study: Kermanshah city). Applied Sociology, 28(2): 163-178. (In Persian)
Ismaili, Ruqiye; Ismaili, Mehrdad. (2018). Quality of life of the elderly: a meta-composite study, Research in Religion and Health, Volume 4(2): 105-116. (In Persian)
Jiménez-Aguilera, B; Baillet-Esquivel, L.E; Ávalos-Pérez, F; Campos- Aragón, L. (2016). Dependencia funcional y percepción de apoyo familiar en el adulto mayor, Atención Familiar, 23 (4) (2016), pp. 129-133
Kasani, Aziz; Menti, Rostam; Menti, Walyeh and Shoja, Mohsen. (2013). Investigating factors affecting social capital and its relationship with quality of life in the elderly of Ilam, Sadra Journal of Medical Sciences, Volume 2, Number 3, pp. 244-235. (In Persian)Keshavarz, Hossein; Eskandari, Nahid; Qanbarian, Elahe; Anisi, Jafar; Rahnjat, Amir Mohsen. (2016). The role of demographic variables and mental health in the quality of life of armed forces retirees. Nurse and doctor in battle. 1396; 5 (17): 46-54. (In Persian)
Laudisio, A; Giovannini S; Finamore, P; Loreti, C; Vannetti, F; Coraci, D; Incalzi, R. A; Zuccal, G; Macchi, C; Padua, L; Boni, R; Castagnoli, C; Cecchi, F; …, Valecchi, D. (2020). Muscle strength is related to mental and physical quality of life in the oldest old, Archives of Gerontology and Geriatrics, Volume 89, July–August 2020, 104109; https://doi.org/10.1016/j.archger.2020.104109.
Mikhail, Ereeny & Azizoglu, Serap & Gokhale, Moneisha & Suphioglu, Cenk. (2020). Questionnaires Assessing the Quality of Life of Ocular Allergy Patients. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. 10.1016/j.jaip.2020.04.023.
Montazer Al-Mahdi, Mostafa; Samim, Reza; Sedigiyan, Amneh and Mehdi, Reza. (2018). Social and cultural factors affecting elderly people's satisfaction with retirement welfare services (Study case: Retirees covered by Tehran Municipal Retirement Organization, Quarterly Journal of Social Studies and Research in Iran, Volume 8, Number 4, pp. 899-918. (In Persian)Montazeri, Mohammad; Tohfa, Mohammad Rasool and Zahedi, Shams al-Sadat. (2021). An exploration of employees' perception of retirement using Zaltman's metaphorical extraction technique (Zimt), Organizational Resource Management Research Quarterly, Volume 12, Number 45, pp. 31-57. (In Persian)Rashidi, Masoumeh; Ebadi, Abbas; Fathi Ashtiani, Ali; Nobahar, Munir; Haji Amini, Zahra. (2015). Comparison of the quality of life of retirees in the medical and administrative staff of one of the educational and medical centers in Tehran. Health Promotion Management Quarterly; 6 (1): 1-7. (In Persian)
Santana-Berlanga, N.R; Porcel-Gálvez, A. M; Botello-Hermosa, A; Barrientos-Trigo, S. (2020). Instruments to measure quality of life in institutionalised older adults: Systematic review, Geriatric Nursing, https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2020.01.018.
Seyyed Nematoleh Roshan, Fatemeh Elsadat; Elhani, Fatemeh; Zareian, Armin; Kazemnejad, Anoushirvan. (2018). Analyzing the concept of women's quality of life: a hybrid model, Journal of Qualitative Research in Health Sciences. 1398; 8 (3): 204-200. (In Persian)
Sun, R; Karaca, Z; Wong, HS. (2018). Trends in Hospital Emergency Department Visits by Age and Payer, 2006-2015. HCUP Statistical Brief 238. Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD. Retrieved from; www.hcup-us.ahrq.gov/reports/statbriefs/sb238-Emergency-Department-Age-Payer-2006-2015.pdf.
Teasdale, M. R. (2016). Quality of life and mission. Missiology, 44(3), 269–280. https://doi.org/10.1177/0091829616645135
World Health Organization, WHO Interim report. (2015). People-centred and integrated health services: an overview of the evidence (WHO/HIS/SDS/2015.7). Retrieved from: http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centred-care/evidence-overview/en/
Zabihi Madah, Zohreh; Aghajani Morsa, Hossein. (2018). Dimensions of the quality of life of the elderly by reviewing previous researches. Social Welfare. 1398; 19 (75):123-181(In Persian)