نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی، تهران، ایران، 4697- 19394، (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد، مدیریت جهانگردی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

اخیراً اپلیکیشن‌های برند تلفن همراه به‌عنوان ابزارهای بازاریابی مفیدی برای کمک به مشتریان موجود و بالقوه عمل می‌کنند و مصرف‌کنندگان را به‌شدت برای مشارکت با برندها ترغیب می‌کنند. حفظ کاربران برای اپلیکیشن‌های برند امری مهم تلقی می‌شود. در این پژوهش، به بررسی این موضوع که چگونه اپلیکیشن‌ برند اسنپ به قصد تداوم مصرف‌کننده از منظر مشارکت مصرف‌کننده-برند (CBE) دست می‌یابد، پرداخته شده است. ‌پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق در زمرة تحقیقات توصیفی پیمایشی قرار می‌گیرد. داده‌ها از طریق پرسشنامه برگرفته از ادبیات تحقیق در قالب مقیاس لیکرت، تهیه شد که پایایی آن با استفاده از معیار آلفای کرونباخ 892/0 =α تایید گردید. داده‌ها از 200 نفر از کاربران اپ اسنپ که به‌عنوان گردشگر به اصفهان وارد شدند، جمع‌آوری شد. ‌روش نمونه‌گیری این پژوهش در دسترس می‌یاشد. تحلیل-های آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آموس انجام شده‌ و در آزمون تحلیل مسیر فرضیه‌ها از روش رگرسیونی استفاده شده است. ‌یافته‌های پژوهش سه بعد CBE (پردازش شناختی، محبت و فعال‌سازی) را نشان داد که دارای روابط متقابل و مشترک منحصر به‌فردی هستند که قصد تداوم را ارتقا می‌دهند. سودمندی اطلاعاتی درک‌شده به‌عنوان یک انگیزه سودمندگرایانه عمل می‌کند، در حالی که سرگرمی و حضور اجتماعی به‌عنوان انگیزه‌های لذت‌جویانه درک می‌شود که همگی به روش های مختلف در CBE نقش دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 
زراءنژاد، منصور؛ نیسی، عبدالحسین؛ منتیان، محمدعلی؛ و مهر حسینی اردکانی، عباس (1392). بررسی عوامل مؤثر بر حفظ مشتری در خدمات تلفن همراه. فصلنامه مدیریت، 29(10)، 78-61.
شیرمحمدی، یزدان؛ شماعی، علی؛ جلالیان، سید اسحاق و رفیعی، فرزانه. (1399). تحلیل اثر شخصیتی برند گردشگری شهری بر قصد بازدید از طریق تجانس درک شده مورد مطالعه شهر تهران. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 22(64)، 269-289.
ماه­آورپور، نسرین؛ سجادیان، فاطمه و حقیقی نسب، منیژه. (۱۳۹۷). استخراج قوانین حاکم بر قصد استفاده کاربران ایرانی از نرم‌افزارهای گردشگری موبایل با استفاده از عوامل فردی مبتنی بر نظریه مجموعه راف. فصلنامه علمی پژوهشی گردشگری و توسعه، ۴ (۷)،‌ ۹۹-۸۳.
Advertising influences consumers' purchase intention. Journal of Business Research, 94, 378-387.
Ahn, J. (2021). Impact of cognitive aspects of food mobile application on customers’ behaviour. Current Issues in Tourism, 1-9.
Akdim, K. Casalo, L. V. & Flavian, C. (2021). The role of utilitarian and hedonic aspects in the continuance intention to use social mobile apps. Journal of Retailing and Consumer Services, 60, 1-8.
Algharabat, R. Rana, N P. Dwivedi, Y. K. Alalwan, A. A. & Qasem, Z. (2018). The effect of telepresence, social presence and involvement on consumer brand engagement: an empirical study of non-profit organizations [J]. J. Retailing Consum. Serv, (40), 139–149.
Algharabat, R. Rana, N.P. Alalwan, A.A. Baabdullah, & A. Gupta, A. (2020). Investigating the antecedents of consumer brand engagement and consumer-based brand equity in social media. J. Retailing Consum. Serv. 53 https://doi.org/10.1016/j. jretconser.2019.01.016.
Algharabat, R.S. & Shatnawi, T. (2014). The effect of 3D product quality (3D-Q) on perceived risk and purchase intentions: the case of apparel online retailers. Int. J. Electron. Bus. (11) 3, 256.
Aydınlıyurt, E. Taskın, N. Scahill, S. & Toker, A. (2021). Continuance intention in gamified
Bellman, S. Potter, R. F. Treleaven-Hassard, S. Robinson, J. A. & Varan, D. (2011). The
Bhattacherjee, A. (2001). Understanding information systems continuance: an expectation-confirmation model. MIS Q, (3)25, 351–370.
Cao, D. Meadows, M. Wong, D. & Xia, S. )2020. Understanding consumers’ social media engagement behaviour: an examination of the moderation effect of social media context. J. Bus. Res. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.06.025.
Cheung, M. D. Pires, G. J. Rosenberger, P. K.S. Leung, W. Mohamad-Noor. & Sharipudin, S. (2021). The role of consumer-consumer interaction and consumer-brand interaction in driving consumer-brand engagement and behavioral intentions. Journal of Retailing and Consumer Services, 61, 1-13.
Cheung, M.L. Pires, G. Rosenberger, P.J. & De Oliverira, M.J. (2020b). Driving consumer–brand engagement and co-creation by brand interactivity. Market. Intell. Plann. (In-press, forthcoming).
Consumer Services, 60,1-8.
countries: Assessing impacts and handling complexities toward sustainable tourism. Journal
Cyr, D. et al. (2007). The role of social presence in establishing loyalty in e-Service environments. Interact. Comput, (1)19, 43–56.
Davis, F.D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Q, (3)13, 319–340.
De Oliveira, M.J. Huertas, M.K.Z.& Lin, Z. (2016). Factors driving young users’ engagement with Facebook: evidence from Brazil. Comput. Hum. Behav. 54, 54–61. https://doi.org/10.1016/J.CHB.2015.07.038.
Dessart, L., Aldas-Manzano, ´ J.,& Veloutsou, C. (2019). Unveiling heterogeneous engagement-based loyalty in brand communities. Eur. J. Market, (9)53, 1854–1881.
effectiveness of branded mobile phone apps. J. Interact. Market, (4)25, 191–200.
Fang, Y.H. (2017b). Exploring task-service fit and usefulness on branded applications continuance[J]. J. Serv. Market, (6)31, 574–588.
Flurry Analytics.
Glaesser, D. (2003). Crisis Management in the Tourism Industry..London. An imprint of Elsevier. Oxford ox2 oxford ox2 8dp.
Hepola, J. Leppaniemi, M. & Karjaluoto, H. (2020). Is it all about consumer engagement? Explaining continuance intention for utilitarian and hedonic service consumption. Journal of Retailing and Consumer Services, 57, 1-9.
Hew, J.J. Leong, L.Y. Tan, G.W.H. Lee, V.H. & Ooi, K.B. (2018). Mobile social tourism shopping: a dual-stage analysis of a multi-mediation model. Tourism Manag. 66, 121–139. https://doi.org/10.1016/J.TOURMAN.2017.10.005.
Hollebeek, L.D. Glynn, M.S. & Brodie, R.J. (2014). Consumer brand engagement in social media: conceptualization, scale development and validation. J. Interact. Market, (2)28, 149–165.
Hosseini, K. Stefaniec, A. & Hosseini, S. P. (2021). World Heritage Sites in developing
Hsu, C-L. & Chuan Lin, J. (2019). Understanding continuance intention to use online to offline (O2O) apps. Electronic Markets, 30, 883–897.
Journal of Information Management, (61), 1-14.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement. 607-610.
Li, C.-Y., & Fang, Y.-H. (2019). Predicting continuance intention toward mobile branded apps through satisfaction and attachment. Telematics Inf, 43, 1-50.
Mahavarpour, N., Sajadian, F., & Haghighinasab, M. (2019). Extracting the rules governing the behavioral intentions of Iranian users of Mobile Tourism Applications using individual factors based on the Rough Set theory. Journal of Tourism and Development, 7(4), 83-99. doi: 10.22034/jtd.2018.104061.1221 (In Persian)
Martins, J. Costab, C. Oliveirab, T. Gonçalvesa, R. & Brancoa, F. (2017). How smartphone
mobile applications: A study of behavioral inhibition and activation systems. International
Mollen, A. & Wilson, H. (2010). Engagement, telepresence and interactivity in online consumer experience. J. Bus. Res, (9–10)63, 919–925.
of Destination Marketing & Management, 20, 1-20.
Ou, C.X. Pavlou, P.A. &Davison, R.M. (2014). Swift guanxi in online marketplaces: the role of computer-mediated communication technologies[J]. MIS Q, (1)38, 209–230.
Perez, S. (2014). Mobile App Usage Increases In 2014, As Mobile Web Surfing Declines.
Pramod, I. Arezoo, D. &Amaradri, M. (2018). Investigating the effectiveness of retailers’ mobile applications in determining customer satisfaction and repatronage intentions? A congruency perspective[J]. J. Retailing Consum. Serv, 44, 235–243.
Preacher, K.J. &Hayes, A.F. (2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models[J]. Behav. Res. Methods Instrum. Comput. 36 (4), 717–731.
Qing, T. & Haiying, D. (2021). How to achieve consumer continuance intention toward branded apps—from the consumer–brand engagement perspective. Journal of Retailing and
Sarkar, A. (2011). Romancing with a brand: a conceptual analysis of romantic consumer brand relationship. Manag. Market. (1)6, 79.
Shanahan, T. Tran, T.P. & Taylor, E.C. (2019). Getting to know you: social media personalization as a means of enhancing brand loyalty and perceived quality[J]. J. Retailing Consum. Serv, 47.
Shirmohammadi, Y., Hashemi Baghi, Z. (2021). The Effect of Literary Tourism on Increasing Re-Visits to Tourism Destinations through Spirituality and Authenticity. International journal of Tourism, Culture & Spirituality, 5(1), 13-36
Shirmohammadi,Y., Shamae,A, Jalalian, S.I, Rafiei, & F. (2022). Analysis of the effect of urban tourism brand personality on the intention to visit through perceived congruence (case study of Tehran city). Applied Research Journal of Geographical Sciences, 22(64), 269-289.‎ (In Persian)
Short, J. & Williams, E. et al. (1976). The social psychology of telecommunications[J]. Contemp. Sociol, (7) 1, 32.
Stocchi, L. et al. (2018). The rules of engagement: how to motivate consumers to engage with branded mobile apps. J. Market. Manag, (1), 1–31.
Tam, C. Santos, D. & Oliveira, T. (2020). Exploring the influential factors of continuance intention to use mobile Apps: Extending the expectation confirmation model. Research Gate, (2)22, 1-27.
Tojib, D. & Tsarenko, Y. (2012). Post-adoption modeling of advanced mobile service use. Journal of Business Research, (7) 65, 922–928.
Van Noort, G. & van Reijmersdal, E.A. (2019). Branded apps: explaining effects of brands’ mobile phone applications on brand responses. J. Interact. Market, (FEB)45, 16–26.
Vargo, S.L. & Lusch, R.F. (2004). Evolving to a new dominant logic for marketing. J. Market, (68) 1, 1–17.
Wang, R. J. H (2020). Branded mobile application adoption and customer engagement behavior. Computers in Human Behavior, 106, 1-15.
Yang, H. C. (2013). Bon appètit for apps: Young American consumers’ acceptance of mobile applications. Journal of Computer Information Systems, (3) 53, 85–96.
Zaranjad, M; Nissi, A. H; Mentian, M A; Mehr Hosseini Ardakani, A (2014). Investigating factors affecting customer retention in mobile phone services. Management Quarterly, 29(10), 61-78. (In Persian)