نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 استادیار ، گروه مدیریت فرهنگی ، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران (نویسنده مسؤل)

3 استاد گروه مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تدوین مدل توسعه وفاق و سازگاری فرهنگی و اجتماعی درمیان اقوام و خرده فرهنگ های استان کردستان پرداخته است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش ، تلفیقی از نوع روش های کیفی و کمی می باشد. در مرحله اول از روش کیفی داده بنیاد استفاده شده است، جامعه آماری در بخش کیفی شامل اعضای هیات علمی گروه های مدیریت فرهنگی وعلوم اجتماعی و خبرگان اجرایی سازمان ها و نهادهای فرهنگی استان کردستان می باشند. همچنین از خبرگان علمی و دانشگاهی استان در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز استفاده شد که برابر 20 نفر بودند. ابزار تحقیق شامل برگه‌های کدگذاری محقق ساخته بود که روایی آن توسط اعضای گروه دلفی تأیید و پایایی آن با معیار پی اسکات 95/0 محاسبه شد. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل مرتبط با مدل توسعه وفاق و سازگاری فرهنگی و اجتماعی در قالب 13 مقوله و در ابعاد 5 گانه به صورت عوامل محوری(توسعه وفاق و سازگاری فرهنگی و اجتماعی)، شرایط علی، شرایط مداخله‌گر ، شرایط زمینه‌ای، راهبردها و پیامدها جای گرفتند. در مرحله دوم تحقیق، جامعه آماری را شهروندان استان کردستان تشکیل می دهند که حدودا 2500000 نفر می باشند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد و پس از گردآوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش در دو سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری(نظیر فراوانی، درصد و میانگین) و سطح استنباطی تحلیل عاملی تاٌییدی، با استفاده از Spss 22 وLisrel8.54 و Excel صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 
احمدی، حمید (1390). قومیت و قوم‌گرایی در ایران، از افسانه تا واقعیت، چاپ دوم. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
احمدی، حمید؛ چلبی، مسعود و مقصودی، مجتبی، (1378). «وفاق اجتماعی (2) میزگرد» ، فصلنامه مطالعات ملی، سال نخست، شماره 2 و 3، زمستان 78، بهار 79، ص 30.
اسلامی نسب، علی (1373). روانشناسی سازگاری. چاپ و نشر بنیاد.
افتخاری نیا، مینا، )1401( پیش‌بینی امنیت اجتماعی بر اساس سلامت اجتماعی، سلامت روان و مهارت‌های ارتباطی در نوجوانان دختر، نهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره، شیروان، https://civilica.com/doc/1490391
جامی سوقه، سیده فاطمه و شاه مرادی، مهدی و کیا، زهره،1401، تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر اقدام برای رشد فردی، سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی بر اساس آزمون رگرسیون) مطالعه موردی معلمان ابتدایی شهرستان چالوس)، نهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره، شیروان، https://civilica.com/doc/1490393
جنکینز، ریچارد (1391)؛ هویت اجتماعی، ترجمه تورج یاراحمدی چاپ اول. نشر پردیس دانش.
چلبی، مسعود، )1378(. وفاق اجتماعی، ماهنامه علوم اجتماعی، دانشگاه تهران ـ دانشکده علوم اجتماعی، شماره 3،
حسینی، سیدجواد، گنجی، قربانعلی و امیراحمدی رحمت اله (1391). «وفاق اجتماعی و اقلیت‌های قومی در ایران با تأکید بر ابعاد سیاسی»، نشریه: مطالعات سیاسی سال: دوره:4، شماره:15، صفحه شروع: 129، صفحه پایان: 156
خلیلی، محسن، (1379). «آفرینش وفاق کار ویژه بنیادین قانون اساسی»، فصلنامه مطالعات ملی،
سال نخست، شماره 2 و 3، بهار 79، ص 154
رحمانی، شهلا و محمدی اغجه قلعه، متین،1398، تأثیر مهارت‌های زندگی بر سازگاری اجتماعی- فرهنگی، سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی، تهران، https://civilica.com/doc/967462
رستگارخالد، امیر و سلیمانی بیدگلی، مسعود، 1395، فرهنگ پذیری و سازگاری در میان جوانان کرد، https://civilica.com/doc/630344
رضادوست، کریم، حسین زاده، علی حسین و کهنسال، احسان (1394)؛ عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر وفاق اجتماعی شهر دهدشت، نشریه: مطالعات ملی، دوره: 16، شماره:1 (61). صفحه - از 109 تا 126
رضایی، حمید، (1396). فرهنگ‌سازی از طریق توسعه مشارکت شهروندان، کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، https://www.civilica.com/Paper-KAUHEM01-KAUHEM01_731.html
رضائیان، علی، وثوقی، منصور و ساروخانی، باقر (1398). «مطالعه جامعه‌شناختی حوزه‌های هم‌گرایی و واگرایی هویت ملی و هویت قومی (مطالعه موردی: قوم لک)»، مطالعات علوم اجتماعی ایران، دوره شانزدهم، شماره 2 (پیاپی 61)، صفحه 18-36.
سارانی، پریسا و اکبری، فریده و اورنگی، مرضیه.)1399 (. نقش خانواده و ارتباط بین فردی سالم بر سازگاری اجتماعی فرزندان، هفتمین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی،https://civilica.com/doc/1136452
سالاری، اسلام و حسینی باینوجی، سید بهنام و ابجامه، مراد و غلامی، حمیدرضا)1395(. نقش مدرسه و خانواده در سازگاری فرهنگی-اجتماعی دانش آموزان، کنفرانس بین‌المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی، قم، https://civilica.com/doc/609811
صالحی امیری، سید رضا (1391). مدیریت منازعات قومی در ایران. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، چاپ دوم.
صالحی، صادق و پازوکی نژاد، زهرا)1397(.  نقش فرهنگ در پذیرش اجتماعی سیاست‌های سازگاری با تغییر آب‌وهوا (مورد مطالعه: کشاورزان شهرستان بابلسر)، همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش‌های زیست‌محیطی، ساری، https://civilica.com/doc/790204
الطائی، علی (1396). بحران هویت قومی در ایران، چاپ سوم، نشر شادگان.
طبرسا، غ.ع و نظرپوری، ا.ه. (1393). مدیریت مبتنی بر هوشمندی سازمانی، تهران: انتشارات مهربان نشر، چاپ اول.
فلاحی، علی و کفاشی، مجید (1398). بررسی تأثیر امنیت اخلاقی بر همبستگی و وفاق اجتماعی، مطالعات پلیس زن بهار و تابستان 1398، شماره 30 رتبه علمی- ترویجی (وزارت علوم) /ISC (‎14 صفحه - از 14 تا 27)
قاسمی، علی‌اصغر؛ خورشیدی، مجید؛ حیدری، حسین (1390). «همسازی هویت ملی و قومی در ایران و رویکرد اقوام ایرانی به وحدت ملی و حق تعیین سرنوشت»، فصلنامه علوم اجتماعی، دوره هجدهم، شماره 55، صفحه 99-57.
مرادی زاده، سیروس؛ بازگیر، لیلا  و عبدالهی مقدم، مریم. (۱۳۹۴). بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی 94-93، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
مرشدی زاد، علی (1384). روشنفکران آذری و هویت ملی و قومی، چاپ دوم. تهران: نشر مرکز.
منافی شرف­آباد، ک؛ زمانی، ا و مهدوی­خواه، ع. (1393). تربیت شهروند جهانی، تهران: مرکز ملی مطالعات جهانی‌شدن، چاپ اول.
میرزایی، سید آیت‌الله (1399). ناسیونالیسم و قومیت در ایران (مطالعه‌ای تجربی)، تهران: نشر آگاه.
میرمحمدی، داوود (1383). گفتارهایی درباره هویت ملی در ایران، چاپ اول. نشر تمدن ایرانی (وابسته به موسسه مطالعات ملی).
والی‌پور، ایرج (1360). روان‌شناسی سازگاری. چاپ و نشر وحید.
وان برویین سن، مارتین (1383). جامعه‌شناسی مردم کرد، آغا، شیخ و دولت، ساختارهای اجتماعی و سیاسی کردستان، ترجمه ابراهیم یونسی. نشر پانیذ.
یوسفی، علی (1380). «روابط بین قومی و تأثیر آن بر هویت اقوام در ایران: تحلیلی ثانویه بر داده‌های یک پیمایش ملی»، فصلنامه مطالعـات ملی، سال دوم، شماره 8، صفحه 11 تا 24.
 
                                                                                                   
 
Ahmadi, H. (2011). Ethnicity and ethnocentrism in Iran, from myth to reality, second edition. Tehran: Research Institute of Cultural and Social Studies.(In Persian)
Ahmadi, H; Chalabi, M & Maghsoodi, M. (1999). "Social Agreement (2) Round Table", National Studies Quarterly, first year, numbers 2 and 3, winter 1999, spring 2000, p. 30. .(In Persian)
Altai, A. (2016). Ethnic identity crisis in Iran, third edition, Shadegan Publishing.
Bastos, J., Dahinden, J., Westin, C., & Góis, P. (2010). Identity processes and dynamics in multi-ethnic Europe (p. 384). Amsterdam University Press.
Bennis, W. G. (2017). Beyond bureaucracy. In American Bureaucracy (pp. 3-16). Routledge.
Chalabi, M. (1999). Social consensus, Social Sciences Monthly, University of Tehran - School of Social Sciences, No. 3. .(In Persian)
Chen, S. H., Yang, C. C., Ho, H. F., & Wang, L. P. (2012). Ethnic identity and career aspiration of the Taiwanese indigenous students in the era of globalization. Asian social science8(10), 23.
Davies, J., Easterby-Smith, M., Mann, S., & Tanton, M. (Eds.). (2018). The Challenge to Western Management Development: International Alternatives. Routledge.
Eftekhari Nia, M.(2022). predicting social security based on social health, mental health, and communication skills in adolescent girls, 9th National Conference on Law, Social and Human Sciences, Psychology, and Counseling, Shirvan, https://civilica.com/doc/ 1490391. .(In Persian)
Eslami Nasab, A. (1994). The psychology of adaptation. Foundation publishing. .(In Persian)
Fallahi, A., & Kafashi, M. (2018). Investigating the effect of moral security on social solidarity and harmony, female police studies spring and summer 2018, number 30 scientific-promotional rank (Ministry of Science) / ISC (14 pages - from 14 to 27) .(In Persian)
Ghasemi, A.A., Khorshidi, M., & Heydari, H. (2018). "Integration of national and ethnic identity in Iran and the approach of Iranian ethnic groups to national unity and the right to self-determination", Social Science Quarterly, 18th volume, number 55, page 57-99. .(In Persian)
Gilroy, J., & Emerson, E. (2016). Australian indigenous children with low cognitive ability: family and cultural participation. Research in developmental disabilities56, 117-127.
Gilroy, J., & Emerson, E. (2016). Australian indigenous children with low cognitive ability: family and cultural participation. Research in developmental disabilities56, 117-127.
Hosseini, J, Ganji, G.A., & Amir Ahmadi, R. (2011). "Social harmony and ethnic minorities in Iran with an emphasis on political dimensions", Journal: Political Studies Year: Volume: 4, Number: 15, Start page: 129, End page: 156.(In Persian)
Jami Soughe, F., Shah Moradi, M., & Kia, Z. (2022). The effect of life skills training on action for personal growth, social adaptation, and quality of life based on regression test (a case study of primary teachers of Chalus city), 9th National Law Conference, Social and human sciences, psychology, and counseling, Shirvan, https://civilica.com/doc/1490393.(In Persian)
Jenkins, Richard. (2011). Social identity, translated by Toraj Yarahamdi, first edition. Publication of Fardis Danesh. .(In Persian)
Khalili, M. (2000). "Creation of the special working agreement of the fundamental law", National Studies Quarterly, The first year, numbers 2 and 3, spring 79, p. 154.(In Persian)
Lombardo, T. J. (2015). Making urban citizens: Civility and civic virtue in the modern metropolis. Journal of Urban History. 41, pp. 143–151.
Manafi Sharafabad, K., Zamani, A., & Mahdavi-khah, A. (2013). Global Citizen Education, Tehran: National Center for Globalization Studies, first edition. .(In Persian)
Meyer, J. P., Hecht, T. D., Gill, H., & Toplonytsky, L. (2010). Person–organization (culture) fit and employee commitment under conditions of organizational change: A longitudinal study. Journal of vocational behavior76(3), 458-473.
Mirmohammadi, D. (2004). Speeches about national identity in Iran, first edition. Publication of Iranian Civilization (affiliated with the Institute of National Studies). .(In Persian)
Mirzaei, S.A. (2019). Nationalism and ethnicity in Iran (an empirical study), Tehran: Eshar Aghaz. .(In Persian)
Moradizadeh, S., Bazgir, L., &  Abdulahi Moghadam, M. (2014). investigation of the effect of communication skills training on the social adjustment of female secondary school students in Khoramabad city in the academic year 2013-2014, the second national conference on sustainable development in educational sciences and psychology, social and cultural studies, Tehran, center Islamic Studies and Research Soroush Hekmat Mortazavi, Mehr Arvand Institute of Higher Education, Center for Sustainable Development Solutions.
Morshidizad, A. (2004). Azari intellectuals and national and ethnic identity, second edition. Tehran: Nahr-e-Karzan. .(In Persian)
Ng, I. Y. C. (2022). State approaches towards managing ethnic diversity in Myanmar and Malaysia: British legacies, postcolonial nationalism, and contemporary issues. Asian Ethnicity23(1), 186-206.
Rahmani, Sh., and Mohammadi Aghje Qale, M. (2018). the effect of life skills on socio-cultural adaptation, the third national conference on innovation and research in humanities and social cultural studies, Tehran, https://civilica.com/doc/967462.(In Persian)
Rastgar Khaled, A., and Soleimani Bidgoli, M. (2015). Acculturation and adaptation among Kurdish youth, https://civilica.com/doc/630344.(In Persian)
Rezadoost, K. Hosseinzadeh, A., & Kohansal, E. (2014). Social and cultural factors affecting the social harmony of Dehdasht city, Journal: National Studies, Volume: 16, Number: 1 (61). Page: 109-126. .(In Persian)
Rezaei, H. (2016). culture-building through the development of citizens' participation, National Conference on Modern Researches in Management, Economics and Human Sciences, Kazeroon, Islamic Azad University, Kazeroon Branch, https://www.civilica.com/Paper-KAUHEM01-KAUHEM01_731.html. .(In Persian)
Rezaian, A., Vosouqi, M., & Sarokhani, B. (2018). "Sociological study of the areas of convergence and divergence of national identity and ethnic identity (case study: Lak tribe)", Iranian social science studies, 16th volume, number 2 (series 61), page 18-36. .(In Persian)
Salari, E., Hosseini Bainoji, B., Abjameh, M., & Gholami, H. (2015). The role of school and family in the socio-cultural adaptation of students, International Conference on Innovation and Research in Humanities and Social Cultural Studies, Qom, https:/ /civilica.com/doc/609811. .(In Persian)
Salehi Amiri, R. (2011). Management of ethnic conflicts in Iran. Tehran: Strategic Research Center, second edition. .(In Persian)
Salehi, S., & Pazukinejad, Z. (2017).The role of culture in social acceptance of climate change adaptation policies (case study: farmers of Babolsar city), National Conference on Water Resources Management Strategies and Environmental Challenges, Sari, https://civilica.com/ doc/790204. .(In Persian)
Sarani, P., Akbari, F., & Orangi, M. (2019) The role of family and healthy interpersonal communication on children's social adjustment, 7th International Conference on Psychology, Counseling and Educational Sciences, https://civilica.com/doc/1136452. .(In Persian)
Tabarsa, G.A. and Nazarpouri, A.H. (2013). Management based on organizational intelligence, Tehran: Mehraban Nash Publishing House, first edition. .(In Persian)
Valipour, I. (1981). Adaptation psychology. Vahid Publishing. .(In Persian)
Van Bruinessen, M. (2013). Sociology of Kurdish people, Agha, Sheikh and State, social and political structures of Kurdistan, translated by Ebrahim Yunsi. Published by Paniz. .(In Persian)
Van Hek, M., & Kraaykamp, G. (2015). How do parents affect cultural participation of their children?: Testing hypotheses on the importance of parental example and active parental guidance. Poetics52, 124-138.
Yousefi, A. (2001). "Inter-ethnic relations and its effect on ethnic identity in Iran: a secondary analysis on the data of a national survey", National Studies Quarterly, second year, number 8, pages 11 to 24. .(In Persian)