نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

نقش و تاثیر ارتباطات بر عرصه سیاست موجب شکل گیری مطالعات و پژوهش های با عنوان ارتباطات سیاسی شده است. در پژوهش حاضر به منظور بررسی پژوهش های مرتبط با ارتباطات سیاسی در ایران، مقاله های علمی پژوهشی و علمی ترویجی منتشره دهه اخیر (فاصله زمانی 1390 تا 1399) در هشت نشریه تخصصی ارتباطات و رسانه با روش فراتحلیل بررسی شده است. یافته های پژوهش بیانگر این است که پژوهشگران ایرانی توجه و علاقه چندانی در پژوهش در این حوزه میان رشته ای نداشته اند. دیپلماسی رسانه ای، بحث مشارکت و توسعه سیاسی، انتخابات و رفتار رای دهندگان، تحولات کشورهای عربی/بیداری اسلامی، و مفاهیم سه گانه چارچوب سازی،انگاره سازی و کلیشه سازی از جمله موضوعاتی است که مقاله های مورد بررسی بیشتر به آن پرداخته اند. بیشترین روش های پژوهش مورد استفاده اسنادی و کتابخانه ای، پیمایش و تحلیل گفتمان انتقادی است. پژوهشگران گرایش های اصلی علوم ارتباطات، علوم سیاسی و جامعه شناسی سه دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران و علامه طباطبایی بیشترین سهم را در نگارش مقاله ها مورد بررسی داشته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ازکیا، مصطفی و محمود توکل (1385). فراتحلیل مطالعات رضایت شغلی در سازمان‌های آموزشی. نامه علوم اجتماعی، شماره 27، صص 1 -26.
ـ دارابی، علی (1395)، ارتقای سواد رسانه‌ای و تأثیر آن بر تقویت توسعه سیاسی در جامعه ایرانی، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال بیست وسوم، شماره 2، صص 83 ـ 63.
ـ دلاور، علی (1384). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم اجتماعی و علوم انسانی، تهران: رشد.
ـ ساروخانی، باقر، (1388)، روش تحقیق در علوم اجتمـاعی، جلـد اول، تهـران، پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگ.
ـ راش، مایکل (1377) جامعه و سیاست، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: سمت.
ـ رید، بلیک و ادوین هارولدسن (1390) طبقه‌بندی مفاهیم در ارتباطات، مسعود اوحدی، تهران، سروش.
ـ سیدامامی، کاووس. (1388)، تلویزیون و انتخابات ریاست جمهوری در ایران، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال شانزدهم، شماره 1.
ـ شاه‌حسینی، مسعود (1399)، خبر در ایران جنبه تبلیغاتی دارد، تاریخچه مبحث ارتباطات سیاسی در گفت‌وگو با حسینعلی افخمی، ماهنامه مدیریت ارتباطات، شماره 123، صص 58 ـ 54.
ـ ظریف، محمدجواد، سیدمحمدکاظم سجادپور (1387)، دیپلماسی چندجانبه، جلد اول، تهران: وزارت امورخارجه.
ـ عابدی، احمد و حمیدرضا عریضی و فاطمه محمدزاده (1385). درآمدی بر روش پژوهش فراتحلیل در تحقیقات آموزشی. فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال 12، شماره 4، صص 122 -140.
ـ علوی، پرویز (1386) ارتباطات سیاسی، تهران: علوم نوین.
ـ قربانی زاده، وجه اﷲ (1394). روش تحقیق فراتحلیل با نرم‌افزار CMA2، تهران: بازتاب.
ـ کاستلز، مانوئل (1380)، عصر اطلاعات، قدرت هویت، ترجمه حسن چاووشیان، تهران: طرح نو.
ـ لیوناردو، جواکینو (1385) تجزیه‌وتحلیل افزوده در پژوهش‌های پزشکی، ترجمه حسن صانعی، چاپ اول، تهران: اندیشمند.
ـ معتمد نژاد، کاظم (1356)، روش تحقیق در محتوای مطبوعات، تهران، دانشکده علوم اجتماعی.
ـ مهدی زاده، سیدمحمد (1389) نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: همشهری.
ـ نیازی، محسن و صدیقه شعاع (1395). فرا تحلیلی بر ارتباط سرمایه فرهنگی و مدیریت بـدن، دوره 9، شماره 1، بهار، صص 61 -81.
ـ هومن، حیدرعلی (1387). راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی، تهران: سمت.
ـ Kaid, L. L. (2004). Handbook of Political Communication Research. Routledge
ـ Kenski, K., & Jamieson, K. H. (2017). The Oxford Handbook of Political Communication. Oxford University Press.
. (In Persian)
-Fiske, J. & Hartley, J. (2003). Reading Television, Oxford, Routledge.
-Goncalves,G (20018), Political Communication,The International Encyclopedia of Strategic Communication.
-Hall, S. (2003). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices
-Karpf, D (2015),The Role of Qualitative Methods in Political, International Journal of Communication Research: Past, Present, and Future London and New york Routledge.
-Nielsen.R.K (2014), Political communication research: New media, new challenges, and new opportunities, Journalofmediaandcommunicationresearch
-O’Sullivan, T.D; Saunders, J.; Hartley, J.; Fiske. & Montgomery, M. (1994). Key Concepts in Communication and Cultural Studies. London and New york: Routledge\Ezekia, Mustafa and Mahmoud Tawakkul (2015). Meta-analysis of job satisfaction studies in educational organizations. Journal of Social Sciences, No. 27, pp. 1-26. (In Persian)

- Darabi, Ali (2015), promoting media literacy and its effect on strengthening political development in Iranian society, Communication Research Quarterly, 23rd year, number 2, pp. 63-83. (In Persian)

Delavar, Ali (2004). Theoretical and practical foundations of research in social sciences and humanities, Tehran: Rushd.(In Persian)
- Sarokhani, Baqer, (2008), research method in social sciences, first volume, Tehran, Research Institute of Human Sciences and Culture Studies. (In Persian)

- Rush, Michael (1377) Society and Politics, translated by Manouchehr Sabouri, Tehran: Samt. (In Persian)

- Reed, Blake and Edwin Haroldson (2010) Classification of Concepts in Communication, Massoud Ohadi, Tehran, Soroush. (In Persian)

Seyed Emami, Kavos. (2008), Television and Presidential Elections in Iran, Communication Research Quarterly, Year 16, Number 1. (In Persian)

- Shahhosseini, Masoud (2019), news in Iran has a propaganda aspect, the history of political communication in a conversation with Hossein Ali Afkhami, Communication Management Monthly, No. 123, pp. 58-54. (In Persian)

- Zarif, Mohammad Javad, Seyyed Mohammad Kazem Sajjadpour (2007), Multilateral Diplomacy, first volume, Tehran: Ministry of Foreign Affairs. (In Persian)

- Abedi, Ahmed, Hamidreza Areidi and Fatemeh Mohammadzadeh (2006). An introduction to the meta-analytic research method in educational research. District and University Quarterly, Year 12, Number 4, pp. 122-140(In Persian)

- Alavi, Parvez (2016) Political Communication, Tehran: Uloom Navin. (In Persian)

Qurbanizadeh, Vejullah (2014). Meta-analytical research method with CMA2 software, Tehran: Reflection. (In Persian)

- Castells, Manuel (1380), Information Age, Power of Identity, translated by Hassan Chavoshian, Tehran: New Design. (In Persian)

- Leonardo, Gioacino (2006) Additional analysis in medical research, translated by Hasan Sanei, first edition, Tehran: Andishmand. (In Persian)
- Motamed Nejad, Kazem (1356), research method in press content, Tehran, Faculty of Social Sciences. (In Persian)

- Mahdizadeh, Seyyed Mohammad (2009) Media theories: common ideas and critical views, Tehran: Hamshahri.(In Persian)
- Niazi, Mohsen and Siddique Shua (2015). A meta-analysis on the relationship between cultural capital and body management, Volume 9, Number 1, Spring, pp. 61-81. (In Persian)

Homan, Haider Ali (2007). A practical guide to meta-analysis in scientific research, Tehran: Semit
(In Persian)